ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Divisional Secretariats of Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස ගණන 40කි. එ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ 13ක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ 13ක් සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ 14 ක් ලෙසය.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

බාහිර සබැදි[සංස්කරණය]