1940 දශකයේ සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්

1940 දශකයේ ශ්‍රී ලංකාවේ තිරගත වු චිත්‍රපට නාමාවලිය පහතින් දැක්වේ.

1947 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

1948 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

1949 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]