ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලන ඒකක

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලනය ස්ථර පහක් දක්වා විමධ්‍ය ගතකොට ඇත

  1. පළාත්
  2. පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක
  3. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස
  4. වසම්
  5. ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාස (තුලාන)