මහාද්වීපය අනුව ස්වෛරී රාජ්‍ය සහ පරාධීන ප්‍රදේශ ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්

මෙහි දැක්වෙන්නේ ලොකයේ ස්වෛරී රාජ්‍ය සහ ඒවාට අයත් පරාධීන ප්‍රදේශ, මහාද්වීප අනුව බෙදා දැක්වූ ලැයිස්තුවක් වෙයි. ජාතික කොඩිය සහ පහත දැක්වෙන අමතර තොරතුරු වගුව තුළ අඩංගු වේ:

මෙම ලැයිස්තුව මහාද්වීප-හත මොඩලයට ලොව බෙදා ඇත. දූපත් අසල පිහිටි මහාද්වීපයට එක් කොට ඇත. වෙනස්කම් පහත සටහන් කොට ඇත. එසේම වැඩිදුර කරුණු දැක්වීම් සඳහා මතු දැක්වෙන ලිපි වෙත යොමු වන්න: මහාද්වීප, Boundaries between the continents of Earth, සහ List of transcontinental countries.

ලෙජන්ඩ්[සංස්කරණය]

Legend "Membership within the UN System" column

  එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික
  UN General Assembly නිරීක්ශක සාමාජික
  Member state of a UN Specialized Agency
  Observer in a UN Specialized Agency
  සාමාජික නොවන
  Dependent Territory of UN member

"Sovereignty dispute" column legend

  Undisputed sovereignty
  Disputed sovereignty


අප්‍රිකාව[සංස්කරණය]

භූමි ප්‍රදේශය, ජනගහණය, සහ ජන ඝනත්ත්වය, වැනි දත්ත සහිත අප්‍රිකාවේ ස්වෛරී රාජ්‍ය සහ පරාධීන ප්‍රදේශ වගුවක් සඳහා Africa: territories and regions වෙතට යොමු වන්න.

භූවිද්‍යාත්මකව අප්‍රිකාව, Isthmus of Suez මගින් යුරේසියාවට බැඳී ඇති අතර Afro-Eurasia නිර්මාණය කරයි.

පොදු සහ නිළ නාම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සාමාජිකත්වය[lower-alpha 1] ස්වෛරීත්ව ගැටළු[lower-alpha 2] ස්වෛරීත්ව ත්ත්වය සහ පිළිගැනීම පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු [lower-alpha 4]
AAA AAA AAA
AABඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික සහ නිරීක්ෂණ සාමාජික AAB AAB
 ඇල්ජීරියාව – ඇල්ජීරියා මහජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 ඇන්ගෝලාව – ඇන්ගෝලා ජනරජය AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Benin – Republic of Benin AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 බොට්ස්වානා – බොට්ස්වානා ජනරජය AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත බුර්කිනා ෆාසෝ AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Burundi – Republic of Burundi AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
Cameroon – Republic of Cameroon AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Cape Verde – Republic of Cabo Verde[lower-alpha 5] AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Central African Republic AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Chad – Republic of Chad AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Comoros – Union of the Comoros AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Comoros is a federation of three islands.[lower-alpha 6]

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Congo, Democratic Republic of the[lower-alpha 7] AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Congo, Republic of the[lower-alpha 8] AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
Côte d'Ivoire → See Ivory Coast listing ZZA ZZA
Democratic Republic of the Congo → See Congo, Democratic Republic of the listing ZZA ZZA
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Djibouti – Republic of Djibouti AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Egypt – Arab Republic of Egypt AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Equatorial Guinea – Republic of Equatorial Guinea AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Eritrea – State of Eritrea AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Eswatini – Kingdom of Eswatini[lower-alpha 9] AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Ethiopia – Federal Democratic Republic of Ethiopia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Ethiopia is a federation of nine regions and two chartered cities.

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Gabon – Gabonese Republic AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
Gambia සැකිල්ල:රටේ දත්ත Gambia, The – Republic of The Gambia[6] AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Ghana – Republic of Ghana AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Guinea – Republic of Guinea[lower-alpha 10] AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Guinea-Bissau – Republic of Guinea-Bissau AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Ivory Coast – Republic of Côte d'Ivoire[lower-alpha 11] AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kenya – Republic of Kenya AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Lesotho – Kingdom of Lesotho AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Liberia – Republic of Liberia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Libya – State of Libya AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Madagascar – Republic of Madagascar AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Malawi – Republic of Malawi AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Mali – Republic of Mali AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Mauritania – Islamic Republic of Mauritania AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Mauritius – Republic of Mauritius AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Mauritius has an autonomous island, Rodrigues.[lower-alpha 12]

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Morocco – Kingdom of Morocco AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Part of the Moroccan-claimed Western Sahara is controlled by the partially recognised Sahrawi Arab Democratic Republic.

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Mozambique – Republic of Mozambique AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Namibia – Republic of Namibia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Niger – Republic of Niger AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Nigeria – Federal Republic of Nigeria AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Nigeria is a federation of 36 states and one federal territory.

Republic of the Congo → See Congo, Republic of the listing ZZA ZZA
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Rwanda – Republic of Rwanda AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
Sahrawi Arab Democratic Republic → See Sahrawi Arab Democratic Republic listing ZZA ZZA
සැකිල්ල:රටේ දත්ත São Tomé and Príncipe – Democratic Republic of São Tomé and Príncipe AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

São Tomé and Príncipe contains one autonomous province, Príncipe.[lower-alpha 12]

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Senegal – Republic of Senegal AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Seychelles – Republic of Seychelles AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Sierra Leone – Republic of Sierra Leone AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Somalia – Federal Republic of Somalia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Somalia is a federation of six states. Two, Puntland and Galmudug, have self-declared autonomy, while one, Somaliland, is de facto independent.

Somaliland → See Somaliland listing ZZA ZZA
 South Africa – Republic of South Africa AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත South Sudan – Republic of South Sudan AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

South Sudan is a federation of 10 states and three administrative areas.

 • The Abyei Area is a zone with "special administrative status" established by the Comprehensive Peace Agreement in 2005. It is de jure a condominium of South Sudan and Sudan, but de facto administered by two competing administrations and the United Nations.[7][8]
 Sudan – Republic of the Sudan AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Sudan is a federation of 18 states.

 • The Abyei Area is a zone with "special administrative status" established by the Comprehensive Peace Agreement in 2005. It is de jure a condominium of South Sudan and Sudan, but de facto administered by two competing administrations and the United Nations.[7][8]
Sudan, South → See South Sudan listing ZZA ZZA
Swaziland → See Eswatini listing ZZA ZZA
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tanzania – United Republic of Tanzania AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Tanzania contains one autonomous region, Zanzibar.[lower-alpha 12]

The Gambia → See Gambia, The listing ZZA ZZA
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Togo – Togolese Republic AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tunisia – Republic of Tunisia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Uganda – Republic of Uganda AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
Western Sahara → See Sahrawi Arab Democratic Republic listing ZZA ZZA
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Zambia – Republic of Zambia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Zimbabwe – Republic of Zimbabwe AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
ZZBඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික සහ නිරීක්ෂණ සාමාජික ZZB ZZB
ZZC ZZC ZZC
ZZD↓ Other states ↓ ZZD ZZD
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Sahrawi Arab Democratic Republic ZZENo membership ZZEBClaimed by AfghanistanClaimed by GeorgiaClaimed by North Korea Claimed by Serbia Claimed by Somalia Claimed by the People's Republic of China Claimed by the Republic of China Claimed by South Korea Claimed by Azerbaijan Claimed by the Republic of Cyprus Disputed by Israel Claimed by Indonesia Claimed by the Marshall Islands Claimed by Mauritius Claimed by Morocco Claimed by Moldova Claimed by Mali Claimed by Spain Claimed by Argentina Claimed by Ukraine

Recognised at some stage by [[International recognition of සැකිල්ල:Numrec/SADR සැකිල්ල:Numrec/SADR|ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "[" UN member states]], ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "[" of which have since withdrawn or frozen their recognition. It is a founding member of the African Union and the Asian–African Strategic Partnership formed at the 2005 Asian–African Conference. The territories under its control, the so-called Free Zone, are claimed in whole by Morocco as part of its Southern Provinces. In turn, the Sahrawi Arab Democratic Republic claims the part of Western Sahara to the west of the Moroccan Wall controlled by Morocco. Its government resides in exile in Tindouf, Algeria.

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Somaliland – Republic of Somaliland ZZENo membership ZZEBClaimed by AfghanistanClaimed by GeorgiaClaimed by North Korea Claimed by Serbia Claimed by Somalia Claimed by the People's Republic of China Claimed by the Republic of China Claimed by South Korea Claimed by Azerbaijan Claimed by the Republic of Cyprus Disputed by Israel Claimed by Indonesia Claimed by the Marshall Islands Claimed by Mauritius Claimed by Morocco Claimed by Moldova Claimed by Mali Claimed by Spain Claimed by Argentina Claimed by Ukraine

A de facto independent state,[9][10][11][12][13] not diplomatically recognised by any other state, claimed in whole by the Federal Republic of Somalia.[14]

ZZF↑ Other states ↑ ZZF ZZF
ZZG ZZG ZZG
ZZHDependent Territories ZZH ZZH
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Bouvet Island ZZINorwegian Dependent Territory ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත British Indian Ocean Territory ZZIBritish Overseas Territory ZZIBClaimed by AfghanistanClaimed by GeorgiaClaimed by North Korea Claimed by Serbia Claimed by Somalia Claimed by the People's Republic of China Claimed by the Republic of China Claimed by South Korea Claimed by Azerbaijan Claimed by the Republic of Cyprus Disputed by Israel Claimed by Indonesia Claimed by the Marshall Islands Claimed by Mauritius Claimed by Morocco Claimed by Moldova Claimed by Mali Claimed by Spain Claimed by Argentina Claimed by Ukraine
සැකිල්ල:රටේ දත්ත French Southern and Antarctic Lands ZZIFrench Overseas Territory ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Heard Island and McDonald Islands – Territory of Heard Island and McDonald Islands ZZIAustralian External Territory ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Mayotte – Department of Mayotte ZZIFrench Overseas Department and Region ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Réunion – Réunion Island ZZIFrench Overseas Department and Region ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha ZZIBritish Overseas Territory ZZINone
ZZK↑ Dependent Territories ↑ ZZK ZZK
ZZL ZZL ZZL


ආසියාව[සංස්කරණය]

For a table of sovereign states and dependent territories in Asia with geographical data such as area, population, and population density, see Asia: territories and regions.

Geologically, Asia is part of Eurasia and due to the Isthmus of Suez forms part of Afro-Eurasia.

