විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මාර්තු

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

තෝරාගත් සංවත්සර/අද දවස ගැන ලේඛනාගාරය
ජනවාරිපෙබරවාරිමාර්තුඅප්‍රේල්මැයිජුනිජූලිඅගෝස්තුසැප්තැම්බර්ඔක්තොම්බර්නොවැම්බර්දෙසැම්බර්


තෝරාගත් සංවත්සර සඳහා මෑත වෙනස්වීම්තෝරාගත් සංවත්සර සංස්කරණයේ මාර්ගෝපදේශයන්


දැන් වෙලාව 19:03 සිකුරාදා, ජනවාරි 19, 2018 (UTC) – මෙම පිටුවේ ක්‍ෂය විමෝචනය කරන්නමාර්තු 1:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 28 මාර්තු 1 මාර්තු 2

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 2:

 • 1815 – බලකාමී උඩරට රදළයන් විසින් ලංකාද්වීපය ඉංග්‍රීසීන්ට පාවාදීමට අත්සන් කල උඩරට ගිවිසුම පිළිබඳ කටයුතු ඇරඹිණි.

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 1මාර්තු 2මාර්තු 3

මරණ : අෆ්සාල් ඛාන් (1659)
ලියොනා වුඩ්ස් (1986)

උපන්දින : පවල් ජසිනිකා (1909)

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 3:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 2 මාර්තු 3 මාර්තු 4

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 4:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 3 මාර්තු 4 මාර්තු 5

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 5:

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 4 මාර්තු 5 මාර්තු 6

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


වැලන්ටිනා ව්ලැඩිමිරොව්නා තෙරෙශ්කෝවා

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 5 මාර්තු 6 මාර්තු 7

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 7: ඇල්බේනියාවේ ගුරුවරුන්ගේ දිනය

ක්ලාවුස් ෆුච්ස්

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 6මාර්තු 7මාර්තු 8

මරණ : අෆ්සාල් ඛාන් (1659)
ලියොනා වුඩ්ස් (1986)

උපන්දින : පවල් ජසිනිකා (1909)

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 8: බොහෝ යුරෝපීය රටවල ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය; මවු වරුන්ගේ දිනය

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 7මාර්තු 8මාර්තු 9

මරණ : අෆ්සාල් ඛාන් (1659)
ලියොනා වුඩ්ස් (1986)

උපන්දින : පවල් ජසිනිකා (1909)

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 9:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 8 මාර්තු 9 මාර්තු 10

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 10:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 9 මාර්තු 10 මාර්තු 11

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 11:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 10 මාර්තු 11 මාර්තු 12

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 12:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 11 මාර්තු 12 මාර්තු 13

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 13: ලෝක වකුගඩු දිනය (2014)

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 12 මාර්තු 13 මාර්තු 14

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 14:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 13 මාර්තු 14 මාර්තු 15

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 15:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 14 මාර්තු 15 මාර්තු 16

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 16:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 15 මාර්තු 16 මාර්තු 17

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 17:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 16 මාර්තු 17 මාර්තු 18

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 18:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 17 මාර්තු 18 මාර්තු 19

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 19:

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 18 මාර්තු 19 මාර්තු 20

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 20: ටියුනීසියාවේ නිදහස් දිනය (1956)

විලියම් හර්ට්

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 19 මාර්තු 20 මාර්තු 21

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 21: නැමිබියාවේ නිදහස් දිනය (1990)

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 20 මාර්තු 21 මාර්තු 22

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 22: දුක් ඉරිදා (ඇංග්ලිකානු වාදය, 2015)

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 21 මාර්තු 22 මාර්තු 23

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 23:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 22 මාර්තු 23 මාර්තු 24

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 24:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 23 මාර්තු 24 මාර්තු 25

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 25: ග්‍රීසියෙහි නිදහස් දිනය (1821)

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 24 මාර්තු 25 මාර්තු 26

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 26:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 25 මාර්තු 26 මාර්තු 27

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 27:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 26 මාර්තු 27 මාර්තු 28

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 28:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 27 මාර්තු 28 මාර්තු 29

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 29:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 28 මාර්තු 29 මාර්තු 30

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 30:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 29 මාර්තු 30 මාර්තු 31

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මාර්තු 31:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 30 මාර්තු 31 අප්‍රේල් 1

දැන් වේලාව 2018 ජනවාරි 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


තෝරාගත් සංවත්සර/අද දවස ගැන ලේඛනාගාරය
ජනවාරිපෙබරවාරිමාර්තුඅප්‍රේල්මැයිජුනිජූලිඅගෝස්තුසැප්තැම්බර්ඔක්තොම්බර්නොවැම්බර්දෙසැම්බර්


තෝරාගත් සංවත්සර සඳහා මෑත වෙනස්වීම්තෝරාගත් සංවත්සර සංස්කරණයේ මාර්ගෝපදේශයන්


දැන් වෙලාව 19:03 සිකුරාදා, ජනවාරි 19, 2018 (UTC) – මෙම පිටුවේ ක්‍ෂය විමෝචනය කරන්න