ප්‍රවර්ගය:CatAutoTOC generates standard Category TOC

විකිපීඩියා වෙතින්
CatAutoToc effect Pages %
No TOC 3,942 &0000000000000097.09000097.09%
standard {{Category TOC}} 107 &0000000000000002.6400002.64%
{{Large category TOC}} 11 &0000000000000000.2700000.27%
Total 4,060
Purge this page to update the totals.

Categories which use {{CatAutoTOC}}, grouped by what CatAutoTOC does on each page:

Templates which transclude {{CatAutoTOC}} are categorised in


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 107 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 107 වේ.

I

L

R

U