ශ්‍රී ලංකාවේ මහනගර සභා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකාවේ මහනගර සභා :[1]

ස০කේතය මහනගර සභාව භූමි ප්‍රමාණය (km²) ජනගහනය දිස්ත්‍රික්කය
අක්කරපත්තුව මහනගර සභාව අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය
අනුරාධපුර මහනගර සභාව 14 63,208 අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
බදුල්ල මහනගර සභාව 10 47,587 බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය
බණ්ඩාරවෙල මහනගර සභාව 7,880 බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය
මඩකලපුව මහනගර සභාව 92,332 මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය
කොළඹ මහනගර සභාව 37.31 752,993 කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
දඹුල්ල මහනගර සභාව 68,821 මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය
දෙහිවල-ගල්කිස්ස මහනගර සභාව 210,546 කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
ගාල්ල මහනගර සභාව 99,478 ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
ගම්පහ මහනගර සභාව 9,900 ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
හම්බන්තොට මහනගර සභාව 11,213 හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය
යාපනය මහනගර සභාව 20.2 88,138 යාපනය දිස්ත්‍රික්කය
කඩුවෙල මහනගර සභාව 270,000 කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
කල්මුනේ මහනගර සභාව 106,780 අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය
මහනුවර මහනගර සභාව 27 125,400 මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
කුරුණෑගල මහනගර සභාව 11 30,315 කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය
මාතලේ මහනගර සභාව 9 40,860 මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය
මාතර මහනගර සභාව 13 68,244 මාතර දිස්ත්‍රික්කය
මොරටුව මහනගර සභාව 177,190 කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
මීගමුව මහනගර සභාව 30 128,000 ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
නුවර එළිය මහනගර සභාව 13 27,500 නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කය
රත්නපුර මහනගර සභාව 20 52,170 රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහනගර සභාව 17 115,826 කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "Results of Local Authorities Elections 2006/2008". www.slelections.gov.lk. Retrieved 2008-09-24.