පොදු සහ නිළ නාම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සාමාජිකත්වය[lower-alpha 13] ස්වෛරීත්ව ගැටළු[lower-alpha 14] ස්වෛරීත්ව ත්ත්වය සහ පිළිගැනීම පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු [lower-alpha 15]
AAA AAA AAA
AABඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික සහ නිරීක්ෂණ සාමාජික AAB AAB
Abkhazia → See Abkhazia listing ZZA ZZA
 Afghanistan AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

The de facto ruling government, the සැකිල්ල:රටේ දත්ත Afghanistan, has not been recognised by any state. The United Nations continues to recognise the සැකිල්ල:රටේ දත්ත Islamic Republic of Afghanistan as the government of Afghanistan.[15][16]

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Armenia – Republic of Armenia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික Not recognised by Pakistan.

Armenia is not recognised by Pakistan due to the dispute over Artsakh.[17][18][19]

Artsakh → See Artsakh listing ZZA ZZA
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Azerbaijan – Republic of Azerbaijan AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Azerbaijan contains one autonomous region, Nakhchivan [lower-alpha 12] The de facto state of Artsakh has been established in the southwest of Azerbaijan.

 Bahrain – Kingdom of Bahrain AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Bangladesh – People's Republic of Bangladesh AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Bhutan – Kingdom of Bhutan AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Brunei – Nation of Brunei, the Abode of Peace AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
Burma → See Myanmar listing ZZA ZZA
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Cambodia – Kingdom of Cambodia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 China – People's Republic of China[lower-alpha 16] AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික Partially unrecognised. BClaimed by AfghanistanClaimed by GeorgiaClaimed by North Korea Claimed by Serbia Claimed by Somalia Claimed by the People's Republic of China Claimed by the Republic of China Claimed by South Korea Claimed by Azerbaijan Claimed by the Republic of Cyprus Disputed by Israel Claimed by Indonesia Claimed by the Marshall Islands Claimed by Mauritius Claimed by Morocco Claimed by Moldova Claimed by Mali Claimed by Spain Claimed by Argentina Claimed by Ukraine

China contains five autonomous regions, Guangxi, Inner Mongolia, Ningxia, Tibet, and Xinjiang.[lower-alpha 12] Additionally, it has sovereignty over the Special Administrative Regions of:

China claims, but does not control Taiwan, which is governed by a rival administration (the Republic of China) that claims all of China as its territory.[lower-alpha 17]

China is not recognised by ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "[" UN member states and the Holy See, which, with the exception of Bhutan, all recognise Taiwan instead.[lower-alpha 18]

China, Republic of → See Taiwan listing ZZA ZZA
 Cyprus – Republic of Cyprus AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික Not recognised by Turkey[20]

Member of the EU.[lower-alpha 3] The northeastern part of the island is the de facto state of Northern Cyprus.

Cyprus is not recognised by Turkey due to the Cyprus dispute, with Turkey recognising Northern Cyprus.

Democratic People's Republic of Korea → See Korea, North listing ZZA ZZA
සැකිල්ල:රටේ දත්ත East Timor – Democratic Republic of Timor-Leste[lower-alpha 19] AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Egypt – Arab Republic of Egypt AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Georgia (country) AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Georgia contains two autonomous republics, Adjara and Abkhazia.[lower-alpha 12] In Abkhazia and South Ossetia, de facto states have been formed.

 India – Republic of India AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

India is a federation of 28 states and eight union territories.

 Indonesia – Republic of Indonesia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Indonesia has eight autonomous provinces, Aceh, Jakarta, Central Papua, Highland Papua, Papua, South Papua, West Papua, and Yogyakarta.[lower-alpha 12]

 Iran – Islamic Republic of Iran AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Iraq – Republic of Iraq AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Iraq is a federation[lower-alpha 6][21] of 19 governorates, four of which make up the autonomous Kurdistan Region.[lower-alpha 12]

 Israel – State of Israel AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික Partially unrecognised

Israel exerts strong control over the territory claimed by Palestine. Israel annexed East Jerusalem,[22] an annexation not recognised by the international community.[23] Israel maintains varying levels of control over the rest of the West Bank, and although Israel no longer has a permanent civilian or military presence in the Gaza Strip, following its unilateral disengagement, it is still considered by some to be the occupying power under international law.[24][25][26][27] Israel is not recognised as a state by 28 UN members and the Sahrawi Arab Democratic Republic. The Palestine Liberation Organization, recognised by a majority of UN member states as the sole representative of the Palestinian people, recognised Israel in 1993.

 Japan AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Jordan – Hashemite Kingdom of Jordan AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kazakhstan – Republic of Kazakhstan AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Korea, North – Democratic People's Republic of Korea AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික BClaimed by AfghanistanClaimed by GeorgiaClaimed by North Korea Claimed by Serbia Claimed by Somalia Claimed by the People's Republic of China Claimed by the Republic of China Claimed by South Korea Claimed by Azerbaijan Claimed by the Republic of Cyprus Disputed by Israel Claimed by Indonesia Claimed by the Marshall Islands Claimed by Mauritius Claimed by Morocco Claimed by Moldova Claimed by Mali Claimed by Spain Claimed by Argentina Claimed by Ukraine

North Korea is not recognised by three UN members, France, Japan, and South Korea, the last of which claims to be the sole legitimate government of Korea.[28]

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Korea, South – Republic of Korea AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික BClaimed by AfghanistanClaimed by GeorgiaClaimed by North Korea Claimed by Serbia Claimed by Somalia Claimed by the People's Republic of China Claimed by the Republic of China Claimed by South Korea Claimed by Azerbaijan Claimed by the Republic of Cyprus Disputed by Israel Claimed by Indonesia Claimed by the Marshall Islands Claimed by Mauritius Claimed by Morocco Claimed by Moldova Claimed by Mali Claimed by Spain Claimed by Argentina Claimed by Ukraine

South Korea has one autonomous region, Jejudo.[lower-alpha 12][29] South Korea is not recognised by North Korea, which claims to be the sole legitimate government of Korea.

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kuwait – State of Kuwait AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kyrgyzstan – Kyrgyz Republic AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Laos – Lao People's Democratic Republic AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Lebanon – Lebanese Republic AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Malaysia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Malaysia is a federation of 13 states and three federal territories.

 Maldives – Republic of Maldives AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Mongolia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Myanmar – Republic of the Union of Myanmar[lower-alpha 20] AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Wa State is a de facto autonomous state within Myanmar. The United Nations has not recognized the de facto ruling government of Myanmar, the State Administration Council.[16]

 Nepal – Federal Democratic Republic of Nepal AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Nepal is a federation composed of 7 provinces.

North Korea → See Korea, North listing ZZA ZZA
Northern Cyprus → See Northern Cyprus listing ZZA ZZA
 Oman – Sultanate of Oman AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Pakistan – Islamic Republic of Pakistan AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Pakistan is a federation of four provinces and one capital territory. Pakistan exercises control over certain portions of Kashmir, but has not officially annexed any of it,[30][31] instead regarding it as a disputed territory.[32][33] The portions that it controls are divided into two territories, administered separately from Pakistan proper:

Azad Kashmir describes itself as a "self-governing state under Pakistani control", while Gilgit-Baltistan is described in its governance order as a group of "areas" with self-government.[34][35][36] These territories are not usually regarded as sovereign, as they do not fulfil the criteria set out by the declarative theory of statehood (for example, their current laws do not allow them to engage independently in relations with other states). Several state functions of these territories (such as foreign affairs and defence) are performed by Pakistan.[35][37][38]

 Palestine – State of Palestine UN observer state; member of 2 UN specialized agencies Partially unrecognised. BClaimed by AfghanistanClaimed by GeorgiaClaimed by North Korea Claimed by Serbia Claimed by Somalia Claimed by the People's Republic of China Claimed by the Republic of China Claimed by South Korea Claimed by Azerbaijan Claimed by the Republic of Cyprus Disputed by Israel Claimed by Indonesia Claimed by the Marshall Islands Claimed by Mauritius Claimed by Morocco Claimed by Moldova Claimed by Mali Claimed by Spain Claimed by Argentina Claimed by Ukraine

The State of Palestine, declared in 1988, is not recognised as a state by Israel but has received diplomatic recognition from 138 states.[39] The proclaimed state has no agreed territorial borders, or effective control over much of the territory that it proclaimed.[40] The Palestinian National Authority is an interim administrative body formed as a result of the Oslo Accords that exercises limited autonomous jurisdiction within the Palestinian territories. In foreign relations, Palestine is represented by the Palestine Liberation Organization.[41] The State of Palestine is a member state of UNESCO,[42] UNIDO and other international organizations.[43]

 Philippines – Republic of the Philippines AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

The Philippines contains one autonomous region, Bangsamoro.[lower-alpha 12]

 Qatar – State of Qatar AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
Republic of Korea → See Korea, South listing ZZA ZZA
 Russia – Russian Federation AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Russia is a federation of 85 federal subjects (republics, oblasts, krais, autonomous okrugs, federal cities, and an autonomous oblast). Several of the federal subjects are ethnic republics.[lower-alpha 12]

 Saudi Arabia – Kingdom of Saudi Arabia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Singapore – Republic of Singapore AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
South Korea → See Korea, South listing ZZA ZZA
South Ossetia → See South Ossetia listing ZZA ZZA
 Sri Lanka – Democratic Socialist Republic of Sri Lanka[lower-alpha 21] AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Syria – Syrian Arab Republic AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

The Syrian National Coalition, which is recognised as the legitimate representative of the Syrian people by 20 UN members, has established an interim government to rule rebel controlled territory during the Syrian civil war. Syria has one self-declared autonomous region: Rojava.

Taiwan (Republic of China) → See Taiwan listing ZZA ZZA
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tajikistan – Republic of Tajikistan AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Tajikistan contains one autonomous region, Gorno-Badakhshan Autonomous Province.[lower-alpha 12]

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Thailand – Kingdom of Thailand AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
Timor-Leste → See East Timor listing ZZA ZZA
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Turkey – Republic of Turkey AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Turkmenistan AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 United Arab Emirates AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

The United Arab Emirates is a federation of seven emirates.

