ප්‍රවර්ගය:මාසය අනුව පෙළ ගස්වා ඇති විකිපීඩියා නඩත්තු කටයුතු ප්‍රවර්ග

විකිපීඩියා වෙතින්
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න

This category contains maintenance categories which are sub-categorized by the month in which the article was tagged. This helps break some of the larger clean-up categories into manageable sections, and ensures that those articles which have been awaiting clean-up the longest can be dealt with first.

A bot, currently AnomieBOT and formerly Cerabot~enwiki, will monitor the categories in this category and create the necessary monthly subcategories. Non-maintenance categories that are sub-categorized by the month in which the article was tagged should be placed in Category:Wikipedia categories sorted by month instead.

Progress box[සංස්කරණය]

Note that the progress box on the right gives the number of pages in each category: It is effectively the backlog of the dating work done by various bots and other processes - typically something in the order of 1000 per day. It does not include in the dated subcategories, but other subcategories and possibly other pages which don't require dating will be counted. It also will multi-count pages with several undated template types.

See also[සංස්කරණය]


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 73 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 73 වේ.

A

B