අසමත් රාජ්‍ය දර්ශකය අනුව රටවල් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
අසමත් රාජ්‍ය දර්ශකය පාදක කර ක්‍රි.ව. 2012දී ෆන්ඩ් ෆෝ පීස් විසින් රටවල් ප්‍රවර්ගගතකල අයුරු. (වර්තමාන ප්‍රවර්ගතකිරීම මෙයට වෙනස් විය හැක.[1]
     Alert      Warning      No Information / Dependent Territory      Moderate      Sustainable

ෆන්ඩ් ෆෝ පීස් නම්වූ අ.එ.ජනපදය පාදක රාජ්‍ය නොවන සංවිධානය විසින් එම සංවිධානය විසින්ම තීරණය කල දර්ශකයක් වන අසමත් රාජ්‍ය දර්ශකය මත පදනම්ව ක්‍රි.ව. 2005 සිට අවුරුද්දකට වරක් ප්‍රකාශයට පත්කරන ලයිස්තුවකි.

|}

Notes[සංස්කරණය]

  1. http://www.foreignpolicy.com/failed_states_index_2012_interactive Failed States, Foreign Policy, accessed 27 Feb 2013

External links[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Politics country lists

සැකිල්ල:Link FL