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Uzbekistan – Republic of Uzbekistan AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Uzbekistan contains one autonomous region, Karakalpakstan.[lower-alpha 12]

 Vietnam – Socialist Republic of Vietnam AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Yemen – Republic of Yemen AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
ZZBඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික සහ නිරීක්ෂණ සාමාජික ZZB ZZB
ZZC ZZC ZZC
ZZD↓ Other states ↓ ZZD ZZD
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Abkhazia – Republic of Abkhazia ZZENo membership ZZEBClaimed by AfghanistanClaimed by GeorgiaClaimed by North Korea Claimed by Serbia Claimed by Somalia Claimed by the People's Republic of China Claimed by the Republic of China Claimed by South Korea Claimed by Azerbaijan Claimed by the Republic of Cyprus Disputed by Israel Claimed by Indonesia Claimed by the Marshall Islands Claimed by Mauritius Claimed by Morocco Claimed by Moldova Claimed by Mali Claimed by Spain Claimed by Argentina Claimed by Ukraine

Recognised by Russia, Nauru, Nicaragua, Syria, Venezuela, Artsakh, South Ossetia and Transnistria.[44] Claimed in whole by Georgia as the Autonomous Republic of Abkhazia.

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Northern Cyprus – Turkish Republic of Northern Cyprus ZZENo membership ZZEBClaimed by AfghanistanClaimed by GeorgiaClaimed by North Korea Claimed by Serbia Claimed by Somalia Claimed by the People's Republic of China Claimed by the Republic of China Claimed by South Korea Claimed by Azerbaijan Claimed by the Republic of Cyprus Disputed by Israel Claimed by Indonesia Claimed by the Marshall Islands Claimed by Mauritius Claimed by Morocco Claimed by Moldova Claimed by Mali Claimed by Spain Claimed by Argentina Claimed by Ukraine

Recognised only by Turkey. Under the name "Turkish Cypriot State", it is an observer state of the Organisation of Islamic Cooperation and the Economic Cooperation Organization. Northern Cyprus is claimed in whole by the Republic of Cyprus.[45]

සැකිල්ල:රටේ දත්ත South Ossetia – Republic of South Ossetia–the State of Alania ZZENo membership ZZEBClaimed by AfghanistanClaimed by GeorgiaClaimed by North Korea Claimed by Serbia Claimed by Somalia Claimed by the People's Republic of China Claimed by the Republic of China Claimed by South Korea Claimed by Azerbaijan Claimed by the Republic of Cyprus Disputed by Israel Claimed by Indonesia Claimed by the Marshall Islands Claimed by Mauritius Claimed by Morocco Claimed by Moldova Claimed by Mali Claimed by Spain Claimed by Argentina Claimed by Ukraine

A de facto independent state,[46] recognised by Russia, Nicaragua, Nauru, Syria, Venezuela, Abkhazia, Artsakh and Transnistria. Claimed in whole by Georgia as the Provisional Administrative Entity of South Ossetia.[47]

 Taiwan – Republic of China[lower-alpha 16] ZZEFormer UN member (as Republic of China, 1945–1971)
Observer in one UN specialized agency under the name "Chinese Taipei"
ZZEPartially unrecognised. BClaimed by AfghanistanClaimed by GeorgiaClaimed by North Korea Claimed by Serbia Claimed by Somalia Claimed by the People's Republic of China Claimed by the Republic of China Claimed by South Korea Claimed by Azerbaijan Claimed by the Republic of Cyprus Disputed by Israel Claimed by Indonesia Claimed by the Marshall Islands Claimed by Mauritius Claimed by Morocco Claimed by Moldova Claimed by Mali Claimed by Spain Claimed by Argentina Claimed by Ukraine

A state competing (nominally) for recognition with the People's Republic of China (PRC) as the government of China since 1949. The Republic of China (ROC) controls the island of Taiwan and associated islands, Quemoy, Matsu, the Pratas and parts of the Spratly Islands, and has not renounced claims over its annexed territories on the mainland.[48] The ROC is recognised by [[International recognition of සැකිල්ල:Numrec/ROC සැකිල්ල:Numrec/ROC|ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "["]] UN member states and the Holy See as of සැකිල්ල:Numrec/ROC සැකිල්ල:Numrec/ROC සැකිල්ල:Numrec/ROC. All these states do not recognise the PRC either. Additionally, one UN member (Bhutan) has refrained from recognising either the ROC or the PRC.

In addition to these relations, the ROC also maintains unofficial relations[49] with 58 UN member states, one self-declared state (Somaliland), three territories (Guam, Hong Kong, and Macau), and the European Union via its representative offices and consulates under the One China principle. Taiwan has the 31st-largest diplomatic network in the world with 110 offices.[50]

The territory of the ROC is claimed in whole by the PRC.[lower-alpha 17] The ROC participates in international organizations under a variety of pseudonyms, most commonly "Chinese Taipei" and in the WTO it has full membership under the designation of "Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu". The ROC was a founding member of the UN and enjoyed membership from 1945 to 1971, with veto power in the UN Security Council. See China and the United Nations.

ZZF↑ Other states ↑ ZZF ZZF
ZZG ZZG ZZG
ZZHDependent Territories ZZH ZZH
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Akrotiri and Dhekelia – The Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia ZZIBritish Overseas Territory ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Ashmore and Cartier Islands – Territory of Ashmore and Cartier Islands ZZIAustralian External Territory ZZIBClaimed by AfghanistanClaimed by GeorgiaClaimed by North Korea Claimed by Serbia Claimed by Somalia Claimed by the People's Republic of China Claimed by the Republic of China Claimed by South Korea Claimed by Azerbaijan Claimed by the Republic of Cyprus Disputed by Israel Claimed by Indonesia Claimed by the Marshall Islands Claimed by Mauritius Claimed by Morocco Claimed by Moldova Claimed by Mali Claimed by Spain Claimed by Argentina Claimed by Ukraine
සැකිල්ල:රටේ දත්ත British Indian Ocean Territory ZZIBritish Overseas Territory ZZIBClaimed by AfghanistanClaimed by GeorgiaClaimed by North Korea Claimed by Serbia Claimed by Somalia Claimed by the People's Republic of China Claimed by the Republic of China Claimed by South Korea Claimed by Azerbaijan Claimed by the Republic of Cyprus Disputed by Israel Claimed by Indonesia Claimed by the Marshall Islands Claimed by Mauritius Claimed by Morocco Claimed by Moldova Claimed by Mali Claimed by Spain Claimed by Argentina Claimed by Ukraine
 Christmas Island – Territory of Christmas Island ZZIAustralian External Territory ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Cocos (Keeling) Islands – Territory of the Cocos (Keeling) Islands ZZIAustralian External Territory ZZINone
 Hong Kong – Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China ZZIPRC Special Administrative Region ZZINone
 Macau – Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China ZZIPRC Special Administrative Region ZZINone
ZZK↑ Dependent Territories ↑ ZZK ZZK
ZZL ZZL ZZL


යුරෝපය[සංස්කරණය]

For a table of sovereign states and dependent territories in Europe with geographical data such as area, population, and population density, see Europe: political geography.

Geologically, Europe is part of Eurasia and due to the Isthmus of Suez forms part of Afro-Eurasia.

පොදු සහ නිළ නාම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සාමාජිකත්වය[lower-alpha 22] ස්වෛරීත්ව ගැටළු[lower-alpha 23] ස්වෛරීත්ව ත්ත්වය සහ පිළිගැනීම පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු [lower-alpha 24]
AAA AAA AAA
AABඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික සහ නිරීක්ෂණ සාමාජික AAB AAB
Abkhazia → See Abkhazia listing ZZA ZZA
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Albania – Republic of Albania AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Andorra – Principality of Andorra AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Andorra is a co-principality in which the office of head of state is jointly held ex officio by the French president and the bishop of the Roman Catholic diocese of Urgell,[51] who himself is appointed with approval from the Holy See.

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Armenia – Republic of Armenia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික Not recognised by Pakistan.

Armenia is not recognised by Pakistan due to the dispute over Artsakh.[52][53][54]

Artsakh → See Artsakh listing ZZA ZZA
 Austria – Republic of Austria AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the European Union.[lower-alpha 3] Austria is a federation of nine states.

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Azerbaijan – Republic of Azerbaijan AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Azerbaijan contains one autonomous region, Nakhchivan [lower-alpha 12] The de facto state of Artsakh has been established in the southwest of Azerbaijan.

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Belarus – Republic of Belarus AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Many states rescinded their recognition of President Alexander Lukashenko following the disputed 2020 election. Lithuania currently recognizes Sviatlana Tsikhanouskaya's Coordination Council as the legitimate government of Belarus.[56]

 Belgium – Kingdom of Belgium AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3] Belgium is a federation of three linguistic communities and three regions.

 Bosnia and Herzegovina AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Bosnia and Herzegovina has two constituent entities:

and Brčko District, a self-governing administrative district.[57]

 Bulgaria – Republic of Bulgaria AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3]

 Croatia – Republic of Croatia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3]

 Cyprus – Republic of Cyprus AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික Not recognised by Turkey[58]

Member of the EU.[lower-alpha 3] The northeastern part of the island is the de facto state of Northern Cyprus.

Cyprus is not recognised by Turkey due to the Cyprus dispute, with Turkey recognising Northern Cyprus.

 Czech Republic[lower-alpha 25] AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3]

 Denmark – Kingdom of Denmark AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3] The Kingdom of Denmark includes 2 self-governing territories:

The continental territory of Denmark, the Faroe Islands, and Greenland form the three constituent countries of the Kingdom of the Danish Realm.[lower-alpha 26] The Kingdom of Denmark as a whole is a member of the EU, but EU law does not apply to the Faroe Islands and Greenland.[59][60]

 Estonia – Republic of Estonia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3]

 Finland – Republic of Finland AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3]

 France – French Republic AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3] France contains five overseas regions/departments; French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, and Réunion. France also includes the overseas territories of:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Georgia (country) AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Georgia contains two autonomous republics, Adjara and Abkhazia.[lower-alpha 12] In Abkhazia and South Ossetia, de facto states have been formed.

 Germany – Federal Republic of Germany AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3] Germany is a federation of 16 states.

 Greece – Hellenic Republic AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3] Greece contains one autonomous area, Mount Athos.[61]

Holy See → See Vatican City listing ZZA ZZA
 Hungary AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Iceland[lower-alpha 29] AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Ireland[lower-alpha 30] AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3]

 Italy – Italian Republic AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3] Italy has 5 autonomous regions, Aosta Valley, Friuli-Venezia Giulia, Sardinia, Sicily and Trentino-Alto Adige/Südtirol.[lower-alpha 12]

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kazakhstan – Republic of Kazakhstan AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
Kosovo → See Kosovo listing ZZA ZZA
 Latvia – Republic of Latvia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3]

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Liechtenstein – Principality of Liechtenstein AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Lithuania – Republic of Lithuania AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3]

 Luxembourg – Grand Duchy of Luxembourg AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3]

Macedonia → See North Macedonia listing ZZA ZZA
 Malta – Republic of Malta AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3]

 Moldova – Republic of Moldova AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Moldova has the autonomous regions of Gagauzia and the Left Bank of the Dniester. The latter, as well as the city of Bender (Tighina), are under the de facto control of Transnistria.

 Monaco – Principality of Monaco AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Montenegro AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:Country data Kingdom of the Netherlands – Kingdom of the Netherlands AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3] The Kingdom of the Netherlands includes four areas with substantial autonomy:

Metropolitan Netherlands, Aruba, Curaçao, and Sint Maarten form the four constituent countries of the Kingdom. Three other overseas territories (Bonaire, Saba, and Sint Eustatius) are special municipalities of metropolitan Netherlands.[lower-alpha 31] The Kingdom of the Netherlands as a whole is a member of the EU, but EU law applies only to parts within Europe.

සැකිල්ල:රටේ දත්ත North Macedonia – Republic of North Macedonia[lower-alpha 32] AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
Northern Cyprus → See Northern Cyprus listing ZZA ZZA
 Norway – Kingdom of Norway AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Norway has two unincorporated areas in Europe:

 •  Svalbard is an integral part of Norway, but has a special status due to the Svalbard Treaty.
 •  Jan Mayen is an uninhabited island that is an integral part of Norway, although unincorporated.

Norway has one dependent territory and two claimed Antarctic dependent territories in the Southern Hemisphere:

 Poland – Republic of Poland AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3]

 Portugal – Portuguese Republic AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3] Portugal contains two autonomous regions, the Azores and Madeira.[lower-alpha 12]

Pridnestrovie → See Transnistria listing ZZA ZZA
 Romania AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3]

 Russia – Russian Federation AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Russia is a federation of 85 federal subjects (republics, oblasts, krais, autonomous okrugs, federal cities, and an autonomous oblast). Several of the federal subjects are ethnic republics.[lower-alpha 12]

 San Marino – Republic of San Marino AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Serbia – Republic of Serbia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Serbia contains two autonomous regions, Vojvodina and Kosovo and Metohija.[lower-alpha 12] The latter is under the de facto control of Kosovo.

 Slovakia – Slovak Republic AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3]

 Slovenia – Republic of Slovenia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3]

South Ossetia → See South Ossetia listing ZZA ZZA
 Spain – Kingdom of Spain AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3] Spain is divided into 17 autonomous communities and two special autonomous cities.[lower-alpha 12][lower-alpha 33]

 Sweden – Kingdom of Sweden AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Member of the EU.[lower-alpha 3]

  Switzerland – Swiss Confederation AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Switzerland is a federation of 26 cantons.

Transnistria → See Transnistria listing ZZA ZZA
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Turkey – Republic of Turkey AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Ukraine AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Ukraine contains one autonomous region, the Autonomous Republic of Crimea,[lower-alpha 12] which is under the de facto control of Russia, along with neighbouring Sevastopol, parts of the Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhia Oblasts.

 United Kingdom – United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Former EU member in transition.[lower-alpha 34] The United Kingdom is a Commonwealth realm[lower-alpha 35] consisting of four constituent countries; England, Northern Ireland, Scotland, and Wales. The United Kingdom has the following 13 overseas territories and one claimed Antarctic dependent territory:

The British monarch also has direct sovereignty over three self-governing Crown Dependencies:

 Vatican City – Vatican City State UN observer state under the designation of "Holy See"; member of three UN specialized agencies and the IAEA AACNone

Administered by the Holy See, a sovereign entity with diplomatic relations to 183 states. This figure consists of 180 UN member states, the Cook Islands, the Republic of China (Taiwan), and the State of Palestine.[66] In addition, the European Union and the Sovereign Military Order of Malta maintain diplomatic relations with the Holy See. The Holy See is a member of the IAEA, ITU, UPU, and WIPO and a permanent observer of the UN (in the category of "Non-member State")[41] and multiple other UN System organizations. The Vatican City is governed by officials appointed by the Pope, who is the Bishop of the Diocese of Rome and ex officio sovereign of Vatican City.

ZZBඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික සහ නිරීක්ෂණ සාමාජික ZZB ZZB
ZZC ZZC ZZC
ZZD↓ Other states ↓ ZZD ZZD
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Abkhazia – Republic of Abkhazia ZZENo membership ZZEBClaimed by AfghanistanClaimed by GeorgiaClaimed by North Korea Claimed by Serbia Claimed by Somalia Claimed by the People's Republic of China Claimed by the Republic of China Claimed by South Korea Claimed by Azerbaijan Claimed by the Republic of Cyprus Disputed by Israel Claimed by Indonesia Claimed by the Marshall Islands Claimed by Mauritius Claimed by Morocco Claimed by Moldova Claimed by Mali Claimed by Spain Claimed by Argentina Claimed by Ukraine

Recognised by Russia, Nauru, Nicaragua, Syria, Venezuela, Artsakh, South Ossetia and Transnistria.[44] Claimed in whole by Georgia as the Autonomous Republic of Abkhazia.

 Kosovo – Republic of Kosovo ZZEMember of two UN specialized agencies ZZEBClaimed by AfghanistanClaimed by GeorgiaClaimed by North Korea Claimed by Serbia Claimed by Somalia Claimed by the People's Republic of China Claimed by the Republic of China Claimed by South Korea Claimed by Azerbaijan Claimed by the Republic of Cyprus Disputed by Israel Claimed by Indonesia Claimed by the Marshall Islands Claimed by Mauritius Claimed by Morocco Claimed by Moldova Claimed by Mali Claimed by Spain Claimed by Argentina Claimed by Ukraine

Pursuant to United Nations Security Council Resolution 1244, Kosovo was placed under the administration of the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo in 1999.[67] Kosovo declared independence in 2008, and it has received diplomatic recognition from 112 UN member states and the Republic of China, while 18 states have recognized Kosovo only to later withdraw their recognition.[68] Serbia continues to maintain its sovereignty claim over Kosovo. Other UN member states and non UN member states continue to recognise Serbian sovereignty or have taken no position on the question. Kosovo is a member of the International Monetary Fund and the World Bank Group. The Republic of Kosovo has de facto control over most of the territory, with limited control in North Kosovo.

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Northern Cyprus – Turkish Republic of Northern Cyprus ZZENo membership ZZEBClaimed by AfghanistanClaimed by GeorgiaClaimed by North Korea Claimed by Serbia Claimed by Somalia Claimed by the People's Republic of China Claimed by the Republic of China Claimed by South Korea Claimed by Azerbaijan Claimed by the Republic of Cyprus Disputed by Israel Claimed by Indonesia Claimed by the Marshall Islands Claimed by Mauritius Claimed by Morocco Claimed by Moldova Claimed by Mali Claimed by Spain Claimed by Argentina Claimed by Ukraine

Recognised only by Turkey. Under the name "Turkish Cypriot State", it is an observer state of the Organisation of Islamic Cooperation and the Economic Cooperation Organization. Northern Cyprus is claimed in whole by the Republic of Cyprus.[69]

සැකිල්ල:රටේ දත්ත South Ossetia – Republic of South Ossetia–the State of Alania ZZENo membership ZZEBClaimed by AfghanistanClaimed by GeorgiaClaimed by North Korea Claimed by Serbia Claimed by Somalia Claimed by the People's Republic of China Claimed by the Republic of China Claimed by South Korea Claimed by Azerbaijan Claimed by the Republic of Cyprus Disputed by Israel Claimed by Indonesia Claimed by the Marshall Islands Claimed by Mauritius Claimed by Morocco Claimed by Moldova Claimed by Mali Claimed by Spain Claimed by Argentina Claimed by Ukraine

A de facto independent state,[70] recognised by Russia, Nicaragua, Nauru, Syria, Venezuela, Abkhazia, Artsakh and Transnistria. Claimed in whole by Georgia as the Provisional Administrative Entity of South Ossetia.[47]

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Transnistria – Pridnestrovian Moldavian Republic ZZENo membership ZZEBClaimed by AfghanistanClaimed by GeorgiaClaimed by North Korea Claimed by Serbia Claimed by Somalia Claimed by the People's Republic of China Claimed by the Republic of China Claimed by South Korea Claimed by Azerbaijan Claimed by the Republic of Cyprus Disputed by Israel Claimed by Indonesia Claimed by the Marshall Islands Claimed by Mauritius Claimed by Morocco Claimed by Moldova Claimed by Mali Claimed by Spain Claimed by Argentina Claimed by Ukraine

A de facto independent state,[9] recognised only by Abkhazia, Artsakh and South Ossetia.[44] Claimed in whole by Moldova as the Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester.[71]

ZZF↑ Other states ↑ ZZF ZZF
ZZG ZZG ZZG
ZZHDependent Territories ZZH ZZH
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Akrotiri and Dhekelia – The Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia ZZIBritish Overseas Territory ZZINone
Bailiwick of Guernsey → Guernsey, Bailiwick of ZZJ ZZJ
Bailiwick of Jersey → Jersey ZZJ ZZJ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Faroe Islands ZZIDanish Autonomous Territory ZZINone
 Gibraltar ZZIBritish Overseas Territory ZZIBClaimed by AfghanistanClaimed by GeorgiaClaimed by North Korea Claimed by Serbia Claimed by Somalia Claimed by the People's Republic of China Claimed by the Republic of China Claimed by South Korea Claimed by Azerbaijan Claimed by the Republic of Cyprus Disputed by Israel Claimed by Indonesia Claimed by the Marshall Islands Claimed by Mauritius Claimed by Morocco Claimed by Moldova Claimed by Mali Claimed by Spain Claimed by Argentina Claimed by Ukraine
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Greenland ZZIDanish Autonomous Territory ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Bailiwick of Guernsey ZZIBritish Crown Dependency ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Isle of Man ZZIBritish Crown Dependency ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Jan Mayen ZZINorwegian Territory ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Jersey – Bailiwick of Jersey ZZIBritish Crown Dependency ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Svalbard ZZINorwegian Territory ZZINone
 Åland – Åland Islands ZZIFinnish Autonomous Region ZZINone
ZZK↑ Dependent Territories ↑ ZZK ZZK
ZZL ZZL ZZL


උතුරු ඇමෙරිකාව[සංස්කරණය]

For a table of sovereign states and dependent territories in North America with geographical data such as area, population, and population density, see North America: countries and territories.

Geologically, North America is joined with South America by the Isthmus of Panama to form the Americas.

පොදු සහ නිළ නාම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සාමාජිකත්වය[lower-alpha 36] ස්වෛරීත්ව ගැටළු[lower-alpha 37] ස්වෛරීත්ව ත්ත්වය සහ පිළිගැනීම පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු [lower-alpha 38]
AAA AAA AAA
AABඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික සහ නිරීක්ෂණ සාමාජික AAB AAB
 Antigua and Barbuda AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Antigua and Barbuda is a Commonwealth realm[lower-alpha 35] with one autonomous region, Barbuda.[lower-alpha 12]

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Bahamas, The – Commonwealth of The Bahamas[73] AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

The Bahamas is a Commonwealth realm.[lower-alpha 35]

 Barbados AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Belize AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Belize is a Commonwealth realm.[lower-alpha 35]

 Canada[lower-alpha 39] AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Canada is a Commonwealth realm[lower-alpha 35] and a federation of 10 provinces and three territories.

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Costa Rica – Republic of Costa Rica AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Cuba – Republic of Cuba AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Dominica – Commonwealth of Dominica AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Dominican Republic AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 El Salvador – Republic of El Salvador AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Grenada AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Grenada is a Commonwealth realm.[lower-alpha 35]

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Guatemala – Republic of Guatemala AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Haiti – Republic of Haiti AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Honduras – Republic of Honduras AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Jamaica AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Jamaica is a Commonwealth realm.[lower-alpha 35]

 Mexico – United Mexican States AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Mexico is a federation of 31 states and one autonomous city. The Rebel Zapatista Autonomous Municipalities have de facto autonomy.

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Nicaragua – Republic of Nicaragua AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Nicaragua contains two autonomous regions, Atlántico Sur and Atlántico Norte.[lower-alpha 12]

 Panama – Republic of Panama AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Saint Kitts and Nevis – Federation of Saint Christopher and Nevis AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Saint Kitts and Nevis is a Commonwealth realm[lower-alpha 35] and is a federation[lower-alpha 6] of two islands, St. Kitts and Nevis.

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Saint Lucia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Saint Lucia is a Commonwealth realm.[lower-alpha 35]

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Saint Vincent and the Grenadines AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Saint Vincent and the Grenadines is a Commonwealth realm.[lower-alpha 35]

The Bahamas → See Bahamas, The listing ZZA ZZA
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Trinidad and Tobago – Republic of Trinidad and Tobago AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Trinidad and Tobago contains one autonomous region, Tobago.[lower-alpha 12]

 United States – United States of America AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

The United States is a federation of 50 states, one federal district, and one incorporated territory. Additionally, the Federal government of the United States has sovereignty over 13 unincorporated territories. Of these territories, the following five are inhabited possessions:

It also has sovereignty over several uninhabited territories:

It also disputes sovereignty over the following two territories:

Three sovereign states have become associated states of the United States under the Compact of Free Association:

ZZBඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික සහ නිරීක්ෂණ සාමාජික ZZB ZZB
ZZC ZZC ZZC
ZZHDependent Territories ZZH ZZH
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Anguilla ZZIBritish Overseas Territory ZZINone
 Aruba ZZIDutch Constituent Country ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Bermuda – Bermuda Islands ZZIBritish Overseas Territory ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Bonaire ZZIDutch Special Municipality ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත British Virgin Islands – Virgin Islands ZZIBritish Overseas Territory ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Cayman Islands ZZIBritish Overseas Territory ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Clipperton Island ZZIFrench State's Private Property ZZINone
Commonwealth of Puerto Rico → Puerto Rico ZZJ ZZJ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Curaçao – Country of Curaçao ZZIDutch Constituent Country ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Greenland ZZIDanish Autonomous Territory ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Guadeloupe ZZIFrench Overseas Department and Region ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Martinique ZZIFrench Overseas Department and Region ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Montserrat ZZIBritish Overseas Territory ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Navassa Island ZZIUS Insular Area ZZINone
 Puerto Rico – Commonwealth of Puerto Rico ZZIUS Insular Area ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Saba ZZIDutch Special Municipality ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Saint Barthélemy – Collectivity of Saint Barthélemy ZZIFrench Overseas Collectivity ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Saint Martin – Collectivity of Saint Martin ZZIFrench Overseas Collectivity ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Saint Pierre and Miquelon – Overseas Collectivity of Saint Pierre and Miquelon ZZIFrench Overseas Collectivity ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Sint Eustatius ZZIDutch Special Municipality ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Sint Maarten ZZIDutch Constituent Country ZZINone
 Turks and Caicos Islands ZZIBritish Overseas Territory ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත United States Virgin Islands – Virgin Islands of the United States ZZIUS Insular Area ZZINone
Virgin Islands → British Virgin Islands ZZJ ZZJ
Virgin Islands of the United States → United States Virgin Islands ZZJ ZZJ
ZZK↑ Dependent Territories ↑ ZZK ZZK
ZZL ZZL ZZL


ඕෂනියාව[සංස්කරණය]

For a table of sovereign states and dependent territories in Oceania with geographical data such as area, population, and population density, see Oceania: territories and regions.

පොදු සහ නිළ නාම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සාමාජිකත්වය[lower-alpha 40] ස්වෛරීත්ව ගැටළු[lower-alpha 41] ස්වෛරීත්ව ත්ත්වය සහ පිළිගැනීම පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු [lower-alpha 42]
AAA AAA AAA
AABඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික සහ නිරීක්ෂණ සාමාජික AAB AAB
 Australia – Commonwealth of Australia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Australia is a Commonwealth realm[lower-alpha 35] and a federation of both states and territories. There are six states, three internal territories, six external territories and one claimed Antarctic external territory. The external territories of Australia are:

Cook Islands → See Cook Islands listing ZZA ZZA
සැකිල්ල:රටේ දත්ත East Timor – Democratic Republic of Timor-Leste[lower-alpha 43] AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Fiji – Republic of Fiji AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Fiji contains one autonomous region, Rotuma.[lower-alpha 12][74][75]

 Indonesia – Republic of Indonesia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Indonesia has eight autonomous provinces, Aceh, Jakarta, Central Papua, Highland Papua, Papua, South Papua, West Papua, and Yogyakarta.[lower-alpha 12]

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kiribati – Republic of Kiribati AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Marshall Islands – Republic of the Marshall Islands AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Under Compact of Free Association with the United States.

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Micronesia – Federated States of Micronesia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Under Compact of Free Association with the United States. The Federated States of Micronesia is a federation of four states.

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Nauru – Republic of Nauru AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 New Zealand AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

New Zealand is a Commonwealth realm,[lower-alpha 35] and has one dependent territory and one claimed Antarctic dependent territory of:

The Realm of New Zealand has responsibilities for (but no rights of control over) two freely associated states:

The Cook Islands and Niue have diplomatic relations with සැකිල්ල:Numrel and සැකිල්ල:Numrel UN members respectively.[76][77][78] They have full treaty-making capacity in the UN,[79] and are members of some UN specialized agencies.

Niue → See Niue listing ZZA ZZA
 Palau – Republic of Palau AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Under Compact of Free Association with the United States.

 Papua New Guinea – Independent State of Papua New Guinea AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Papua New Guinea is a Commonwealth realm[lower-alpha 35] with one autonomous region, Bougainville.[lower-alpha 12]

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Samoa – Independent State of Samoa AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Solomon Islands AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

The Solomon Islands is a Commonwealth realm.[lower-alpha 35]

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tonga – Kingdom of Tonga AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Tuvalu AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Tuvalu is a Commonwealth realm.[lower-alpha 35]

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Vanuatu – Republic of Vanuatu AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
ZZBඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික සහ නිරීක්ෂණ සාමාජික ZZB ZZB
ZZC ZZC ZZC
ZZD↓ Other states ↓ ZZD ZZD
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Cook Islands ZZEMember of eight UN specialized agencies ZZENone
(See political status)

A state in free association with New Zealand, සැකිල්ල:Numrel. The Cook Islands is a member of multiple UN agencies with full treaty making capacity.[79] It shares a head of state with New Zealand as well as having shared citizenship.

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Niue ZZEMember of five UN specialized agencies ZZENone
(See political status)

A state in free association with New Zealand, සැකිල්ල:Numrel. Niue is a member of multiple UN agencies with full treaty making capacity.[79] It shares a head of state with New Zealand as well as having shared citizenship.

ZZF↑ Other states ↑ ZZF ZZF
ZZG ZZG ZZG
ZZHDependent Territories ZZH ZZH
 American Samoa – Territory of American Samoa ZZIUS Insular Area ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Ashmore and Cartier Islands – Territory of Ashmore and Cartier Islands ZZIAustralian External Territory ZZIBClaimed by AfghanistanClaimed by GeorgiaClaimed by North Korea Claimed by Serbia Claimed by Somalia Claimed by the People's Republic of China Claimed by the Republic of China Claimed by South Korea Claimed by Azerbaijan Claimed by the Republic of Cyprus Disputed by Israel Claimed by Indonesia Claimed by the Marshall Islands Claimed by Mauritius Claimed by Morocco Claimed by Moldova Claimed by Mali Claimed by Spain Claimed by Argentina Claimed by Ukraine
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Baker Island ZZIUS Insular Area ZZINone
 Christmas Island – Territory of Christmas Island ZZIAustralian External Territory ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Clipperton Island ZZIFrench State's Private Property ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Cocos (Keeling) Islands – Territory of the Cocos (Keeling) Islands ZZIAustralian External Territory ZZINone
Commonwealth of the Northern Mariana Islands → Northern Mariana Islands ZZJ ZZJ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Coral Sea Islands – Coral Sea Islands Territory ZZIAustralian External Territory ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත French Polynesia – Overseas Lands of French Polynesia ZZIFrench Overseas Collectivity ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත French Southern and Antarctic Lands ZZIFrench Overseas Territory ZZINone
 Guam – Territory of Guam ZZIUS Insular Area ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Heard Island and McDonald Islands – Territory of Heard Island and McDonald Islands ZZIAustralian External Territory ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Howland Island ZZIUS Insular Area ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Jarvis Island ZZIUS Insular Area ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Johnston Atoll ZZIUS Insular Area ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kingman Reef ZZIUS Insular Area ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Midway Atoll ZZIUS Insular Area ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත New Caledonia – Territory of New Caledonia and Dependencies ZZIFrench Sui Generis Collectivity ZZINone
 Norfolk Island – Territory of Norfolk Island ZZIAustralian External Territory ZZINone
 Northern Mariana Islands – Commonwealth of the Northern Mariana Islands ZZIUS Insular Area ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Palmyra Atoll ZZIUS Insular Area[80][81] ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Pitcairn Islands – Pitcairn Group of Islands ZZIBritish Overseas Territory ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tokelau ZZINew Zealand Dependent Territory ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Wake Island ZZIUS Insular Area ZZIBClaimed by AfghanistanClaimed by GeorgiaClaimed by North Korea Claimed by Serbia Claimed by Somalia Claimed by the People's Republic of China Claimed by the Republic of China Claimed by South Korea Claimed by Azerbaijan Claimed by the Republic of Cyprus Disputed by Israel Claimed by Indonesia Claimed by the Marshall Islands Claimed by Mauritius Claimed by Morocco Claimed by Moldova Claimed by Mali Claimed by Spain Claimed by Argentina Claimed by Ukraine
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Wallis and Futuna – Territory of the Wallis and Futuna Islands ZZIFrench Overseas Collectivity ZZINone
ZZK↑ Dependent Territories ↑ ZZK ZZK
ZZL ZZL ZZL


දකුණු ඇමෙරිකාව[සංස්කරණය]

For a table of sovereign states and dependent territories in South America with geographical data such as area, population, and population density, see South America: demographics.

