ජුලියා (ප්‍රභවය හඳුනානොගත් සද්දය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Julia-unidentified-sound-spectrogram.jpg

"ජූලියා" (ඉඞ්ග්‍රීසි: Julia) පටිගත කර ඇත්තේ මාර්තු 1, 1999යෙ දී ඇ.එ.ජ.යේ ජා.සා.වි.ස.වා.සඞ්. (NOAA). ජා.සා.වි.ස.වා.සඞ්. ප්‍රකාෂ කර ඇත්තෙ මෙම ශබ්දයේ මුල නොදන්නා බය, සහ එය සැළකිය හැකි උස් හඬකින් ඇසිය හැකි වුනා සම්පූර්න SOSUS මද්‍යස්ථානය හරා. මෙම ශබ්දය අසන්නට හැකි වුනා තත්පර 15ක, සහ එහ ආරමභය Pacific Oceanයේ 15° S 98° W දි. [1]

References[සංස්කරණය]

  1. "Acoustics Monitoring Program". pmel.noaa.gov. 1999-03-01. Retrieved 2010-06-22.