විකිපීඩියා:ප්‍රජා ද්වාරය

විකිපීඩියා වෙතින්

සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

ප්‍රජා ද්වාරය යනු, සිංහල විකිපීඩියාව පිළිබඳ, සහයෝගිත්ව, කර්තව්‍ය සහ පුවත් සපයාගත හැකි ස්ථානයකි.
අනෙකුත් ප්‍රයෝජනවත් අභ්‍යන්තර ව්‍යාපෘති පිටු සොයාගැනුමට, ක්‍රියාංශ නාමාවලිය බලන්න.

විකිපීඩියාවට අළුත්ද? කටයුතු ඇරඹීමට ඔබ විසින් දැන ගත යුතු සියළු දේ සඳහා විකිපීඩියා:විකිපීඩියාවට දායකවීම පිටුව බලන්න.

තවදුරටත් අන්තර්ක්‍රියාකාරී වන්න

Torchlight help icon.svg
උදවු කවුළුව
Nuvola apps edu phi.png
ආශ්‍රිත කවුළුව
QA icon clr.svg
කෝපි කඩේ
TH Badge H+.png
සමියුරු සංස්කරණ උදවු
WikiProject Council.svg
විකිව්‍යාපෘති
Original Barnstar Hires.png
අටුලු තරු
Wikipedia-Medcab.svg
මතභේද සමතයඔබට ඇරයුමයි !
විකිපීඩියා සංඛ්‍යාන
විකිපීඩියා ප්‍රජාව
වැදගත් විය හැකි සබැඳුම් කිහිපයක්