Geologically, South America is joined with North America by the Isthmus of Panama to form the Americas.

පොදු සහ නිළ නාම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සාමාජිකත්වය[lower-alpha 44] ස්වෛරීත්ව ගැටළු[lower-alpha 45] ස්වෛරීත්ව ත්ත්වය සහ පිළිගැනීම පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු [lower-alpha 46]
AAA AAA AAA
AABඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික සහ නිරීක්ෂණ සාමාජික AAB AAB
 Argentina – Argentine Republic[lower-alpha 47] AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Argentina is a federation of 23 provinces and one autonomous city.[lower-alpha 48]

 Bolivia – Plurinational State of Bolivia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Brazil – Federative Republic of Brazil AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Brazil is a federation of 26 states and one federal district.

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Chile – Republic of Chile AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

[lower-alpha 49]

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Colombia – Republic of Colombia AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Ecuador – Republic of Ecuador AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Guyana – Co-operative Republic of Guyana AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
 Panama – Republic of Panama AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Paraguay – Republic of Paraguay AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Peru – Republic of Peru AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Suriname – Republic of Suriname AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Trinidad and Tobago – Republic of Trinidad and Tobago AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Trinidad and Tobago contains one autonomous region, Tobago.[lower-alpha 12]

 Uruguay – Oriental Republic of Uruguay AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Venezuela – Bolivarian Republic of Venezuela AACඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික AACNone

Venezuela is a federation of 23 states, one capital district, and federal dependencies.

ZZBඑක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික සහ නිරීක්ෂණ සාමාජික ZZB ZZB
ZZC ZZC ZZC
ZZHDependent Territories ZZH ZZH
 Aruba ZZIDutch Constituent Country ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Bonaire ZZIDutch Special Municipality ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Bouvet Island ZZINorwegian Dependent Territory ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Curaçao – Country of Curaçao ZZIDutch Constituent Country ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Falklands – Falkland Islands ZZIBritish Overseas Territory ZZIBClaimed by AfghanistanClaimed by GeorgiaClaimed by North Korea Claimed by Serbia Claimed by Somalia Claimed by the People's Republic of China Claimed by the Republic of China Claimed by South Korea Claimed by Azerbaijan Claimed by the Republic of Cyprus Disputed by Israel Claimed by Indonesia Claimed by the Marshall Islands Claimed by Mauritius Claimed by Morocco Claimed by Moldova Claimed by Mali Claimed by Spain Claimed by Argentina Claimed by Ukraine
සැකිල්ල:රටේ දත්ත French Guiana – Guiana ZZIFrench Overseas Department and Region ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha ZZIBritish Overseas Territory ZZINone
සැකිල්ල:රටේ දත්ත South Georgia and the South Sandwich Islands ZZIBritish Overseas Territory ZZIBClaimed by AfghanistanClaimed by GeorgiaClaimed by North Korea Claimed by Serbia Claimed by Somalia Claimed by the People's Republic of China Claimed by the Republic of China Claimed by South Korea Claimed by Azerbaijan Claimed by the Republic of Cyprus Disputed by Israel Claimed by Indonesia Claimed by the Marshall Islands Claimed by Mauritius Claimed by Morocco Claimed by Moldova Claimed by Mali Claimed by Spain Claimed by Argentina Claimed by Ukraine
ZZK↑ Dependent Territories ↑ ZZK ZZK
ZZL ZZL ZZL


ඇන්ටාක්ටිකාව[සංස්කරණය]

Antarctica is regulated by the Antarctic Treaty System, which defines it as all land and ice shelves south of 60°S, and has no government and belongs to no country. However, the following territorial claims in Antarctica have been made:

Russia and the United States have reserved the right to claim territory on Antarctica.

Subantarctic දූපත්[සංස්කරණය]

Unlike Antarctica itself, other nearby Subantarctic island territories most commonly associated with the Antarctic continent, but lying north of 60°S, have had full sovereignty established over them by a governing state.

The following dependent territories are situated within in the wider Antarctic region, but are not directly part of the Antarctic Treaty System:

Flag Name Status Region Capital
සැකිල්ල:Country data Bouvet Island Bouvet Island Dependency of Norway Atlantic Ocean
සැකිල්ල:Country data French Southern Territories French Southern and Antarctic Lands Overseas territory of France Indian Ocean Alfred Faure (Crozet Islands)
Port-aux-Français (Kerguelen Islands)
Martin-de-Viviès (Saint Paul and Amsterdam Islands)
සැකිල්ල:Country data Heard Island and McDonald Islands Heard Island and McDonald Islands External territory of Australia Indian Ocean
සැකිල්ල:Country data South Georgia and the South Sandwich Islands South Georgia and the South Sandwich Islands British overseas territory Atlantic Ocean King Edward Point

In addition to the dependent territories listed above, the following islands are governed as a direct part of a controlling state. Thus they are fully and legally integrated within the governance structure of the respective state. They are similarly also not part of the Antarctic Treaty System.

Administering Country Name Status Region Subdivisions
 Australia Macquarie Island Part of the State of Tasmania. Oceania
 New Zealand New Zealand Subantarctic Islands Governed directly, not within local municipal structure. Oceania The Antipodes Islands, the Auckland Islands, the Bounty Islands, the Campbell Islands, and the Snares Islands.
 South Africa Prince Edward Islands Part of the City of Cape Town. Africa Prince Edward Island and Marion Island.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

සටහන්[සංස්කරණය]

 1. This column indicates whether or not a state is a member of the United Nations.[3] It also indicates which non-member states participate in the United Nations System through membership in the International Atomic Energy Agency or one of the specialized agencies of the United Nations. All United Nations members belong to at least one specialized agency and are parties to the statute of the International Court of Justice.
 2. This column indicates whether or not a state is the subject of a major sovereignty dispute. Only states whose entire sovereignty is disputed by another state are listed.
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 The member states of the European Union have transferred part of their sovereignty in the form of legislative, executive, and judicial powers to the institutions of the EU, which is an example of supranational union. The EU has 27 member states.[55]
 4. Information is included on:
 5. The government of Cape Verde declared "Cabo Verde" to be the official English name of the country in 2013.[4]
 6. 6.0 6.1 6.2 More information on more or less federal structures can be found at a List of federations.[5]
 7. Also known as Congo-Kinshasa. Formerly referred to as Zaire, its official name from 1971 to 1997.
 8. Also known as Congo-Brazzaville.
 9. Formerly referred to as the Kingdom of Swaziland, its official name until 2018.
 10. Also known as Guinea-Conakry.
 11. The government of Ivory Coast uses "Côte d'Ivoire" as the official English name of the country.
 12. 12.00 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21 12.22 12.23 12.24 12.25 12.26 12.27 12.28 For more information on divisions with a high degree of autonomy, see the List of autonomous areas by country.[72]
 13. This column indicates whether or not a state is a member of the United Nations.[3] It also indicates which non-member states participate in the United Nations System through membership in the International Atomic Energy Agency or one of the specialized agencies of the United Nations. All United Nations members belong to at least one specialized agency and are parties to the statute of the International Court of Justice.
 14. This column indicates whether or not a state is the subject of a major sovereignty dispute. Only states whose entire sovereignty is disputed by another state are listed.
 15. Information is included on:
 16. 16.0 16.1 The People's Republic of China (PRC) is commonly referred to as "China", while the Republic of China (ROC) is commonly referred to as "Taiwan". The ROC is also occasionally known diplomatically as Chinese Taipei, or by another alternative name.
 17. 17.0 17.1 In 1949, the Republic of China government led by the Kuomintang (KMT) lost the Chinese Civil War to the Chinese Communist Party (CCP) and set up a provisional capital in Taipei. The CCP established the PRC. As such, the political status of the ROC and legal status of Taiwan (alongside the territories under ROC jurisdiction) are in dispute. In 1971, the United Nations gave the China seat to the PRC. In the view of the United Nations, no member of the organisation withdrew as a consequence of this but the ROC representatives declared that they were withdrawing. Most states recognise the PRC to be the sole legitimate representative of all China, and the UN classifies Taiwan as "Taiwan, Province of China". The ROC has de facto relations with most sovereign states. A significant political movement within Taiwan advocates Taiwan independence.
 18. See also Dates of establishment of diplomatic relations with the People's Republic of China and Foreign relations of China.
 19. The government of East Timor uses "Timor-Leste" as the official English name of the country.
 20. The country's official name of Myanmar, adopted in 1989, has been mixed and controversial, with the former name Burma still being used in many cases. See Names of Myanmar.
 21. Formerly known as Ceylon until 1972.
 22. This column indicates whether or not a state is a member of the United Nations.[3] It also indicates which non-member states participate in the United Nations System through membership in the International Atomic Energy Agency or one of the specialized agencies of the United Nations. All United Nations members belong to at least one specialized agency and are parties to the statute of the International Court of Justice.
 23. This column indicates whether or not a state is the subject of a major sovereignty dispute. Only states whose entire sovereignty is disputed by another state are listed.
 24. Information is included on:
 25. A simpler official short name has been encouraged by the Czech government, "Czechia". This variant remains uncommon, but has been adopted by several companies and organisations. See Name of the Czech Republic.
 26. The designation "Denmark" can refer either to continental Denmark or to the short name for the entire Kingdom (e.g. in international organizations).
 27. Åland was demilitarised by the Treaty of Paris in 1856, which was later affirmed by the League of Nations in 1921, and in a somewhat different context reaffirmed in the treaty on Finland's admission to the European Union in 1995.
 28. France's claimed Antarctic territory of Adélie Land (Terre Adélie) is one of five constituent districts of the French Southern and Antarctic Lands.
 29. While sometimes referred to as the "Republic of Iceland"[62][63] and sometimes its counterpart Lýðveldið Ísland in Icelandic, the official name of the country is simply "Iceland".[64] One example of the former is the name of the Constitution of Iceland, which in Icelandic is Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands and literally means "the Constitution of the republic of Iceland". However, note that in this usage "republic" is not capitalised.
 30. "Ireland" is the official name of the country in English. "Republic of Ireland" (the official description in English) and "Éire" (the official name in Irish) have sometimes been used unofficially to distinguish the state from the larger island of Ireland, however, this is officially deprecated.[65] See names of the Irish state.
 31. The designation "Netherlands" can refer either to metropolitan Netherlands or to the entire Kingdom (e.g. in international organizations).
 32. Formerly known constitutionally as the Republic of Macedonia from 1991 to 2019 and under the international designation of "the former Yugoslav Republic of Macedonia" (FYROM) from 1993 to 2019 due to the Macedonia naming dispute with Greece. Following the Prespa agreement going into effect in February 2019, the country was renamed to North Macedonia.
 33. Spain holds several small overseas territories scattered along the Mediterranean coast bordering Morocco, known as the Plazas de soberanía.
 34. The UK formally withdrew from the European Union on 31 January 2020. The state is currently in a provisional transition period out of the supranational union till 31 December 2020, see Brexit, Post-Brexit relations.
 35. 35.00 35.01 35.02 35.03 35.04 35.05 35.06 35.07 35.08 35.09 35.10 35.11 35.12 35.13 35.14 Commonwealth realms are members of the Commonwealth of Nations in which the head of state is Queen Elizabeth II. The realms are sovereign states; see Relationship of the realms.
 36. This column indicates whether or not a state is a member of the United Nations.[3] It also indicates which non-member states participate in the United Nations System through membership in the International Atomic Energy Agency or one of the specialized agencies of the United Nations. All United Nations members belong to at least one specialized agency and are parties to the statute of the International Court of Justice.
 37. This column indicates whether or not a state is the subject of a major sovereignty dispute. Only states whose entire sovereignty is disputed by another state are listed.
 38. Information is included on:
 39. The legal name for Canada is the sole word; an officially sanctioned, though disused, name is Dominion of Canada (which includes its legal title); see: Name of Canada, Dominion.
 40. This column indicates whether or not a state is a member of the United Nations.[3] It also indicates which non-member states participate in the United Nations System through membership in the International Atomic Energy Agency or one of the specialized agencies of the United Nations. All United Nations members belong to at least one specialized agency and are parties to the statute of the International Court of Justice.
 41. This column indicates whether or not a state is the subject of a major sovereignty dispute. Only states whose entire sovereignty is disputed by another state are listed.
 42. Information is included on:
 43. The government of East Timor uses "Timor-Leste" as the official English name of the country.
 44. This column indicates whether or not a state is a member of the United Nations.[3] It also indicates which non-member states participate in the United Nations System through membership in the International Atomic Energy Agency or one of the specialized agencies of the United Nations. All United Nations members belong to at least one specialized agency and are parties to the statute of the International Court of Justice.
 45. This column indicates whether or not a state is the subject of a major sovereignty dispute. Only states whose entire sovereignty is disputed by another state are listed.
 46. Information is included on:
 47. The Argentine Constitution (Art. 35) recognises the following denominations for Argentina: "United Provinces of the Río de la Plata", "Argentine Republic" and "Argentine Confederation"; furthermore, it establishes the usage of "Argentine Nation" for purposes of legislation.
 48. Argentina's claimed Antarctic territory of Argentine Antarctica (Antártida Argentina) is one of five constituent departments of the province Tierra del Fuego.[82]
 49. Chile's claimed Antarctic territory of the Chilean Antarctic (Antártica Chilena) is a commune of the Antártica Chilena Province of the Magallanes Region.

