ලංකාද්වීපයේ සම්මත ඔරලෝසු වේලාවේ වෙනස්වීම්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
පටන්ගත් දිනය (වේලාව) අවසන්වූ දිනය (වේලාව) සම්මත ඔරලෝසු වේලාවේ ලෝක සම්මත වේලාවට සාපේක්‍ෂ වෙනස
නොදනී 1815 මාර්තු 2 ඉර උදාව සලකා සිංහල වේලාව භාවිතා කෙරිනි
1815 මාර්තු 2 1905 ජූලි 01 (11:59:59) ඔරලෝසු වේලාව දිවයින පුරා සම්මත වේලාව විය. එංගලන්ත සම්මත නාවුක වේලාව සමග සැබෑ වෙනස + 05:21 විය.
1905 ජූලි 01 (12:00:00) 1942 ජන 05 (00:59:59) GMT + 05:30
1942 ජන 05 (01:00:00) 1942 අගෝ 31 UT+ 06
1942 අගෝ 31 1945 ඔක් 14 UT+ 06:30
1945 ඔක් 14 1996 මැයි 25 UT + 05:30
1996 මැයි 25 1996 ඔක් 26 UTC + 06:30
1996 ඔක් 26 2006 අප්‍රේල් 14 UTC + 06:00
2006 අප්‍රේල් 14 වත්මන UTC + 05:30