ශ්‍රී ලංකාවෙහි මැතිවරණ

විකිපීඩියා වෙතින්
(ශ්‍රී ලංකාවේ ඡන්ද විමසීම් වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

මේක පරිවර්ථනය කරලා දෙන්න කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙන්න[සංස්කරණය]

Coat of arms of Sri Lanka, showing a lion holding a sword in its right forepaw surrounded by a ring made from blue lotus petals which is placed on top of a grain vase sprouting rice grains to encircle it. A Dharmacakra is on the top while a sun and moon are at the bottom on each side of the vase.
පහත දැක්වෙන් කාණ්ඩවලට අයත් වේ:
ශ්‍රී ලංකාවේ
දේශපාලනය හා රජය


ශ්‍රී ලංකාවෙහි මැතිවරණ සපයන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ සහ මැතිවරණ ප්‍රතිඵල පිළිබඳ විස්තර වෙයි .