ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Divisional Secretariats of Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 43 කි. එ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ 19 ක් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ 13 ක් සහ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ 11 ක් ලෙසය.


අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]


මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]


ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

බාහිර සබැදි[සංස්කරණය]