ප්‍රවර්ගය:ඒකාබද්ධයට යෝජිත ලිපි

විකිපීඩියා වෙතින්

මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න

Use the merger templates documented at Wikipedia:Template messages/Merging to include articles in this category. Adding the parameter date=අප්‍රේල් 2024 will place articles in Category:Articles to be merged from අප්‍රේල් 2024 instead.

මෙම ලිපි යෝජිත පරිදි එකාබද්ධ කිරීමෙන් ඔබට විකිපීඩියාවට දායක විය හැකි ය​.

See here for a list of the articles that have been marked for merging for the longest amount of time.

When merging articles that you find here, please check both talk pages to see if there has been any discussion. If there is a "don't merge" consensus, please remove the merger templates from both articles instead of merging them.

Please do not use the merger templates for categories. Instead, please add {{Cfm|Category to merge with}}(without including "Category:" in the name) and post a nomination on Wikipedia:Categories for discussion.

 • As of September 2006 there were roughly 10,500 articles listed.
 • As of 1 November 2007 there were 12,520 articles listed.
 • As of 14 September 2008, May 2007 was the earliest month with articles to be merged.
 • As of 6 January 2009, September 2007 was the earliest month with articles to be merged.
 • As of 27 July 2009 there were 15,000 articles listed.
 • As of 14 September 2010 there were 16,551 articles listed, the earliest was one in August 2007 with 8 in November and 7 in December 2007.
 • As of 13 June 2011 there were 15,754 articles listed. The earliest one was in March 2008.
 • As of 4 March 2012 there were 15,914 articles listed. The earliest one was in January 2009.
 • As of 8 November 2012 there were 11,955 articles listed. The earliest month with articles to be merged was July 2009.
 • As of 24 February 2013 there were 11,605 articles listed. The earliest month with articles to be merged was October 2009.
 • As of 20 April 2014 there were 10,451 articles listed. The earliest month with articles to be merged was February 2011.
 • As of 30 August 2015 there were 11,915 articles listed. The earliest month with articles to be merged was October 2011.
 • As of 26 November 2015 there were 12,423 articles listed. The earliest month with articles to be merged was October 2011.

See also[සංස්කරණය]

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 11 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 11 වේ.

"ඒකාබද්ධයට යෝජිත ලිපි" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 408 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 200 ද වෙති.

(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)

(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)