ශ්‍රී ලංකාවේ අගවිනිසුරු

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
අගවිනිසුරු ශ්‍රී ලංකා
Coat of arms of Sri Lanka.svg
ශ්‍රි ලංකාවේ රාජ්‍ය ලංඡනය
Incumbent
පුරප්පාඩු

since 2011 මැයි 18 සිට
නිල නිවසකොළඹ
Appointerමහින්ද රාජපක්‍ෂ
Inaugural holderකොරිංටන්
Formation1801