විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/ඔක්තොම්බර් 6

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඔක්තොම්බර් 6:

1973 ඔක්තොම්බර් 7 දිනදී, ඊජිප්තියානු හමුදා සූවස් ඇළ තරණය කරමින්

තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 5ඔක්තෝබර් 6ඔක්තෝබර් 7

දැන් වේලාව 2020 සැප්තැම්බර් 28 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න