ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් ආවේණික ක්‍ෂීරපායී නාමාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අශෝක පෙතියා

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න මෝඩම ළමයා නෙසත් නිසා

ගෝත්‍රය ප්‍රයිමේට්: අග්‍රේෂයෝ[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය තත්ත්වඥ රතු ලැයිස්තු තත්ත්වය
කුලය ලොරිසිඩේ: උනහපුලුවෝ
ශ්‍රී ලංකා රත් උනහපුලුවා
Sri Lanka red slender loris
Loris tardigradus
(ලීනේයස්, 1758)
Status iucn3.1 EN.svg[1]
කුලය සෙර්කොපිතිසිඩේ: පුරාණ ලොව වානරයෝ
ශ්‍රී ලංකා රිලවා
Sri Lanka toque monkey

Toque Macaques.jpg

Macaca sinica
(ලීනේයස්, 1771)
Status iucn3.1 EN.svg[2]
ශ්‍රී ලංකා කලු-වඳුරා
Purple-faced leaf monkey
Trachypithecus vetulus
(අර්ක්ස්ලබන්, 1777)
Status iucn3.1 EN.svg[3]

ගෝත්‍රය රොඩෙන්ෂියා: මූෂිකයෝ[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය තත්ත්වඥ රතු ලැයිස්තු තත්ත්වය
කුලය සියුරිඩේ: ලේනුන්
ශ්‍රී ලංකා මූකලන් ලේනා
Sri Lanka flame-striped jungle squirrel
Funambulus layardi
(බ්ලයිත්, 1849)
Status iucn3.1 VU.svg[4]
කුලය මරිඩේ: පුරාණ ලොව මූෂිකයෝ
ශ්‍රී ලංකා කටු හීන්-මීයා
Sri Lanka spiny mouse
Mus fernandoni
(ෆිලිප්ස්, 1932)
Status iucn3.1 EN.svg[5]
ශ්‍රී ලංකා දෙපැහැකටු හීන්-මීයා
Sri Lanka spiny rat
Mus mayori
(තෝමස්, 1915)
Status iucn3.1 VU.svg[6]
ශ්‍රී ලංකා නෙලු මීයා
Nelu rat
Rattus montanus
ෆිලිප්ස්, 1932
Status iucn3.1 EN.svg[7]
ශ්‍රී ලංකා දෙපැහැ-මීයා
Sri Lanka bicolored rat
Srilankamys ohiensis
(ෆිලිප්ස්, 1929)
Status iucn3.1 VU.svg[8]
ශ්‍රී ලංකා ගස්-මීයා
Sri lanka long-tailed tree mouse
Vandeleuria nolthenii
ෆිලිප්ස්, 1929
Status iucn3.1 EN.svg[9]

ගෝත්‍රය සොරිකොමෝෆා: හික් මීයෝ සහ වැලි මීයෝ[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය තත්ත්වඥ රතු ලැයිස්තු තත්ත්වය
කුලය සොරිසිඩේ: හික් මීයෝ
ශ්‍රී ලංකා කුනු හික්-මීයා
Sri Lanka long-tailed shrew
Crocidura miya
ෆිලිප්ස්, 1929
Status iucn3.1 EN.svg[10]
Crocidura hikmiya[11]
මීගස්කුඹුර, මීගස්කුඹුර, මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි, පෙතියගොඩ & ෂ්නයිඩර්, 2007
Status iucn3.1 EN.svg[12]
ශ්‍රී ලංකා මාහික්-මීයා
Pearson’s long-clawed shrew
Solisorex pearsoni
තෝමස්, 1924
Status iucn3.1 EN.svg[13]
ශ්‍රී ලංකා කැලෑ හික්-මීයා
Sri Lanka jungle shrew
Suncus zeylanicus
ෆිලිප්ස්, 1928
Status iucn3.1 EN.svg[14]
ශ්‍රී ලංකා පොඩි හික්-මීයා
Sri Lanka pigmy shrew
Suncus fellowesgordoni
ෆිලිප්ස්, 1932
Status iucn3.1 EN.svg[15]

ගෝත්‍රය ආටියොඩැක්ටිලා: යුග්ම-කුර සතුන්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය තත්ත්වඥය රතු ලැයිස්තු තත්ත්වය
කුලය ට්‍රැගලිඩේ: මීමින්නෝ
ශ්‍රී ලංකා මීමින්නා
Sri Lanka mouse-deer
Moschiola meminna
අර්ක්ස්ලබන්, 1777
Status iucn3.1 LC.svg[16]
ශ්‍රී ලංකා කුරු මීමින්නා
Sri Lanka pigmy mouse-deer
Moschiola kathygre
ග්‍රෝව්ස් & මෙයාර්ඩ්, 2005
Status iucn3.1 LC.svg[17]

ගෝත්‍රය කානිවෝරා: මාංසභක්ෂකයෝ[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය තත්ත්වඥය රතු ලැයිස්තු තත්ත්වය
කුලය විවරිඩේ: උරුළෑවෝ
ශ්‍රී ලංකා රන් කලවැද්දා
Sri Lanka golden palm cat
Paradoxurus zeylonensis
(පැලස්, 1778)
Status iucn3.1 VU.svg[18]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

 1. Nekaris, A. (2008). "Loris tardigradus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.2. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 2. Dittus, W., Watson, A. & Molur, S. (2008). "Macaca sinica". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.2. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 3. Dittus, W., Molur, S. & Nekaris, A. (2008). "Trachypithecus vetulus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.2. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 4. de A. Goonatilake, W.I.L.D.P.T.S., Nameer, P.O. & Molur, S. (2008). "Funambulus layardi". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.2. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 5. de A. Goonatilake, W.I.L.D.P.T.S., Nameer, P.O. & Molur, S. (2008). "Mus fernandoni". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.2. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 6. de A. Goonatilake, W.I.L.D.P.T.S., Nameer, P.O. & Molur, S. (2008). "Mus mayori". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.2. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 7. de A. Goonatilake, W.I.L.D.P.T.S. & Molur, S. (2008). "Rattus montanus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.2. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 8. de A. Goonatilake, W.I.L.D.P.T.S., Nameer, P.O. & Molur, S. (2008). "Srilankamys ohiensis". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.2. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 9. de A. Goonatilake, W.I.L.D.P.T.S., Nameer, P.O. & Molur, S. (2008). "Vandeleuria nolthenii". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.2. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 10. de A. Goonatilake, W.I.L.D.P.T.S. & Molur, S (2008). "Crocidura miya". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.2. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 11. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; Meegaskumbura නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 12. Meegaskumbura, S. & Meegaskumbura, M (2008). "'Crocidura hikmiya". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.2. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 13. de A. Goonatilake, W.I.L.D.P.T.S., Nameer, P.O. & Molur, S. (2008). "Solisorex pearsoni". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.2. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 14. de A. Goonatilake, W.I.L.D.P.T.S., Nameer, P.O. & Molur, S. (2008). "Suncus zeylanicus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.2. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 15. de A. Goonatilake, W.I.L.D.P.T.S., Nameer, P.O. & Molur, S. (2008). "Suncus fellowesgordoni". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.2. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 16. Duckworth, J.W. & Timmins, R.J. (2008). "Moschiola meminna". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.2. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 17. Duckworth, J.W. & Timmins, R.J. (2008). "Moschiola kathygre". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.2. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 18. Muddappa, D., Wozencraft, C., Yonzon, P., Jennings, A. & Veron, G. (2008). "Paradoxurus zeylonensis". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.2. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.CS1 maint: multiple names: authors list (link)