ප්‍රවර්ගය:CS1 errors: invalid parameter value

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

This is a tracking category for CS1 citations that have parameter value errors.

Information icon.svg Help desk

Invalid |<param>=<value>

To function properly, some parameters are limited to a certain set of acceptable values. This error message indicates that a parameter has been assigned a value that is not a member of the parameter's defined set of acceptable values.

Letters in values must all be in lower case, as shown below.

Parameters with limited acceptable values
Parameter Acceptable values
|df= dmy, dmy-all, mdy, mdy-all, ymd, ymd-all
|mode= cs1, cs2
|name-list-style= amp, ampersand, and, &, serial, vanc
|no-pp= true, y, yes
|no-tracking=
|bibcode-access= free
|doi-access=
|hdl-access=
|jstor-access=
|ol-access=
|osti-access=
|s2cid-access=
|url-access= subscription, registration, limited
|article-url-access=
|chapter-url-access=
|contribution-url-access=
|entry-url-access=
|map-url-access=
|section-url-access=
|url-status= dead, live, unfit, usurped

To resolve this error, use an appropriate value.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: invalid parameter value.[lower-alpha 1]

Notes[සංස්කරණය]

  1. Pages in the Book talk, Category talk, Draft talk, Education Program talk, File talk, Help talk, MediaWiki talk, Module talk, Portal talk, Talk, Template talk, User, User talk, and Wikipedia talk namespaces are not included in the tracking categories. In addition, pages with names matching the patterns '/[Ss]andbox', '/[Tt]estcases', '/[^/]*[Ll]og', and '/[Aa]rchive' are not included in the tracking categories.

"CS1 errors: invalid parameter value" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 152 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 152 ද වෙති.