ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Divisional Secretariats of Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස ගණන 32කි. එ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ 14ක් කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ 4ක් මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ 5ක් මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ 5ක් සහ වවුනියා දිස්ත්‍රික්කයේ 4ක් ලෙසය.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

බාහිර සබැදි[සංස්කරණය]