1974 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්

1974 වර්ෂයේ තිරගත වූ සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තව පහත දැක්වේ.

Title Director Cast Genre Notes
සැකිල්ල:Yearheader | 1974
Ahas Gauwa Dharmasena Pathiraja Vijaya Kumaranatunga, Amarasiri Kalansooriya, Malini Fonseka Released on 24 January 1974
Duleeka K.A.W. Perera Vijaya Kumaranatunga, Biula Dias Released on 25 February 1974
Dinum Kanuwa Ranjith Perera Tony Ranasinghe, Maagie Maiththrinayake Released on 5 March 1974
Kasturi Suwanda Sena Samarasinghe Gamini Fonseka, Malani Fonseka, Lionel Deraniyagala, Freddie Silva, Bandu Samarasinghe Released on 8 March 1974
Damarikayo Anderson Algama Shane Gunaratne Released on 3 April 1974
Sheela Joe Suganda,J. Wenkat Tony Ranasinghe, Jeewarani Kurukulasooriya Released on 5 April 1974
Sureka Robin Thampo Thissa Wijesurendra, Jenita Samaraweera Released on 26 April 1974
Hadawath Neththo Subayar Makin Robin Fernando Released on 26 April 1974
Sihasuna Titus Thotawaththa Robin Fernando, Sriyani Amarasena Released on 31 May 1974
Kalyani Gangaa Dharma Sri Kaldera Joe Abeywickrama, Sriyani Amarasena Released on 26 June 1974
Shanthi W. Wilfred Silva Oswald Jayasinghe, Nita Fernando, H.R. Jothipala, Sriyani Amarasena Released on 5 July 1974
Onna Babo Billo Enawa Lenin Morayas Gamini Fonseka, Swarna Kahawita, Piyadasa Wijekoon Released on 17 July 1974
Sussie Cyril P. Abeyratne Malini Fonseka, Vijaya Kumaranatunga, Eddie Jayamanne Released on 19 August 1974
Sagarika Titus Thotawaththa Released on 6 September 1974
Duppathage Hithawatha S.V. Chandran Baptis Fernando, Neeta Fernando Released on 2 October 1974
Lasanda K.A.W. Perera Oswald Jayasinghe, Neeta Fernando, Dommie Jayawardana, Freddie Silva Released on 11 October 1974
Sahayata Danny Yasapalitha Nanayakkara Alexander Fernando, Soniya Dissanayake Released on 25 October 1974
Senakeliya Wimaladasa Perera, Herbert Ranjith Peiris Gamini Fonseka, Vijaya Kumarathunga, Malani Fonseka, Fareena Lai Released on 15 November 1974
Vasthuwa Siri Kularathne Oswald Jayasinghe, Volley Nanayakkara Released on 30 November 1974
Mehema Harida Abdeen Fausy Released on 18 December 1974
Jeevana Gangaa Dayananda Rodrigo Released on 20 December 1974
Rodee Gama B.S. Perera Oswald Jayasinghe, B.S. Perera Released on 20 December 1974

මේවාද බලන්න[සංස්කරණය]