ලිංගික අපරිකාමකත්ව ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්

ලිංගික අපරිකාමකත්වය (Paraphilias) යනු යම් වස්තුවක් අවස්ථාවක් යම් හෝ අනාකෘතික ප්‍රපංවයක් කෙරේ ඇතිවන ලිංගික ආකර්ෂණයකි.අමරිකානු මනෝ විද්‍යාඥයන් ගේ සංගමයේ ප්‍රකාශයක් වන මනසික රෝග වර්ගීකරණය DSM5 (Diagnostic and Statistical Manual, Fifth Edition) යටතේ මෙම මානසික රෝග ලැයිස්තගත කර ඇත.[1][2] ඇතැම් ලිංගික අපගමන මානසික රෝග DSM 5 වර්ගීකරණයට අයත් නොවී DSM 302.9, යන කේතයන් යටතේ වර්ගකර ඇත

ලිංගික අපරිකාමකත්ව[සංස්කරණය]

Paraphilia Focus of erotic interest
Abasiophilia ආබාධිත පුද්ගලයන් කෙරේ දක්වන ලිංගික ආකර්ෂණය[3]
Acrotomophilia අංගඡේදිත පුද්ගලයන් කෙරේ ඇතිවන ලිංගික ආකර්ෂණය[4][5]
Agalmatophilia ප්‍රතිමාවක් පිළිරුවක් දැකීමෙන් ඇතිවන ලිංගික ආකරෂණය[6]
Algolagnia ශාරීරික වේදනාවක් මගින් විශේෂයෙන් ලිංගික ප්‍රදේශයන්හි ඇතිවන වේදනාවන් මගින් ලිංගික තෘප්තියක් ලැබීම[7]
Andromimetophilia නපුර්ශක පුද්ගලයන් කෙරේ ඇතිවන ලිංගික ආකර්ෂණය[3][8]
Anililagnia තරුණයින් තුල තමාට වඩා වයසින් වැඩි ස්ත්‍රීන් කෙරේ ඇතිවන ලිංගික ආකර්ෂණය[9]
Anthropophagy මිනීමස් කෑමේ ආශාව[10]
Apotemnophilia අංගඡෙදනය කිරීමේ ආශාව සහිත ලිංගික අපගමන තත්වයක්[4][11]
Asphyxiophilia හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවය හා බැදුනු ලිංගික අපගමන තත්වයක්[4]
Attraction to disability ශාරීරික ආබාධ සහිතවූවන්ට ඇතිවල ආකර්ශනය.[12]
Autagonistophilia වේදිකාවක් මත හෝ විද්‍යුත් දර්ශන තලයක ප්‍රදර්ශනය දර්ශන ඇසුරින් ලිංගික තෘප්තියක් ලැබීම[13][14]
Autoandrophilia ගැහැනියක තමන් පිරිමියකු බව සිතින් උපකල්පනය කරමින් ලිංගික තෘප්තියක් ලැබීම[15][16]
Autogynephilia පිරිමියෙකු තමා ගැහැණියක බව සිතින් උපකල්පනය කරමින් ලිංගික තෘප්තියක් ලැබීම[17]
Auto-haemofetishism යම් අයකුගේ රුධිරය පිටවනු දැකීමේ ආශාව.[18]
Dacryphilia යමකුගේ කඳුළු හෝ හඩන අයුරු දැක සතුටුවීම.[19]
Dendrophilia වෘක්ෂයන් කෙරේ ඇතිවන ආශාව[4]
Emetophilia වමනය කරනු හා කරඇති ආකාරය දැකීමේ ආශාව[3]
Erotic asphyxiation සිහි මුර්ජාවූවකු කෙරේ ඇතිවන ලිංගික ආකර්ශනය[20]
Exhibitionism තම ලිංගික අවයවයන් අන් අයට ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ ආශාව[2]
Formicophilia කෘබීන් සිරුරමත රැස්වීමේ කැමැත්ත.[13][21]
Forniphilia මිනිසකු දැව භාණ්ඩයක් කිරීමේ කැමැත්ත.
