ශ්‍රී ලංකාවේ උප බෙදීම්

විකිපීඩියා වෙතින්

මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් අනුව උප බෙදීම්[සංස්කරණය]

දේශපාලනික බෙදීම්[සංස්කරණය]

 1. පළාත්
 2. පළාත් පාලන කොට්ඨාස

පරිපාලනමය බෙදීම්[සංස්කරණය]

 1. පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක
 2. ප්‍රාදේශීය මහලේකම් බල ප්‍රදේශ
 3. ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ (තුලාන)

මැතිවරණ බෙදීම්[සංස්කරණය]

 1. මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්ක

අධ්‍යාපන සේවා බෙදීම්[සංස්කරණය]

 1. පළාත්
 2. අධ්‍යාපන කලාප
 3. අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය

සෞඛ්‍ය සේවා බෙදීම්[සංස්කරණය]

 1. පළාත්
 2. සෞඛ්‍ය සේවා දිස්ත්‍රික්ක
 3. සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාශ
 4. පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා කොට්ඨාශ

සිවිල් නීති අනුව බෙදීම්[සංස්කරණය]

 1. පහතරට: සාමාන්‍ය (රෝම ලන්දේසී හා ඉංග්‍රීසි) සිවිල් නීතිය පමණක් බලපාන ප්‍රදේශය
 2. උඩරට: සිංහල සාම්ප්‍රදායික සිවිල් නීතිය බලපාන ප්‍රදේශය
 3. තෙන්නමරාචිචි සහ වඩමාරච්චි: දෙමළ ජාතිකයන් සඳහා තේසවලාමෙයි නීතිය බලපාන ප්‍රදේශය

රෙජිස්ට්‍රාර් කලාප[සංස්කරණය]

ඉඩම්, උප්පැන්න, විවාහ සහ මරණ ලියාපදිංචි කරන්නාවූ කලාපවේ. මේවා ලක්දිව පැරණි දේශපාලන සහ පරිපාලන කලාප වලට අනුරූපී වේ.

උඩරට[සංස්කරණය]

කෝරළ හත්පත්තු වලට බෙදේ

පහතරට[සංස්කරණය]

කෝරළ පත්තු වලට බෙදේ

තෙන්නමරාචිචි සහ වඩමාරච්චි[සංස්කරණය]

ස්වභාවික ‍ලක්‍ෂණ අනුව උප බෙදීම[සංස්කරණය]

භූ ගෝලීය බෙදීම්[සංස්කරණය]

ගොඩබිම[සංස්කරණය]

 1. ලංකා දූපත
 2. වෙනත් දූපත්

මුහුද[සංස්කරණය]

 1. අභ්‍යන්තර ජල ප්‍රදේෂ
 2. රාෂ්ඨීය මුහුද
 3. යාබද මුහුද
 4. පරම ආර්ථික මුහුද

ලංකා දූපතේ භූ විශමතා කලාප[සංස්කරණය]

 1. වෙරළබඩ තැන්න
 2. අභ්‍යන්තර තැන්න සහ ශේෂ කඳු
 3. සබරගමු කඳුවැටිය
 4. ගල්ඔය කඳු
 5. මධ්‍ය කඳුකරය

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]