විකිපීඩියා:කාලීන සිදුවීම්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
කාලීන සිදුවීම්

දිනය: බදාදා / වෙලාව: 01:45, 16 සැප්තැම්බර් 2021 IST [refresh]; විමෝචනය

පුවත් සිරස්තල
Taliban fighters in Kabul on 17 August 2021

අද වැනි දිනයක සිදුවීම්