විකිපීඩියා:පරිවර්තනය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
TRANSLATION DEPARTMENT

RELATED PROJECTS

naagarika parisarayaka Dakota Hali deal monawadha

පරිවර්තනය කරන අයුරු[සංස්කරණය]

පරිවර්තනය කිරීම කාලය සහ ශ්‍රමය වැයකලයුතු කාර්යයකි. යාන්ත්‍රික පරිවර්ථන සෑම විටම ඉතා පහල තත්‍වයේ ප්‍රථිපල ලබාදේ. සංස්කරණය නොකල යාන්ත්‍රික පරිවර්තනයක් විකිපීඩියාව තුළ ලිපියක් වශයෙන් පැවතීමට වඩා එම ලිපිය නොතිබීම හොඳයි යන්න විකිපීඩියාවේ එකඟතාවයයි. (This is partly because translation templates automatically carry links to machine translations, so readers can easily access machine translations anyway‍—‌pasting a machine translation into an "article" really achieves nothing).

Articles on a given subject in different languages are typically edited independently, and need not correspond closely in form, style or content. If portions of an article appear to be low-quality or unverifiable, use your judgment and do not translate those portions. Once you have finished translating, you may ask a proofreader to check the translation.

The new, translated article must credit the source article. The recommended way to do this is to do both of the following:

  • (a) Have the first edit summary of the target article include an interlanguage link to the source article. Example: Content in this edit is translated from the existing French Wikipedia article at [[:fr:Exact name of French article]]; see its history for attribution.
  • (b) Place the template {{Translated page}} on the target article's talk page.

You are not required to import the revision history, but if you wish to do so, ask at Wikipedia:Requests for page importation for the page to either be imported into your userspace or over your translated version of the article. (See also Wikipedia:Copying within Wikipedia.)

Avoid being overly influenced by the style of the original. With the exception of quotations, use normal English encyclopedic style, as appropriate for the topic.

The English text should be understandable to a wide audience, so – other things being equal – use everyday English expressions rather than jargon or foreign expressions. It may be necessary to add material explaining terms or cultural concepts unfamiliar to English-speaking readers.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:පරිවර්තනය&oldid=475569" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි