ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස

විකිපීඩියා වෙතින්
(ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය සභා වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
Coat of arms of Sri Lanka, showing a lion holding a sword in its right forepaw surrounded by a ring made from blue lotus petals which is placed on top of a grain vase sprouting rice grains to encircle it. A Dharmacakra is on the top while a sun and moon are at the bottom on each side of the vase.
පහත දැක්වෙන් කාණ්ඩවලට අයත් වේ:
ශ්‍රී ලංකාවේ
දේශපාලනය හා රජය


ශ්‍රී ලංකාවේ
පරිපාලන ඒකක
පළමු ඒකකය
පළාත්
දෙවන ඒකකය
දිස්ත්‍රික්ක
තෙවන ඒකකය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස
සිව්වන ඒකකය
පළාත් පාලන ඡන්ද කොට්ඨාශය
පස්වන ඒකකය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස යනු ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලන ඒකක වර්ගයකි. ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක එහි උප පරිපාලන ඒකකය ලෙස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස වලට බේදා ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ අතීතයේ පැවති පරිපාලන ඒකකවු කෝරළේ , රට යන අතීත පරිපාලන ඒකක වර්ථමාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවලට පදනම වි ඇත.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස, දිස්ත්‍රික්ක අනුව පහතින් දක්වා ඇත:

මධ්‍යම පළාත[සංස්කරණය]

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

නැගෙනහිර පළාත[සංස්කරණය]

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

උතුරු මැද පළාත[සංස්කරණය]

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

උතුරු පළාත[සංස්කරණය]

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

වයඹ පළාත[සංස්කරණය]

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

සබරගමුව පළාත[සංස්කරණය]

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

දකුණු පළාත[සංස්කරණය]

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]


හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

මාතර දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

ඌව පළාත[සංස්කරණය]

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

බස්නාහිර පළාත[සංස්කරණය]

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

මේවාද බලන්න[සංස්කරණය]

බාහිර සබැදි[සංස්කරණය]