ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය යනු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජාතික පොලිසියයි. එහි පොලිස් නිලධාරීන්/නිලධාරිනියන් 85,000 ක් පමණ සේවයේ නියතු වේ. රටේ සාමය පවත්වාගෙන යාම, අපරාධ අඩුකිරීම හා මාර්ග නීති පවත්වාගෙනයාම හා මහජනයාගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ වගකීම් වේ. එහි උසස්ම තනතුර වන්නේ පොලිස්පති තනතුරය.

තනතුරු ධූරාවලිය

රාජ්‍ය නිවේදිත නිලධාරීන්

02. ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති

03. නියෝජ්‍ය පොලිස්පති

04. ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි

05. පොලිස් අධිකාරි

06. සහකාර පොලිස් අධිකාරි

පරීක්‍ෂක ශ්‍රේණිය

07. ප්‍රධන පොලිස් පරීක්ශක

08. පොලිස් පරීක්‍ෂක

09. උප පොලිස් පරීක්‍ෂක

කණිෂ්ට ශ්‍රේණිය

10 මහ සැරයන්

11. සැරයන්

12. පොලිස් සැරයන් රියදුරු

13. පොලිස් කොස්තාපල්

14. පොලිස් කොස්තාපල් රියදුරු

වෙනත්.

15. පොලිස් සහයක සේවා නිලධාරීන්