ජෛව රසායනික ඉංජිනේරු විද්යාiව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ප්රෝnටීන නිෂ්පාදනය සඳහා වූ ජෛව ප්රපතික්රිරයාකාරක, NRC ජෛව තාක්ෂණි පර්යේෂණ ආයතනය, මොන්ට්රිදයල්, කැනඩාව.

ජෛව රසායනික ඉංජිනේරු විද්යා ව යනු රසායනික ඉං‍ජිනේරු විද්යාිවේ හෝ ජෛව ඉංජිනේරු විද්යාාවේ අංශයක් වන අතර එය ජෛව පටක‍ හෝ අණු ඇතුළත් ඒකක ක්රිනයාවලි සැලසුම් කිරීම හා නිපදවීම සමඟ මූලිකව කටයුතු කරයි. ජෛව රසායනික ඉංජිනේරු විද්යා්ව සාමාන්ය යෙන් උගන්වනු ලබන්නේ රසායනික ඉංජිනේරු විද්යාපවට හෝ ජීව ඉංජිනේරු විද්යා්වට විකල්පයක් ලෙසය. එය එසේ සිදු කරන්නේ එම දෙකෙහිම විෂය මාලාවේ වටපිටාවේ හා අංශ 2 මඟින්ම භාවිතා කරන ගැටළු විසඳීමේ තාක්ෂණික ක්ර මවල සමානතා නිසාය.මෙහි යෙදීම් ආහාර, ‍‍වෙඖෂධ, ජෛව තාක්ෂණය හා ජල පිරිපහදු කර්මාන්තවල දී යෙදේ.

ජෛව ප්ර්තික්රිේයාකාරකයක් යනු ජෛවීය වශයෙන් ක්රි්යාකාරී පරිසරයකට අනුබල දෙන ඕනෑම උපකරණයක් හෝ පද්ධතියක් හැඳින්වීමට යොදනු ලැබේ. එක් අවස්ථාවක ද‍ී ජෛව ප්රරතික්රිකයාකාරකයක් යනු පටක හෝ එවැනි පටකවලින් ව්යුවත්පන්න වූ ක්රිරයාකාරී සංයෝග ඇතුළත් රසායනික ක්රිකයාවලියක් සිදු කරන නලයක් විය හැකිය. මෙම ක්රි යාවලිය ස්වායු හෝ නිර්වායු විය හැක. මෙම ජෛව ප්ර තික්රිැයාකාරක බොහෝ ‍විට සිලින්ඩරාකාර වන අතර ප්ර්මාණයෙන් ලීටරවල සිට ඝන මීටර දක්වා පරාසගත වන අතර බොහෝ විට මල නොකන වානේවලින් තනා ඇත.

ජෛව ප්රනතික්රි යාකාරකයක් යන්න සෛල සංස්කෘති සන්ධර්බයක් තුළ සෛල හෝ පටක වැඩෙන ‍උපකරණයක් හෝ පද්ධතියක් හැඳින්වීමට යොදා ගත හැක.

ක්රිනයාකාරී ක්ර මය පිළිබඳ වූ පදනමක දී ජෛව ප්රෘතික්රි්යාකාරක බැච්, ෆෙඩ් බැච් හෝ ඛණ්ඩ ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැක. (අඛණ්ඩ කැලතුම් ටැංකි ප්රජතික්රිකයාකාරක ආකෘති) අඛණ්ඩ ජෛව ප්රගතික්රිීයාකාරකයකට උදාහරණයක් වන්නේ කෙමොස්ටැට්ය.

ජෛව ප්රණතික්රිරයාකාරකයක් තුළ නිපදවන පටක අත්හිටුවීම හෝ අක්රිිය කිරීම සිදු කළ හැක. සෛල අක්රි ය කිරීම සිදු වන සරලතම අවස්ථාවක් වන්නේ ඒගාර් ජෙලිවලින් යුත් පෙට්රි දීසියකි. මහා පරිමාණයේ අක්‍රිය කරන ලද සෛල ජෛව ප්රවතික්රිරයාකාරක වන්නේ

• චලන මාධ්යඅ • ඇසුරුම් කරන ලද පාත්තිය • තන්තුමය පාත්තිය • තුනී පටලය


http://en.wikipedia.org/wiki/Biochemical_engineering