Gynandromorphophilia ලිංගික විපර්‍යාසයට ලක්වූ ස්ත්‍රීන්ට ඇති කැමැත්ත[3][22]
Hematolagnia රුධිරය දැකීමේ හෝ පානය කිරීමේ කැමැත්ත.[23]
Hoplophilia ගිනිඅවි හා තුවක්කු වලට ඇති කැමැත්ත. [24]
Infantophilia ළදරුවන් සමග ලිංගිකව හැසිරීමේ කැමැත්ත[25]
Kleptophilia චෞරෝන්මාදය,සොරකම් කිරීමෙට ඇති අසාමාන්‍ය කැමැත්ත.[3]
Lactophilia පියයුරු වලින් කිරි උරාබීමේ කැමැත්ත[26]
Liquidophilia ලිංගික අවයව ජලය තුල සැගවීමේ කැමැත්ත[26]
Maschalagnia කිහිළ්ල වෙත ඇතිවන ලිංගික ආශාව.[27]
Mazophilia ස්ත්‍රීන්ගේ පියයුරු වෙත ඇති වන අසාමාන්‍ය ආශාව.
Masochism අන් අය විසින් තමාට හිංසා පීඩා කරනු ලැබීමේ ආශාව.ස්වපීඩාකාමුකත්වය.[2]
Mechanophilia Cars or other machines; also "mechaphilia."[28][29][30]
Melolagnia Music[31]
Menophilia Menstruation[26]
Metrophilia Poetry[31]
Microphilia Tiny beings.[තහවුරු කර නොමැත]
Morphophilia Particular body shapes or sizes[14]
Mucophilia Mucus[26]
Mysophilia Dirtiness, soiled or decaying things[3]
Narratophilia Obscene words[3]
Nasophilia Noses[26]
Necrophilia Corpses[2][3][32]
Objectophilia Specific inanimate objects[2]
Oculolinctus Licking the eyeballs[33]
Oculophilia Eyes and activities directly relating to and/or involving the eyes. Voyeurism does not meet classification for this term.
Olfactophilia Smells[3][13]
Paraphilic infantilism Dressing or being treated like a baby, also known as autonepiophilia[13] or "adult baby syndrome";[34] considerable overlap with diaper fetishism[35]
Partialism Specific, non-genital body parts[2][3]
Pedophilia Prepubescent children, also spelled paedophilia; often confused with hebephilia, ephebophilia, and pederasty[2][36]
Peodeiktophilia Exposing one's penis[4]
Pedovestism Dressing like a child[37]
Podophilia Feet[38]
Pictophilia Pornography or erotic art, particularly pictures[3][13]
Piquerism Piercing the flesh of another person, most commonly by stabbing or cutting the body with sharp objects[39]
Plushophilia Stuffed toy animals (Plushies).[40]
Pygophilia Buttocks,[41] as in a highly atypical sexual interest focused on the buttocks.
Pyrophilia Fire[42]
Raptophilia Committing rape, possibly consensual rape fantasy[13]
Sadism Inflicting pain on others[2]
Salirophilia Soiling or dirtying others[3]
Sexual fetishism Nonliving objects[2]
Somnophilia Sleeping or unconscious people[3][13]
Sophophilia Learning[43]
Sthenolagnia Muscles and displays of strength[26]
Stigmatophilia Body piercings and tattoos[4][26]
Symphorophilia Witnessing or staging disasters such as car accidents[4]
Telephone scatologia Obscene phone calls, particularly to strangers; also known as telephonicophilia[2][13] and scatophilia[44]
Teratophilia Deformed or monstrous people[45]
Toucherism Touching an unsuspecting, non-consenting person with the hand[46]
Toxophilia Archery[31]
Transvestic fetishism Wearing clothes associated with the opposite sex; also known as transvestism[2]
Transvestophilia A transvestite sexual partner[13]
Trichophilia Hair[26]
Troilism Cuckoldism, watching one's partner have sex with someone else, possibly without the third party's knowledge[14][47]
Urolagnia Urination, particularly in public, on others, and/or being urinated on. Also referred to as "water sports"[2][3][13][14]
Vampirism Blood[48][49]
Vorarephilia The idea of one person or creature eating or being eaten by another; usually swallowed whole, in one piece[50]
Voyeurism Watching others while naked or having sex, generally without their knowledge; also known as scopophilia or scoptophilia[2][14]
Zoophilia Animals[2][3][13]
Wet and messy fetishism Messy situations, including, but not limited to, being pied, gunged or covered in mud
Zoosadism Inflicting pain on or seeing animals in pain[51]

මේවාත් බලන්න[සංස්කරණය]

 • Courtship disorders
 • Erotic target location errors
 • List of technical terms for nonparaphilic sexual interests
 • Lovemaps
 • Perversion
 • List of phobias

යොමුව[සංස්කරණය]

 1. {{cite web}}: Empty citation (help)
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV. Washington, DC: American Psychiatric Association. 2000. ISBN 0-89042-025-4. {{cite book}}: More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help)
