ප්‍රවර්ගය:Harv and Sfn no-target errors

විකිපීඩියා වෙතින්

This category holds articles that use any of the short-cite templates ({{harv}} and {{sfn}} template families, and {{harvc}}) where one or more of those short-cite templates do not properly link to a full citation, the target. See guidance at Category:Harv and Sfn template errors to resolve.

Search this category for a topic

Displaying error messages[සංස්කරණය]

Currently, two user scripts relatively reliably detect errors

as well as a third experimental method based on customizing a .css page. The three methods are

Method 1 – Automatic script installation
Go in the 'Gadgets' tab of your preferences and select the 'Install scripts without having to edit JavaScript files' option at the bottom of the 'Advanced' section.
Click on the 'Install' button in at the top of either User:Svick/HarvErrors.js, or User:Trappist the monk/HarvErrors.js
Method 2 – Manual script installation
Go to Special:MyPage/common.js and add any of
importScript('User:Svick/HarvErrors.js'); // Backlink: [[User:Svick/HarvErrors.js]]
importScript('User:Trappist the monk/HarvErrors.js'); // Backlink: [[User:Trappist the monk/HarvErrors.js]]
in your skin page, like this. Alternatively, you can go to Special:MyPage/skin.js to make the script apply only to your current skin.
Method 3 – .css code for error messages emitted by the short-cite templates
Error messages are emitted by the various short-cite templates via Module:Footnotes and Module:Harvc. Because of technical limitations, the modules can emit false-positive error messages along with valid error messages. For this reason, no-target error messages are hidden by default. To show these hidden error messages, include the following text in your common.css page or your specific skin.css page:
.harv-error {display: inline !important;} /* display Module:Footnotes errors */
Error message display may be enabled in the future.

Progress[සංස්කරණය]

Backlog: Harv and Sfn no-target errors
Goal: 0 articles
Current: 109 articles
Initial: 26,200 articles
(Refresh)

"Harv and Sfn no-target errors" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 109 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 109 ද වෙති.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Harv_and_Sfn_no-target_errors&oldid=620184" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි