ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Divisional Secretariats of Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස ගණන 32කි. එ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ 14ක් කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ 4ක් මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ 5ක් මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ 5ක් සහ වවුනියා දිස්ත්‍රික්කයේ 4ක් ලෙසය.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

බාහිර සබැදි[සංස්කරණය]