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 Milner, JS; Dopke CA (2008). "Paraphilia Not Otherwise Specified: Psychopathology and theory". In Laws DR & O'Donohue WT (ed.). Sexual Deviance, Second Edition: Theory, Assessment, and Treatment. New York: The Guilford Press. pp. 384–418. ISBN 1-59385-605-9. {{cite book}}: More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help)
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Money, J (1984). "Paraphilias: Phenomenology and classification". American Journal of Psychotherapy. 38 (2): 164–78. PMID 6234812. {{cite journal}}: More than one of |PMID= and |pmid= specified (help); More than one of |authorlink= and |author-link= specified (help)
 5. Money, J; Simcoe KW (1986). "Acrotomophilia, sex, and disability: New concepts and case report". Sexuality and Disability. 7 (1/2): 43–50. doi:10.1007/BF01101829. {{cite journal}}: More than one of |DOI= and |doi= specified (help); More than one of |authorlink= and |author-link= specified (help)
 6. Scobie, A; Taylor J (1975). "Perversions ancient and modern: I. Agalmatophilia, the statue syndrome". Journal of the History of the Behavioral Sciences. 11 (1): 49–54. doi:10.1002/1520-6696(197501)11:1<49::AID-JHBS2300110112>3.0.CO;2-6. PMID 11609831. {{cite journal}}: More than one of |DOI= and |doi= specified (help); More than one of |PMID= and |pmid= specified (help)
 7. Kelley, K; Byrne D (1986). Alternative Approaches to the Study of Sexual Behavior. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. pp. 13–38. ISBN 0-89859-677-7. {{cite book}}: More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help)
 8. Money, J; Lamacz, M (1984). "Gynemimesis and gynemimetophilia: Individual and cross-cultural manifestations of a gender-coping strategy hitherto unnamed". Comprehensive Psychiatry. 25 (4): 392–403. doi:10.1016/0010-440X(84)90074-9. PMID 6467919. {{cite journal}}: More than one of |DOI= and |doi= specified (help); More than one of |PMID= and |pmid= specified (help); More than one of |authorlink= and |author-link= specified (help)
 9. Theroux, Alexander (2008). Laura Warholic. Fantagraphics Books. p. 135. ISBN 978-1-56097-798-8. {{cite book}}: More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help); More than one of |authorlink= and |author-link= specified (help)
 10. Hickey, Eric W. (2006). Sex Crimes and Paraphilia. Pearson Education. p. 87. ISBN 978-0-13-170350-6. {{cite book}}: More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help)
 11. Money, J; Jobaris, Russell; Furth, Gregg (1977). "Apotemnophilia: Two cases of self-demand amputation as a paraphilia". The Journal of Sex Research. 13 (2): 115–125. doi:10.1080/00224497709550967. {{cite journal}}: More than one of |DOI= and |doi= specified (help); More than one of |authorlink= and |author-link= specified (help)
 12. Smith, R. C. (2004). "Amputee identity disorder and related paraphilias". Psychiatry. 3 (8): 27–30. doi:10.1383/psyt.3.8.27.43394. {{cite journal}}: More than one of |DOI= and |doi= specified (help)
 13. 13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10 Money, John (1988). Lovemaps: Clinical Concepts of Sexual/Erotic Health and Pathology, Paraphilia, and Gender Transposition in Childhood, Adolescence, and Maturity. Buffalo, N.Y: Prometheus Books. ISBN 0-87975-456-7. {{cite book}}: More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help)
 14. 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 Seto, MC; Barbaree HE (2000). "Paraphilias". In Hersen M; Van Hasselt VB (ed.). Aggression and violence: an introductory text. Boston: Allyn & Bacon. pp. 198–213. ISBN 0-205-26721-1. {{cite book}}: More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help)CS1 maint: multiple names: editors list (link)
 15. Dickey, R; Stephens J (1995). "Female-to-male transsexualism, heterosexual type: Two cases". Archives of Sexual Behavior. 24 (4): 439–445. doi:10.1007/BF01541857. PMID 7661657. {{cite journal}}: More than one of |DOI= and |doi= specified (help); More than one of |PMID= and |pmid= specified (help)
