ප්‍රවර්ගය:CatAutoTOC generates standard Category TOC

විකිපීඩියා වෙතින්
CatAutoToc effect Pages %
No TOC 2,837 &0000000000000096.50000096.50%
standard {{Category TOC}} 93 &0000000000000003.1600003.16%
{{Large category TOC}} 10 &0000000000000000.3400000.34%
Total 2,940
Purge this page to update the totals.

Categories which use {{CatAutoTOC}}, grouped by what CatAutoTOC does on each page:

Templates which transclude {{CatAutoTOC}} are categorised in


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 93 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 93 වේ.

C

L

R