සැකිල්ල:ශ්‍රී ලංකාව හා සබැඳි මාතෘකා

විකිපීඩියා වෙතින්
(සැකිල්ල:Sri Lanka topics වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

Initial visibility

To set the template's initial visibility, the |state= parameter may be used:

  • |state=collapsed: {{ශ්‍රී ලංකාව හා සබැඳි මාතෘකා|state=collapsed}} to show the template collapsed, i.e., hidden apart from its title bar
  • |state=expanded: {{ශ්‍රී ලංකාව හා සබැඳි මාතෘකා|state=expanded}} to show the template expanded, i.e., fully visible
  • |state=autocollapse: {{ශ්‍රී ලංකාව හා සබැඳි මාතෘකා|state=autocollapse}}
    • shows the template collapsed to the title bar if there is a {{navbar}}, a {{sidebar}}, or some other table on the page with the collapsible attribute
    • shows the template in its expanded state if there are no other collapsible items on the page

If the |state= parameter is not set, the template's initial visibility is taken from the |default= parameter in the template. For this template, that currently evaluates to collapsed. සැකිල්ල:Asia topics templates