පැල්මඩුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
පැල්මඩුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
රට ශ්‍රී ලංකාව
පළාතසබරගමුව පළාත
දිස්ත්‍රික්කයරත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය
වේලා කලාපශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව (UTC+5:30)

පැල්මඩුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය යනු, ශ්‍රී ලංකාවේ, සබරගමුව පළාතේ, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ, පිහිටි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයකි.

ජනගහනය[සංස්කරණය]

ග්‍රාම නිළධාරි වසම්[සංස්කරණය]

166 කුට්ටපිටිය

166ඒ උඩතුල

167 ගනේගම

167ඒ නාරංගොඩ

167බී ඉහල බෝපිටිය

167සී රිල්හේන

167ඩී පහල බෝපිටිය

168 දෙනවක උඩකඩ

168ඒ පැල්මඩුල්ල නගර

168බී පැල්මඩුල්ල ගම

168සී වාරිගම

168ඩී බොරාල

169 මොරතොට

169ඒ කට්ටංගේ

170 පනාවැන්න

170ඒ හල්පාවල

170බී පොරෝනුව

170සී කපුහේන්තොට

171 දෙනවක පාතකඩ

171ඒ සන්නස්ගම

171බී ගොඩගම

171සී දොඹගස්වින්න

171ඩී දේවාලේගම

172 ලෙල්ලොපිටිය

172ඒ වැලිමළුව

172බී බැරැණ්ඩුව

172සී දිප්පිටිගල

178 බෝපැත්ත

178ඒ ගෝනකුමුර

179 මාරපන

179ඒ මාවුදැල්ල

179බී පොත්තකන්ද

179සී ගල්ලින්න

180 පහළ හකමුව

180ඒ නිරල්ගම

180බී ඉහළ හකමුව

180සී අළුපොත

ආර්ථිකය[සංස්කරණය]

ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්[සංස්කරණය]

නම සේවා කාලය
1 ජී ජී ධර්මසේන මහතා 1993 සිට 1995.09.30 දක්වා
2 පී ඒ ජයවර්ධන මහතා 1995.10.02 සිට 1997.11.30 දක්වා
3 ජේ එච් එම් රණවීර මහතා 1997.12.01 සිට 1998.01.28 දක්වා
4 එස් ඒ වීරදිවාකර මහතා 1998.02.01 සිට 2000.03.10 දක්වා
5 ඒ ඩී දයාරත්න මහතා 2000 මාර්තු සිට 2000 දෙසැම්බර් දක්වා
6 කේ බී එච් පෙරේරා මහතා 2001 සිට 2002 දක්වා
7 වැ ප විජේරත්න මහතා 2002 සිට 2003 දක්වා
8 නිමලසේන ගමගේ මහතා
9 එම් එම් යූ ධම්මික මහතා 2003. සිට 2004.
10 ජේ එම් දේවප්‍රිය විජයරාජ මහතා 2004 සිට 2007.08 දක්වා
11 රෝහණ සේනාරත්න මහතා 2007 අගෝස්තු සිට 2013-04-01 දක්වා
12 රෝහණ සේනාරත්න මහතා(වැ.බ) 2013-04-01 සිට 2013-04-04 දක්වා
13 එස් ඒ දිල්රුක් මිය 2013-04-04 සිට 2014-02-28
14 බී ඒ සී පී බමුනුආරච්චි මයා (වැ.බ) 2014-03-01 සිට 2014-07-01
14 සුගත් සිසිර කුමාර මයා 2014-07-01 සිට

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]