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

 1. "Informative Note on the Diplomatic Relations of the Holy See".
 2. "Diplomatic Relations".
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Press Release ORG/1469 (3 ජූලි 2006). "United Nations Member States". United Nations. 30 දෙසැම්බර් 2013 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 28 පෙබරවාරි 2011.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
 4. Tanya Basu (14 දෙසැම්බර් 2013). "Cape Verde Gets New Name: 5 Things to Know About How Maps Change". National Geographic. 20 ඔක්තෝබර් 2018 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 8 ඔක්තෝබර් 2018.
 5. Constitution of Comoros, Art. 1.
 6. "The Gambia profile". BBC News. 14 පෙබරවාරි 2018. 11 මාර්තු 2018 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 12 මාර්තු 2018.
 7. 7.0 7.1 "Statement from UNISFA on the recent spate of attacks in Abyei". UNmissions.org. 18 ඔක්තෝබර් 2017. 13 පෙබරවාරි 2018 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 12 පෙබරවාරි 2018.
 8. 8.0 8.1 "Abyei Administration Area Changes Name". Gurtong.net. 29 ජූලි 2015. 13 පෙබරවාරි 2018 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 12 පෙබරවාරි 2018.
 9. 9.0 9.1 Ker-Lindsay, James (2012). The Foreign Policy of Counter Secession: Preventing the Recognition of Contested States. Oxford University Press. p. 53. ISBN 9780199698394. 9 ඔක්තෝබර් 2013 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 24 සැප්තැම්බර් 2013. In addition to the four cases of contested statehood described above, there are three other territories that have unilaterally declared independence and are generally regarded as having met the Montevideo criteria for statehood but have not been recognized by any states: Transnistria, Artsakh, and Somaliland.
 10. Kreuter, Aaron (2010). "Self-Determination, Sovereignty, and the Failure of States: Somaliland and the Case for Justified Secession" (PDF). Minnesota Journal of International Law. University of Minnesota Law School. 19:2: 380–381. 27 සැප්තැම්බර් 2013 දින මුල් පිටපත (PDF) වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 24 සැප්තැම්බර් 2013. Considering each of these factors, Somaliland has a colorable argument that it meets the theoretical requirements of statehood. ... On these bases, Somaliland appears to have a strong claim to statehood.
 11. International Crisis Group (23 මැයි 2006). "Somaliland: Time for African Union leadership" (PDF). The Africa Report. Groupe Jeune Afrique (110): 10–13. 20 ජූලි 2011 දින මුල් පිටපත (PDF) වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 19 අප්‍රේල් 2011.
 12. Mesfin, Berouk (සැප්තැම්බර් 2009). "The political development of Somaliland and its conflict with Puntland" (PDF). ISS Paper. Institute for Security Studies (200): 8. 23 November 2011 දින මුල් පිටපත (PDF) වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 19 April 2011.
 13. Arieff, Alexis. "De Facto Statehood? The Strange Case of Somaliland" (PDF). Yale Journal of International Affairs. International Affairs Council at Yale (Spring/Summer 2008): 1–79. 13 දෙසැම්බර් 2011 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත (PDF). සම්ප්‍රවේශය 17 අප්‍රේල් 2011.
 14. "Somaliland profile". BBC News. 14 දෙසැම්බර් 2017. 23 අප්‍රේල් 2017 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 27 ජනවාරි 2018.
 15. "Taliban announce new government for Afghanistan". BBC News. 7 September 2021.
 16. 16.0 16.1 "U.N. Seats Denied, for Now, to Afghanistan's Taliban and Myanmar's Junta". The New York Times. 1 December 2021.
 17. "Pakistan Worldview, Report 21, Visit to Azerbaijan" (PDF). Senate of Pakistan Foreign Relations Committee. 2008. 19 February 2009 දින මුල් පිටපත (PDF) වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී.
 18. Nilufer Bakhtiyar: "For Azerbaijan Pakistan does not recognise Armenia as a country" සංරක්ෂණය කළ පිටපත 13 අගෝස්තු 2011 at the Wayback Machine 13 September 2006 [14:03] – Today.Az
 19. "Pakistan the only country not recognizing Armenia – envoy". News.Az. 5 පෙබරවාරි 2014. 23 පෙබරවාරි 2014 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 17 පෙබරවාරි 2014. We are the only country not recognizing Armenia as a state.
 20. Andreas S. Kakouris (9 ජූලි 2010). "Cyprus is not at peace with Turkey". CNN. 18 මැයි 2014 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 17 මැයි 2014. Turkey stands alone in violation of the will of the international community. It is the only country to recognize the "TRNC" and is the only country that does not recognize the Republic of Cyprus and its government.
 21. Iraqi constitution සංරක්ෂණය කළ පිටපත 18 මැයි 2016 at the Portuguese Web Archive
 22. "Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel". www.knesset.gov.il. 5 සැප්තැම්බර් 2014 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 7 ජූලි 2014.
 23. "Disputes: International". CIA World Factbook. 14 මැයි 2011 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 8 නොවැම්බර් 2011.
 24. Bell, Abraham (28 ජනවාරි 2008). "International Law and Gaza: The Assault on Israel's Right to Self-Defense". Jerusalem Issue Brief, Vol. 7, No. 29. Jerusalem Center for Public Affairs. 21 ජූනි 2010 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 16 ජූලි 2010.
 25. Salih, Zak M. (17 නොවැම්බර් 2005). "Panelists Disagree Over Gaza's Occupation Status". University of Virginia School of Law. 3 මාර්තු 2016 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 16 ජූලි 2010.
 26. "Israel: 'Disengagement' Will Not End Gaza Occupation". Human Rights Watch. 29 ඔක්තෝබර් 2004. 1 නොවැම්බර් 2008 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 16 ජූලි 2010.
 27. Sanger, Andrew (2011). M.N. Schmitt; Louise Arimatsu; Tim McCormack (eds.). "The Contemporary Law of Blockade and the Gaza Freedom Flotilla". Yearbook of International Humanitarian Law 2010. Yearbook of International Humanitarian Law. Springer Science & Business Media. 13: 429. doi:10.1007/978-90-6704-811-8_14. ISBN 978-90-6704-811-8. It is this direct external control over Gaza and indirect control over life within Gaza that has led the United Nations, the UN General Assembly, the UN Fact Finding Mission to Gaza, International human rights organisations, US Government websites, the UK Foreign and Commonwealth Office and a significant number of legal commentators, to reject the argument that Gaza is no longer occupied.
  * Scobbie, Iain (2012). Elizabeth Wilmshurst (ed.). International Law and the Classification of Conflicts. Oxford University Press. p. 295. ISBN 978-0-19-965775-9. Even after the accession to power of Hamas, Israel's claim that it no longer occupies Gaza has not been accepted by UN bodies, most States, nor the majority of academic commentators because of its exclusive control of its border with Gaza and crossing points including the effective control it exerted over the Rafah crossing until at least May 2011, its control of Gaza's maritime zones and airspace which constitute what Aronson terms the 'security envelope' around Gaza, as well as its ability to intervene forcibly at will in Gaza.
  * Gawerc, Michelle (2012). Prefiguring Peace: Israeli-Palestinian Peacebuilding Partnerships. Lexington Books. p. 44. ISBN 9780739166109. In other words, while Israel maintained that its occupation of Gaza ended with its unilateral disengagement Palestinians – as well as many human right organizations and international bodies – argued that Gaza was by all intents and purposes still occupied.
 28. "Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea". 13 මාර්තු 2009 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 27 ඔක්තෝබර් 2008.
 29. Keun Min. "Greetings". Jeju Special Self-Governing Province. 2 මැයි 2013 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 10 නොවැම්බර් 2010.
 30. Constitution of Pakistan, Art. 1.
 31. Aslam, Tasnim (11 දෙසැම්බර් 2006). "Pakistan Does Not Claim Kashmir As An Integral Part..." Outlook India. The Outlook Group. 13 දෙසැම්බර් 2011 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 27 පෙබරවාරි 2011.
 32. Williams, Kristen P. (2001). Despite nationalist conflicts: theory and practice of maintaining world peace. Greenwood Publishing Group. pp. 154–155. ISBN 978-0-275-96934-9.
 33. Pruthi, R.K. (2001). An Encyclopaedic Survey Of Global Terrorism In 21St Century. Anmol Publications Pvt. Ltd. pp. 120–121. ISBN 978-81-261-1091-9.
 34. "Archived copy". 12 අගෝස්තු 2014 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 28 ජූලි 2014.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 35. 35.0 35.1 "To Be Published In The Next Issue Of The" (PDF). 5 සැප්තැම්බර් 2014 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත (PDF). සම්ප්‍රවේශය 28 ජූලි 2014.
 36. "AJ&K History". 6 ජනවාරි 2018 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 6 ජනවාරි 2018.
