ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය

විකිපීඩියා වෙතින්
ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය
STS-133 International Space Station after undocking 5.jpg

ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය, 2011 අගෝස්තු 7 වැනිදා ඩිස්කවරි අභ්‍යවකාශ ෂටලයෙන් වෙන්වීමෙන් අනතුරුව

InternationalSpaceStationPatch.png

International Space Station insignia

ISS Statistics
Crew: 2 As of
March 5, 2006
Perigee: 352.8 km "
Apogee: 354.2 km "
Orbital period: 91.61 minutes "
Inclination: 51.64 degrees "
Orbits per day: 15.72 "
Days in orbit: 2,473 August 28, 2005
Days occupied: 1,759 "
Total orbits: 38,694 "
Distance traveled: ≈1,400,000,000 km June 17, 2005
Average speed: 27,685.7 km/h "
Mass: 183,283 kg August 28, 2005
Living volume: 425 m³ "
ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය
ISS elements (NASA)

International Space Station elements as of July 2021.
Click to enlarge.

ISS Diagram

ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය අභ්‍යවකාශ ආයතන පහක (5) හවුල් ව්‍යාපෘතියකි; ඒ නාසා ආයතනය (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය), රුසියානු අභ්‍යවකාශ ඒජන්සිය (රුසියානු සමූහාණ්ඩුව), Japan Aerospace Exploration Agency (ජපානය), කැනේඩියානු අභ්‍යවකාශ ඒජන්සිය (කැනඩාව) සහ යුරෝපීය අභ්‍යවකාශ ඒජන්සිය (යුරෝපය) යන ආයතන පහයි.