විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

තෝරාගත් සංවත්සර/අද දවස ගැන ලේඛනාගාරය
ජනවාරිපෙබරවාරිමාර්තුඅප්‍රේල්මැයිජුනිජූලිඅගෝස්තුසැප්තැම්බර්ඔක්තොම්බර්නොවැම්බර්දෙසැම්බර්


තෝරාගත් සංවත්සර සඳහා මෑත වෙනස්වීම්තෝරාගත් සංවත්සර සංස්කරණයේ මාර්ගෝපදේශයන්


දැන් වෙලාව 09:10 සඳුදා, අප්‍රේල් 23, 2018 (UTC) – මෙම පිටුවේ ක්‍ෂය විමෝචනය කරන්නමැයි 1: ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනය;

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 30 මැයි 1 මැයි 2

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 2:


 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මැයි 1 මැයි 2 මැයි 3

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 3: ලෝක පුවත්පත් නිදහස් දිනය; පෝලන්තයේ (1791) සහ ජපානයේ (1947) ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා දිනය

Subhas Chandra Bose

තවත් සිදුවීම්: මැයි 2 මැයි 3 මැයි 4

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 4: හන්ගේරියාවේ, ලිතුවේනියාවේ, මොසැම්බික්හී, පෘතුගාලයේ, රුමේනියාවේ සහ ස්පාඤ්ඤයේ මවුවරුන්ගේ දිනය (2014);

තවත් සිදුවීම්: මැයි 3 මැයි 4 මැයි 5

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 5: ඩෙන්මාර්කයේ, ඉතියෝපියාවේ සහ නෙදර්ලන්තයේ විමුක්ති දිනය ;

තවත් සිදුවීම්: මැයි 4 මැයි 5 මැයි 6

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 6:

තවත් සිදුවීම්: මැයි 5මැයි 6මැයි 7

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 7:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මැයි 6මැයි 7මැයි 8

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 8:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මැයි 7මැයි 8මැයි 9

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 9: යුරෝපා දිනය;

යුරෝපා ධජය

තවත් සිදුවීම්: මැයි 8මැයි 9මැයි 10

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 10: එල් සැල්වදෝරයේ, ගෞතමාලාවේ සහ මෙක්සිකෝවේ මවුවරුන්ගේ දිනය ; රුමේනියාවේ නිදහස් දිනය (1877)

තවත් සිදුවීම්: මැයි 9 මැයි 10 මැයි 11

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 11: බොහෝ රටවල මවුවරුන්ගේ දිනය (2014);

තවත් සිදුවීම්: මැයි 10 මැයි 11 මැයි 12

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 12:

තවත් සිදුවීම්: මැයි 11මැයි 12මැයි 13

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 13:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මැයි 12මැයි 13මැයි 14

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


ධර්ම චක්‍රය

මැයි 14: වෙසක් පොහොය දිනය (2014)

තවත් සිදුවීම්: මැයි 13මැයි 14මැයි 15

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 15:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මැයි 14මැයි 15මැයි 16

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 16:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මැයි 15මැයි 16මැයි 17

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 17:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මැයි 16මැයි 17මැයි 18

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 18:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මැයි 17මැයි 18මැයි 19

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 19:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මැයි 18මැයි 19මැයි 20

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 20: කැමරූන් රාජ්‍යයේ ජාතික දිනය

තවත් සිදුවීම්: මැයි 19මැයි 20මැයි 21

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 21: චිලි ‍ දේශයේ නාවික හමුදා දිනය

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මැයි 20මැයි 21මැයි 22

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 22:

තවත් සිදුවීම්: මැයි 21මැයි 22මැයි 23

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 23:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මැයි 22මැයි 23මැයි 24

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 24:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මැයි 23මැයි 24මැයි 25

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 25:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මැයි 24මැයි 25මැයි 26

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 26:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මැයි 25මැයි 26මැයි 27

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 27:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මැයි 26මැයි 27මැයි 28

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 28: ආර්මේනියාවේ සහ අසර්බයිජානයේ ජනරජ දිනය (1918 සිට)

තවත් සිදුවීම්: මැයි 27මැයි 28මැයි 29

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 29:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: මැයි 28මැයි 29මැයි 30

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 30:

ඇලෙක්සි ලියනෝෆ්

තවත් සිදුවීම්: මැයි 29මැයි 30මැයි 31

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


දෙවන රම්සෙස්

මැයි 31:

තවත් සිදුවීම්: මැයි 30මැයි 31ජූනි 1

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


තෝරාගත් සංවත්සර/අද දවස ගැන ලේඛනාගාරය
ජනවාරිපෙබරවාරිමාර්තුඅප්‍රේල්මැයිජුනිජූලිඅගෝස්තුසැප්තැම්බර්ඔක්තොම්බර්නොවැම්බර්දෙසැම්බර්


තෝරාගත් සංවත්සර සඳහා මෑත වෙනස්වීම්තෝරාගත් සංවත්සර සංස්කරණයේ මාර්ගෝපදේශයන්


දැන් වෙලාව 09:10 සඳුදා, අප්‍රේල් 23, 2018 (UTC) – මෙම පිටුවේ ක්‍ෂය විමෝචනය කරන්න