 16. Lawrence, AA (2009). "Anatomic autoandrophilia in an adult male". Archives of Sexual Behavior. 38 (6): 1050–6. doi:10.1007/s10508-008-9446-6. PMID 19093196. {{cite journal}}: More than one of |DOI= and |doi= specified (help); More than one of |PMID= and |pmid= specified (help)
 17. Blanchard, R (1989). "The concept of autogynephilia and the typology of male gender dysphoria". Journal of Nervous and Mental Disease. 177 (10): 616–623. doi:10.1097/00005053-198910000-00004. PMID 2794988. {{cite journal}}: More than one of |DOI= and |doi= specified (help); More than one of |PMID= and |pmid= specified (help)
 18. Hickey, Eric W. (2006). Sex Crimes and Paraphilia. Pearson Education. p. 117. ISBN 978-0-13-170350-6. {{cite book}}: More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help)
 19. Holmes, RM. Sex Crimes: Patterns and Behavior. Thousand Oaks: SAGE Publications. p. 244. ISBN 0-7619-2417-5. OCLC 48883594. {{cite book}}: More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help); More than one of |OCLC= and |oclc= specified (help)
 20. Blanchard, R; Hucker SJ (1991). "Age, transvestism, bondage, and concurrent paraphilic activities in 117 fatal cases of autoerotic asphyxia". British Journal of Psychiatry. 159 (3): 371–7. doi:10.1192/bjp.159.3.371. PMID 1958948. {{cite journal}}: More than one of |DOI= and |doi= specified (help); More than one of |PMID= and |pmid= specified (help)
 21. Dewaraja, R; Money J (1986). "Transcultural sexology: Formicophilia, a newly named paraphilia in a young Buddhist male". Journal of Sex and Marital Therapy. 12 (2): 139–145. doi:10.1080/00926238608415401. PMID 3723604. {{cite journal}}: More than one of |DOI= and |doi= specified (help); More than one of |PMID= and |pmid= specified (help); Unknown parameter |doi_brokendate= ignored (|doi-broken-date= suggested) (help)
 22. Blanchard, R; Collins PI (1993). "Men with sexual interest in transvestites, transsexuals, and she-males". Journal of Nervous and Mental Disease. 181 (9): 570–575. doi:10.1097/00005053-199309000-00008. PMID 8245926. {{cite journal}}: More than one of |DOI= and |doi= specified (help); More than one of |PMID= and |pmid= specified (help)
 23. Hickey, Eric W. (2006). Sex Crimes and Paraphilia. Pearson Education. p. 114. ISBN 978-0-13-170350-6. {{cite book}}: More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help)
 24. Levine, Risen & Althof (2011). Handbook of Clinical Sexuality for Mental Health Professionals. p. 406.
 25. "Infantophilia--a new subcategory of pedophilia?: a preliminary study". Bull Am Acad Psychiatry Law. 23 (1): 63–71. 1995. PMID 7599373. {{cite journal}}: More than one of |PMID= and |pmid= specified (help)
 26. 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 "Relative prevalence of different fetishes". Int. J. Impot. Res. 19 (4): 432–7. 2007. doi:10.1038/sj.ijir.3901547. PMID 17304204. {{cite journal}}: More than one of |DOI= and |doi= specified (help); More than one of |PMID= and |pmid= specified (help)
 27. Aggrawal, Anil (2009). Forensic and Medico-legal Aspects of Sexual Crimes and Unusual Sexual Practices. Boca Raton: CRC Press. pp. 369–82. ISBN 1-4200-4308-0. {{cite book}}: More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help)
 28. The American Century: Art and Culture, 1900-2000.
 29. Self-Portrait of the Artist as a Monkey-Hand, by Paul Galvez. 2000 The MIT Press.
 30. 'Weirdly Beloved: Tales of Strange Bedfellows, Odd Couplings, and Love Gone Bad', Cynthia Ceilán.
 31. 31.0 31.1 31.2 Hickey, Eric W. (2006). Sex Crimes and Paraphilia. Pearson Education. p. 90. ISBN 978-0-13-170350-6. {{cite book}}: More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help)
 32. "Sexual attraction to corpses: a psychiatric review of necrophilia". Bull Am Acad Psychiatry Law. 17 (2): 153–63. 1989. PMID 2667656. {{cite journal}}: More than one of |PMID= and |pmid= specified (help)
 33. Heritage, Stuart (14 June 2013). "Eyeball-licking: the fetish that is making Japanese teenagers sick". The Guardian. සම්ප්‍රවේශය 14 June 2013. {{cite news}}: More than one of |accessdate= and |access-date= specified (help)