 37. Lansford, Tom (2014-04-08). Political Handbook of the World 2014. ISBN 9781483333281. සම්ප්‍රවේශය 5 October 2014.
 38. "The Azad Jammu And Kashmir Interim Constitution Act, 1974" (PDF). 13 ඔක්තෝබර් 2013 දින මුල් පිටපත (PDF) වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 28 ජූලි 2014.
 39. Palestine Liberation Organization. "Road For Palestinian Statehood: Recognition and Admission". Negotiations Affairs Department. අගෝස්තු 18, 2011 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය ජූලි 28, 2011.
 40. See the following on statehood criteria:
  • McDonald, Avril (Spring 2009). "Operation Cast Lead: Drawing the Battle Lines of the Legal Dispute". Human Rights Brief. Washington College of Law, Center for Human Rights and Humanitarian Law. 25. 29 මාර්තු 2012 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 17 අප්‍රේල් 2011: "Whether one applies the criteria of statehood set out in the Montevideo Convention or the more widely accepted constitutive theory of statehood, Palestine might be considered a state."
 41. 41.0 41.1 "Non-member States and Entities". United Nations. 29 February 2008. 9 May 2009 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 30 August 2010.
 42. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. "Arab States: Palestine". United Nations. 4 ජනවාරි 2012 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 3 දෙසැම්බර් 2011.
 43. "The Palestinians: Background and U.S. Relations" (PDF). Congressional Research Service. 18 March 2021. pp. 40–41.
 44. 44.0 44.1 44.2 Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье признали независимость друг друга и призвали всех к этому же (රුසියානු බසින්). newsru.com. 17 නොවැම්බර් 2006. 16 අප්‍රේල් 2009 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 5 ජූනි 2011.
 45. The World Factbook Cyprus (10 January 2006). Central Intelligence Agency. Retrieved 17 January 2006.
 46. Jansen, Dinah (2009). "The Conflict between Self-Determination and Territorial Integrity: the South Ossetian Paradigm". Geopolitics Vs. Global Governance: Reinterpreting International Security. Centre for Foreign Policy Studies, University of Dalhousie: 222–242. ISBN 978-1-896440-61-3. 19 අගෝස්තු 2018 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 14 දෙසැම්බර් 2017.
 47. 47.0 47.1 "Russia condemned for recognizing rebel regions". CNN.com. Cable News Network. 26 අගෝස්තු 2008. 29 අගෝස්තු 2008 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 26 අගෝස්තු 2008.
 48. "Ma refers to China as ROC territory in magazine interview". Taipei Times. 8 ඔක්තෝබර් 2008. 3 ජූනි 2009 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 13 ඔක්තෝබර් 2008.
 49. 中華民國國情介紹. 2.16.886.101.20003. 22 March 2017.
 50. van der Wees, Gerrit. "Is Taiwan's International Space Expanding or Contracting?". thediplomat.com. The Diplomat. සම්ප්‍රවේශය 16 December 2021.
 51. "Andorra country profile". BBC News. 15 පෙබරවාරි 2009 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 8 නොවැම්බර් 2011.
 52. "Pakistan Worldview, Report 21, Visit to Azerbaijan" (PDF). Senate of Pakistan Foreign Relations Committee. 2008. 19 February 2009 දින මුල් පිටපත (PDF) වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී.
 53. Nilufer Bakhtiyar: "For Azerbaijan Pakistan does not recognise Armenia as a country" සංරක්ෂණය කළ පිටපත 13 අගෝස්තු 2011 at the Wayback Machine 13 September 2006 [14:03] – Today.Az
 54. "Pakistan the only country not recognizing Armenia – envoy". News.Az. 5 පෙබරවාරි 2014. 23 පෙබරවාරි 2014 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 17 පෙබරවාරි 2014. We are the only country not recognizing Armenia as a state.
 55. Europa සංරක්ෂණය කළ පිටපත 18 මැයි 2011 at the Wayback Machine, retrieved 28 February 2011
 56. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania (23 September 2020). "Lithuanian Foreign Ministry's statement on the situation in Belarus". සම්ප්‍රවේශය 14 March 2022.
 57. Stjepanović, Dejan (2015). "Dual Substate Citizenship as Institutional Innovation: The Case of Bosnia's Brčko District". Nationalism and Ethnic Politics. 21 (4): 382–383. doi:10.1080/13537113.2015.1095043. eISSN 1557-2986. ISSN 1353-7113. OCLC 5927465455. S2CID 146578107.
 58. Andreas S. Kakouris (9 ජූලි 2010). "Cyprus is not at peace with Turkey". CNN. 18 මැයි 2014 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 17 මැයි 2014. Turkey stands alone in violation of the will of the international community. It is the only country to recognize the "TRNC" and is the only country that does not recognize the Republic of Cyprus and its government.
 59. "Archived copy". 10 September 2015 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 20 May 2015.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 60. "Archived copy". 14 February 2014 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 20 May 2014.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 61. Constitution of Greece, Art. 105.
 62. "Iceland - Culture, History, & People". 18 ජූලි 2011 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 2 පෙබරවාරි 2016.
 63. "Archived copy" (PDF). unstats.un.org. 11 අගෝස්තු 2011 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත (PDF). සම්ප්‍රවේශය 2 පෙබරවාරි 2016.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 64. "Hvert er formlegt heiti landsins okkar?". 22 ජූලි 2011 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 2 පෙබරවාරි 2016.
 65. Daly, Mary E. (January 2007). "The Irish Free State/Éire/Republic of Ireland/Ireland: "A Country by Any Other Name"?". Journal of British Studies. Cambridge University Press on behalf of The North American Conference on British Studies. 46 (1): 72–90. doi:10.1086/508399. JSTOR 10.1086/508399.
 66. "Bilateral relations of the Holy See". Holy See website. 9 ජූලි 2014 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 5 ජූනි 2012.
 67. "United Nations Interim Administration Mission in Kosovo". UN. 25 දෙසැම්බර් 2014 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 8 ජනවාරි 2015.
 68. "Sijera Leone je 18. država koja je povukla priznanje tzv. Kosova" − http://www.mfa.gov.rs/
 69. The World Factbook Cyprus (10 January 2006). Central Intelligence Agency. Retrieved 17 January 2006.
 70. Jansen, Dinah (2009). "The Conflict between Self-Determination and Territorial Integrity: the South Ossetian Paradigm". Geopolitics Vs. Global Governance: Reinterpreting International Security. Centre for Foreign Policy Studies, University of Dalhousie: 222–242. ISBN 978-1-896440-61-3. 19 අගෝස්තු 2018 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 14 දෙසැම්බර් 2017.
 71. Regions and territories: Trans-Dniester
 72. Government of Antigua and Barbuda. "Chapter 44: The Barbuda Local Government Act" (PDF). Laws of Antigua and Barbuda. 6 ජූලි 2011 දින මුල් පිටපත (PDF) වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 10 නොවැම්බර් 2010.
 73. "Bahamas, The | The Commonwealth". thecommonwealth.org (ඉංග්‍රීසි බසින්). 9 මාර්තු 2018 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 12 මාර්තු 2018.
 74. "Rotuma Act". Laws of Fiji (1978 ed.). Suva, Fiji: Government of Fiji. 1927. 21 June 2010 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 10 July 2010.
 75. Government of Fiji, Office of the Prime Minister (1978). "Chapter 122: Rotuma Act". Laws of Fiji. University of the South Pacific. 1 මාර්තු 2011 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 10 නොවැම්බර් 2010.
 76. Federal Foreign Office of Germany (නොවැම්බර් 2009). "Beziehungen zu Deutschland". Government of Germany. 23 ජූලි 2010 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 16 ජූලි 2010. For more information, see Foreign relations of the Cook Islands.
 77. China Internet Information Centre (13 දෙසැම්බර් 2007). "Full text of joint communique on the establishment of diplomatic relations between China and Niue". Xinhua News Agency. 1 අගෝස්තු 2009 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 16 ජූලි 2010.
 78. Republic of Nauru Permanent Mission to the United Nations. "Foreign Affairs". United Nations. 4 October 2014 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 16 July 2010.
 79. 79.0 79.1 79.2 "Article 102, Repertory of Practice of United Nations Organs, Supplement No. 8, Volume VI (1989–1994)" (PDF). untreaty.un.org. අප්‍රේල් 3, 2012 දින මුල් පිටපත (PDF) වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය ජූලි 15, 2011.
 80. "PALMYRA ATOLL". The World Factbook. Central Intelligence Agency. 7 අප්‍රේල් 2020. සම්ප්‍රවේශය 3 මැයි 2020.
 81. "UNITED STATES". The World Factbook. Central Intelligence Agency. 29 අප්‍රේල් 2020. සම්ප්‍රවේශය 3 මැයි 2020.
 82. "Tierra del Fuego and Antarctica". Patagonia-Argentina. සම්ප්‍රවේශය September 12, 2020.

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]