1980 දශකයේ සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

1980 දශකයේ ශ්‍රී ලංකාවේ තිරගත වු චිත්‍රපට නාමාවලිය පහතින් දැක්වේ.

1980 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

1981 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

1982 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

1983 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

1984 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

1985 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

තරු

1986 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

1987 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

1988 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

1989 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]