ශ්‍රී ලංකාවේ සබරගමුව පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Divisional Secretariats of Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකාවේ සබරගමුව පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 28 කි. එ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ 17 ක් සහ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ 11 ක් ලෙසය.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

බාහිර සබැදි[සංස්කරණය]