තන්ජාවූර් නායක් රාජධානිය

විකිපීඩියා වෙතින්

තන්ජාවූර් නායක් රාජවංශය
1532–1673
Approximate extent of the Thanjavur Nayak Kingdom, c. 1572
Approximate extent of the Thanjavur Nayak Kingdom, c. 1572
අගනුවරතන්ජාවූර්
පොදු භාෂා(ව)Tamil, Telugu
ආගම
Hinduism
රජයMonarchy
King 
ඉතිහාසය 
• Established
1532
• අහෝසි කළේ
1673
Preceded by
Succeeded by
චෝළ අධිරාජ්‍යය
විජයනගර අධිරාජ්‍යය
තන්ජාවූර් මරාඨවරු
බ්‍රිතාන්‍ය ඉන්දියාව

The Thanjavur Nayak kingdom or Thanjavur Nayak dynasty were the Telugu[1] rulers of Thanjavur kingdom of Tamil Nadu in the 16th and 17th centuries.[2] The Nayaks of the Balija social group,[3][4][5] were originally appointed as provincial governors by the Vijayanagara Emperor in the 15th century, who divided the Tamil country into three Nayakships viz., Madurai, Tanjore and Gingee. In the mid 16th century they became an independent kingdom, although they continued their alliance with the Vijayanagara Empire.[6] The Thanjavur Nayaks were notable for their patronage of literature and the arts.[7][8][9]

References[සංස්කරණය]

 1. Callā, Rādhākr̥ṣṇaśarma (2007). Landmarks in Telugu Literature (ඉංග්‍රීසි බසින්). Lakshminarayana Granthamala.
 2. Nayaks of Tanjore.
 3. Rao, Shulman & Subrahmanyam, Symbols of Substance 1992, p. 10: "Originally part of the great Telugu migrations southward into the Tamil country in the 15th and 16th centuries, the Balija merchant- warriors reveal the rise of hitherto marginal, and only recently politicized.. These mobile, aggressive, Telugu-speaking warriors....helped to build the Nāyaka state-system and to impregnate it with their particular cultural vision; strong surviving traditions; supported by contemporary evidence, assert Balija origins and / or marital connections for the major Nāyaka dynasties in the Tamil country quite apart from the well-known Balija role in restructuring the revenue systems of Nāyaka Tanjavur and Madurai."
 4. Irschick, Eugene F. Politics and Social Conflict in South India, p. 8: "The successors of the Vijayanagar empire, the Nayaks of Madura and Tanjore, were Balija Naidus."
 5. Sreenath, J.; Ahmad, S. H.; India, Anthropological Survey of (1989). All India anthropometric survey: analysis of data. South Zone (ඉංග්‍රීසි බසින්). Anthropological Survey of India. p. 26.
 6. Harmony of Religions: Vedānta Siddhānta Samarasam of Tāyumānavar, Thomas Manninezhath
 7. Thanjavur Nayak kings සංරක්ෂණය කළ පිටපත 18 ජූනි 2006 at the Wayback Machine
 8. Tanjore History, http://www.tanjore.net/history.htm, ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 7 June 2021 
 9. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; hindu1 නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි

Bibliography[සංස්කරණය]

 • Nagaswamy, R Tamil Coins- a study, (1970), State Department of Archaeology, Government of Tamil Nadu
 • Vriddhagirisan V, Nayaks of Tanjore, ISBN 8120609964, Reprint Annamalainagar 1942 edn., 1995
 • Velcheru Narayana Rao|Rao, David Shulman and Sanjay Subrahmanyam. Symbols of substance : court and state in Nayaka period Tamil Nadu (Delhi ; Oxford : Oxford University Press, 1998) ; xix, 349 p., [16] p. of plates : ill., maps ; 22 cm. ; Oxford India paperbacks ; Includes bibliographical references and index ; ISBN 0-19-564399-2.
 • Sathianathaier, R. History of the Nayaks of Madura [microform] by R. Sathyanatha Aiyar ; edited for the university, with introduction and notes by S. Krishnaswami Aiyangar ([Madras] : Oxford University Press, 1924) ; see also ([London] : H. Milford, Oxford university press, 1924) ; xvi, 403 p. ; 21 cm. ; SAMP early 20th-century Indian books project item 10819.
 • The Political Career of E.V. Ramasami Naicker: A Study in the Politics page 79 by I. Vicuvanatan, E. S. Visswanathan
 • The Mysore Tribes and Castes by L Anantha Krishna Iyer and H.V Nanjundayya
 • Encyclomedia Indica by Jagadish Saran Sharma
 • Gazetteer of the Nellore District: Madras District Gazettees - Page 105, Government Of Madras Staff - History - 2004 - 384 pages
 • Questioning Ramayana: A South Asian Tradition by Paula Richman
 • Literary Cultures in History by Sheldon Pollock
 • Castes and Tribes of Southern India by Edgar Thurston and Rangachari
 • Caste and Race in India by G.S.Ghurye
 • Questioning Ramayanas - by Paula Richman
 • The Literary Cultures in History - by Sheldon I Pollock
 • Further Sources of Vijayanagara History By K A Nilakanta Sastry
 • Penumbral Visions - by Sanjay Subrahmanyam
 • [1]
 • "Thanjavur - A Cultural History", Pradeep chakravarthy, Niyogi books

External links[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Thanjavur district