 34. Pate, JE; Gabbard, GO (2003).
 35. Taormino, T (2002-08-13). "Still in Diapers". The Village Voice. 2008-09-20 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2007-05-08. {{cite news}}: More than one of |accessdate= and |access-date= specified (help)
 36. Krafft-Ebing, R (1998) [1886]. Psychopathia sexualis: A medico-forensic study (1998 translation by Franklin S. Klaf. Arcade Publishing. p. 408. ISBN 1-55970-426-8. {{cite book}}: More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help); More than one of |authorlink= and |author-link= specified (help)
 37. Lawrence, AA (2006). "Clinical and theoretical parallels between desire for limb amputation and gender identity disorder". Archives of Sexual Behavior. 35 (3): 263–278. doi:10.1007/s10508-006-9026-6. PMID 16799838. {{cite journal}}: More than one of |DOI= and |doi= specified (help); More than one of |PMID= and |pmid= specified (help)
 38. Hickey, Eric W. (2006). Sex Crimes and Paraphilia. Pearson Education. p. 165. ISBN 978-0-13-170350-6. {{cite book}}: Invalid |ref=harv (help); More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help)
 39. Davis, MS (2002). The concise dictionary of crime and justice. SAGE Publications. p. 196. ISBN 0-7619-2176-1. {{cite book}}: More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help)
 40. Kelleher, Kathleen (2001-06-04). "Once Seen as Taboos, Sexual Fetishes Are Gaining Acceptance". Los Angeles Times. සම්ප්‍රවේශය 2010-05-22. {{cite news}}: More than one of |accessdate= and |access-date= specified (help)
 41. Hickey, Eric W. (2006). Sex crimes and paraphilia. Pearson Education. p. 84. සම්ප්‍රවේශය May 14, 2011. {{cite book}}: More than one of |accessdate= and |access-date= specified (help)
 42. "Fire fetishism, diagnostic and clinical implications: A review of two cases". Canadian Journal of Psychiatry. 32 (6): 459–462. 1987. PMID 2961431. {{cite journal}}: More than one of |PMID= and |pmid= specified (help)
 43. Hickey, Eric W. (2006). Sex Crimes and Paraphilia. Pearson Education. p. 86. ISBN 978-0-13-170350-6. {{cite book}}: More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help)
 44. Hickey, Eric W. (2006). Sex Crimes and Paraphilia. Pearson Education. p. 88. ISBN 978-0-13-170350-6. {{cite book}}: More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help)
 45. Aggrawal, Anil (2008). Forensic and Medico-Legal Aspects of Sexual Crimes and Unusual Sexual Practices. CRC Press. ISBN 1-4200-4308-0. {{cite book}}: More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help); More than one of |authorlink= and |author-link= specified (help)
 46. Freund, K. (1990).
 47. Wernik, U (1990). "The nature of explanation in sexology and the riddle of triolism". Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment. 3 (1): 5–20. doi:10.1007/BF00849719. {{cite journal}}: More than one of |DOI= and |doi= specified (help)
 48. Vanden Bergh, RL; Kelly JF (1964). "Vampirism: A review with new observations". Archives of General Psychiatry. 11 (5): 543–547. doi:10.1001/archpsyc.1964.01720290085012. PMID 14208658. {{cite journal}}: More than one of |DOI= and |doi= specified (help); More than one of |PMID= and |pmid= specified (help); Unknown parameter |doi_brokendate= ignored (|doi-broken-date= suggested) (help)
 49. Prins, H (1985). "Vampirism—A clinical condition". British Journal of Psychiatry. 146 (6): 666–668. doi:10.1192/bjp.146.6.666. PMID 4016482. {{cite journal}}: More than one of |DOI= and |doi= specified (help); More than one of |PMID= and |pmid= specified (help)
 50. Brenda Brathwaite. "Defining sex". Sex in Video Games (PDF). London: Charles River Media. ISBN 1-58450-459-5. 2007-09-27 දින මුල් පිටපත (pdf) වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2013-09-26. {{cite book}}: More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help); More than one of |accessdate= and |access-date= specified (help)
 51. Williams, CJ; Weinberg MS (2003). "Zoophilia in Men: A study of sexual interest in animals". Archives of Sexual Behavior. 32 (6): 523–535. doi:10.1023/A:1026085410617. PMID 14574096. {{cite journal}}: More than one of |DOI= and |doi= specified (help); More than one of |PMID= and |pmid= specified (help)