ඉන්දියානු ශාස්තරීය නර්තනය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඉන්දියාව අපට ශරාn ස්තරීa ය ඉන්දීය නර්තන කරයි ම කිහිපයක් ම ලබා දෙයි. ඒ එක එකක ආරම්භ ඉන්දියාවේ විවිධ පරාe න්ත කරා දිවෙයි. සෑම නර්තන කර්ත මයක් ම කිසියම් සුවිශේෂී පරන් දේශයක් හෝ සංස්කෘතියක් හෝ ඉන්දීය ජජන කොට්ඨාසයක් නියෝජනය කරයි. මින් පර0ෙ ධානතම කරදී ම අට නම් භරතනාට්ය ම් , කතක් , ඔඩිස්න සි කුචිපූඩි , මෝහිනීඅත්තම් , මනිපූරි , සාතිර්ය හා කතකලි වේ. මීට අමතරව බංග්රා වැනි මෙහි පරpe ධාන රංග නැටුම් වර්ග ගණනාවක් ද පරාත දේශීය උත්සව වලදී භාවිතා වන විශේෂ නර්තන විධි ගණනාවක් ද වේ. බොහෝ ඉන්දියානු නර්තනාංග රංගනය පදනම් කරගෙන ලියැවුණු භරතමුණි ගේ නාට්යතශාස්තරීවේ කෘතිය පදනම් කරගෙන බිහිවී ඇත . නාට්යර යන්න නර්තනය හා රඟපෑම යන දෙකම ඇතුලත් පෘථුල සංකල්පය කි.

භරත නාට්යයම් ඉන්දියානු ශාස්තරී/ ය නර්තනය යන්න ඇත්ත වශයෙන් ම ව්යේවහාර වනුයේ පූජනීය හින්දු සංගීතමය නාට්යි කර්ද මවේද උදෙසාය. මෙහි සිද්ධාන්ත කරිත පූ 400 භරත මුණි ගේ නාට්යු ශාස්තරය කෘතිය දක්වා දිවෙයි. සංගීත් නාටක් ඇකඩමිය වර්තමානයේ නර්තන කරගන ම අටක් හඳුන්වා දෙයි


http://en.wikipedia.org/wiki/Dance_in_India#Classical_Indian_dance