විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/ඔක්තොම්බර්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

තෝරාගත් සංවත්සර/අද දවස ගැන ලේඛනාගාරය
ජනවාරිපෙබරවාරිමාර්තුඅප්‍රේල්මැයිජුනිජූලිඅගෝස්තුසැප්තැම්බර්ඔක්තොම්බර්නොවැම්බර්දෙසැම්බර්


තෝරාගත් සංවත්සර සඳහා මෑත වෙනස්වීම්තෝරාගත් සංවත්සර සංස්කරණයේ මාර්ගෝපදේශයන්


දැන් වෙලාව 08:03 ඉරිදා, අප්‍රේල් 11, 2021 (UTC) – මෙම පිටුවේ ක්‍ෂය විමෝචනය කරන්න


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ඔක්තොම්බර් 1: ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා දිනය; ලීසියූ හී ශුද්ධවූ තෙරේස් තුමියගේ මංගල්‍යය දිනය (කතෝලික ආගම)


තවත් සිදුවීම්: සැප්තැම්බර් 30ඔක්තෝබර් 1ඔක්තෝබර් 2

දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


ඔක්තොම්බර් 2: ජාත්‍යන්තර අවිහිංසා දිනය; ඉන්දියාවේ ගාන්ධි ජයන්ති

තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 1ඔක්තෝබර් 2ඔක්තෝබර් 3

දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


ඔක්තොම්බර් 3: ඉරාකයේ ජාතික දිනය (1932); දකුණු කොරියාවේ ජාතික පදනම් දිනය

තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 2ඔක්තෝබර් 3ඔක්තෝබර් 4

දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


ඔක්තොම්බර් 4: අසීසයේ ශුද්ධවූ ෆ්‍රැන්සිස් තුමාගේ මංගල්‍යය දිනය (කතෝලික ආගම)

තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 3ඔක්තෝබර් 4ඔක්තෝබර් 5

දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


ඔක්තොම්බර් 5: ගණිකා වෘත්තියට එරෙහිවීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය; පෘතුගාලයේ ජනරජ දිනය (1910)

තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 4ඔක්තෝබර් 5ඔක්තෝබර් 6

දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


ඔක්තොම්බර් 6:

1973 ඔක්තොම්බර් 7 දිනදී, ඊජිප්තියානු හමුදා සූවස් ඇළ තරණය කරමින්

තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 5ඔක්තෝබර් 6ඔක්තෝබර් 7

දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


ඔක්තොම්බර් 7:

හුවා ගුවාෆොං

තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 6ඔක්තෝබර් 7ඔක්තෝබර් 8

දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


ඔක්තොම්බර් 8: ක්‍රොඒෂියාවේ නිදහස් දිනය (1991)

තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 7ඔක්තෝබර් 8ඔක්තෝබර් 9

දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


ඔක්තොම්බර් 9: දකුණු කොරියාවේ හංගුල් දිනය (1446);

තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 8ඔක්තෝබර් 9ඔක්තෝබර් 10

දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


ඔක්තොම්බර් 10: ෆීජි රාජ්‍යයේ (1970) සහ තායිවානයේ (1911) ජාතික දිනය

තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 9ඔක්තෝබර් 10ඔක්තෝබර් 11

දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


ඔක්තොම්බර් 11:

Apollo 7 launch

 • 1968නාසාහී ඇපලෝ වැඩසටහනෙහි, පළමු මිනිසුන් සහිත මෙහෙයුම සහ මිනිසුන් තිදෙනෙක් සහිත පළමු ඇමරිකානු අභ්‍යාවකාශ මෙහෙයුම වූ ඇපලෝ 7 (ඉහළ නැගීම රූපයේ), වර්තමාන ෆ්ලොරිඩාවෙහි, කැනවරල් තුඩුවෙහි, සංකීර්ණය 34 වෙතින් අභ්‍යාවකාශ ගත විය.

තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 10ඔක්තෝබර් 11ඔක්තෝබර් 12

දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


ඔක්තොම්බර් 12: ඇමරිකාවන්හී විවිධ රටවල කොළොම්බස් උත්සව පැවැත්වෙයි;

තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 11ඔක්තෝබර් 12ඔක්තෝබර් 13

දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


ඔක්තොම්බර් 13:

 • 1943දෙවන ලෝක යුද්ධය: ජනරාල් පියෙ‍ට්‍රෝ බාඩොග්ලියෝ නායකත්වයෙන් යුතු නව රජයක් හා සමගම, ඉතාලියේ සමහර පළාත් මිත්‍ර හමුදා වෙත පක්ෂපාතිත්වය වෙත පැති මාරුකරමින් අක්ෂ බල කඳවුර වෙත යුද්ධ ප්‍රකාශ කලහ.

තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 12ඔක්තෝබර් 13ඔක්තෝබර් 14

දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


ඔක්තොම්බර් 14: එක්සත් ජනපදයේ කොළොම්බස් දිනය සහ ආදී වාසී දිනය (2013)

තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 13ඔක්තෝබර් 14ඔක්තෝබර් 15

දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


ඔක්තොම්බර් 15: ඊඩ් අල් අධ්හා උත්සවයෙහි පළමු දිනය (ඉස්ලාම්, 2013);

තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 14ඔක්තෝබර් 15ඔක්තෝබර් 16

දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


ඔක්තොම්බර් 16: ලෝක ආහාර දිනය

තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 15ඔක්තෝබර් 16ඔක්තෝබර් 17

දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


ඔක්තොම්බර් 16: හෙයිටි දේශයෙහි ඩෙස්සලීන දිනය (1806)

තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 16ඔක්තෝබර් 17ඔක්තෝබර් 18

දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


ඔක්තොම්බර් 18: ශුද්ධවූ ලූක් තුමාගේ මංගල්‍යය දිනය

තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 17ඔක්තෝබර් 18ඔක්තෝබර් 19

දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


ඔක්තොම්බර් 19: ඇල්බේනියාවේ තෙරේසා මව්තුමී දිනය

තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 18ඔක්තෝබර් 19ඔක්තෝබර් 20

දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


ඔක්තොම්බර් 20: ලෝක ඔස්ටියෝපොරෝසිස් දිනය, බහායි විශ්වාසයේ ශුද්ධවූ දිනයකි

 • 1819 - බාබ් උපන් දිනය.
 • තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 19ඔක්තෝබර් 20ඔක්තෝබර් 21

  දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තොම්බර් 21: බොහෝ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල රටවල ට්‍රැෆල්ගාර් දිනය

  තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 20ඔක්තෝබර් 21ඔක්තෝබර් 22

  දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තොම්බර් 22:

  Le premier parachute de Jacques Garnerin, ca. 1799.jpg

  තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 21ඔක්තෝබර් 22ඔක්තෝබර් 23

  දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තොම්බර් 23: මවුල දිනය

  තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 22ඔක්තෝබර් 23ඔක්තෝබර් 24

  දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තොම්බර් 24': එක්සත් ජාතීන්ගේ දිනය (1945); සැම්බියාවේ නිදහස් දිනය (1964); ඉස්ලාමීය නව වසර (2014, 1436 AH);

  තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 23ඔක්තෝබර් 24ඔක්තෝබර් 25

  දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තොම්බර් 25: තායිවානයේ යටත්ව සිටීමෙන් මිදීමේ දිනය (1945)

  තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 24ඔක්තෝබර් 25ඔක්තෝබර් 26

  දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තොම්බර් 26: ඔස්ට්‍රියාවේ ජාතික දිනය (1955); තෙසලොනිකීහී ශුද්ධවූ ඩිමීට්‍රියස් තුමාගේ මංගල්‍යය දිනය

  තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 25ඔක්තෝබර් 26ඔක්තෝබර් 27

  දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තොම්බර් 27:

  • 1958 – යුද්ධ නීතිය බලාත්මක කිරීමේ නිසි බලධාරියා ලෙසින් මිර්සා විසින් ඔහු පත් කොට සති තුනක් ගතවීමට ප්‍රථම, ජනරාල් අයුබ් ඛාන් විසින් ලේ නොහැලුනු රාජ්‍ය විරෝධි කුමන්ත්‍රණයකින් ඉස්කැන්ඩර් මිර්සා බලයෙන් පහකරමින් පකිස්තානයේ දෙවන ජනාධිපතිවරයා බවට පත්විය.
  • 1958- ජනෙරාල් ආයුබ් කාන්, ඉස්කන්දර් මිර්සා පලවා හැර පකිස්ථාන් රටේ දෙවැනි ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වේ
  • 1961 - ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ NASA ආයතනය Saturn I අභ්‍යවකාශ යානය දියත් කරය්


  තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 26ඔක්තෝබර් 27ඔක්තෝබර් 28

  දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තොම්බර් 28: නවසීලන්තයේ කම්කරු දිනය (2013)

  තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 27ඔක්තෝබර් 28ඔක්තෝබර් 29

  දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තොම්බර් 29: තුර්කියේ ජනරජ දිනය (1923)

  තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 28ඔක්තෝබර් 29ඔක්තෝබර් 30

  දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තොම්බර් 30: ඉන්දියාවේ, තමිල්නාඩුවේ, තේවර් ජයන්ති උත්සවය;

  තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 29ඔක්තෝබර් 30ඔක්තෝබර් 31

  දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තොම්බර් 31:

  තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 30ඔක්තෝබර් 31නොවැම්බර් 1

  දැන් වේලාව 2021 අප්‍රේල් 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  තෝරාගත් සංවත්සර/අද දවස ගැන ලේඛනාගාරය
  ජනවාරිපෙබරවාරිමාර්තුඅප්‍රේල්මැයිජුනිජූලිඅගෝස්තුසැප්තැම්බර්ඔක්තොම්බර්නොවැම්බර්දෙසැම්බර්


  තෝරාගත් සංවත්සර සඳහා මෑත වෙනස්වීම්තෝරාගත් සංවත්සර සංස්කරණයේ මාර්ගෝපදේශයන්


  දැන් වෙලාව 08:03 ඉරිදා, අප්‍රේල් 11, 2021 (UTC) – මෙම පිටුවේ ක්‍ෂය විමෝචනය කරන්න