රුවන්වැල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

විකිපීඩියා වෙතින්

රුවන්වැල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශය අගෝස්තු 1947 සහ පෙබරවාරි 1989 අතරතුර ශ්‍රී ලංකාවෙහි මැතිවරණ කොට්ඨාශ අතුරින් එකක් විය. මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය නම් ලද්දේ සබරගමුව පළාතේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ, රුවන්වැල්ල නගරය අනුව යමිනි . ශ්‍රී ලංකාවේ 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව විසින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් තෝරා පත්කර ගැනුම සඳහා සමානුපාතික නියෝජන මැතිවරණ ක්‍රමය හඳුන්වාදෙන ලදි . එවිට පැවැති බොහෝ දුරට ඒක-මන්ත්‍රී මැතිවරණ කොට්ඨාශ වූ කොට්ඨාශ 160 වෙනුවට බහු-මන්ත්‍රී මැතිවරණ කොට්ඨාශ 22 ක් ඇති කරන ලදි.[1] සමානුපාතික නියෝජනය යටතේ පැවැත්වුණු පළමු මැතිවරණය වන 1989 මහා මැතිවරණයේදී රුවන්වැල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශය වෙනුවට කෑගල්ල බහු-මන්ත්‍රී මැතිවරණ කොට්ඨාශය ආදේශ කරනු ලදුවත් බහු-මන්ත්‍රී මැතිවරණ කොට්ඨාශය තුල ඡන්ද කොට්ඨාශයක් ලෙස රුවන්වැල්ල දිගටම පවතියි.

1947 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

23 අගෝස්තු 1947 සිට 20 සැප්තැම්බර් 1947 දක්වා කාලය අතරතුරදී පැවැත්වුණු පළමුවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[2]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
ඇන්. ඇම්. පෙරේරා ගෙය 10,065 59.71%
පී. සී. ඉඹුලාන අත 5,209 30.90%
ඩබ්. ආර්. ධර්මසේන අලියා 1,583 9.39%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 16,857 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 569
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 17,426
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 29,177
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 59.73%

1952 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

24 මැයි 1952 සහ 30 මැයි1952 දක්වා කාලය අතරතුරදී පැවැත්වුණු දෙවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[3]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
ඇන්. ඇම්. පෙරේරා ගෙය 10,601 52.59%
ප්‍රේමචන්ද්‍ර ඉඹුලාන අලියා 9,558 47.41%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 20,159 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 316
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 20,475
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 25,930
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 78.96%

1956 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

5 අප්‍රේල් 1956 සහ 10 අප්‍රේල් 1956දක්වා කාලය අතරතුරදී පැවැත්වුණු තෙවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[4]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
ඇන්. ඇම්. පෙරේරා යතුර 14,083 64.19%
ආර්. ප්‍රේමදාස අලියා 7,855 35.81%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 21,938 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 178
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 22,116
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 29,954
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 73.83%

1960 (මාර්තු) පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

19 මාර්තු 1960 දිනදී පැවැත්වුණු සතරවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[5]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
එච්. ජී. සෝමබන්දු යතුර 9,883 48.27%
පී. සී. ඉඹුලාන අලියා 9,221 45.04%
එම්. ජී. තෙන්නකෝන් කරත්ත රෝදය 1.370 6.69%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 20,474 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 127
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 20,601
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 25,198
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 81.76%

1960 (ජූලි) පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

20 ජූලි 1960 දිනදී පැවැත්වුණු පස්වන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[6]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
ප්‍රේමචන්ද්‍ර ඉඹුලාන අලියා 10,827 53.39%
එච්. ජී. සෝමබන්දු යතුර 9,452 46.61%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 20,279 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 71
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 20,350
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 25,198
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 80.76%

1965 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

22 මාර්තු 1965 දිනදී පැවැත්වුණු හයවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[7]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
පී. සී. ඉඹුලාන අලියා 14,181 50.75%
අතාවුද සෙනෙවිරත්න යතුර 13,764 49.25%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 27,945 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 85
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 28,030
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 32,580
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 85.03%

1970 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

27 මැයි 1970 දිනදී පැවැත්වුණු සත්වන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[8]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
අතාවුද සෙනෙවිරත්න යතුර 17,377 54.61%
පී. ඉඹුලාන අලියා 14,441 45.39%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 31,818 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 78
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 31,896
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 35,268
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 90.44%

1977 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

21 ජූලි 1977 දිනදී පැවැත්වුණු අටවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[9]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
පී. සී. ඉඹුලාන අලියා 19,989 53.86%
අතාවුද සෙනෙවිරත්න යතුර 15,922 42.90%
ජී. එල්. සමරතුංග අත 673 1.81%
බී. සමරසේකර හැන්ද 529 1.43%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 37,113 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 87
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 37,200
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 38,405
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 96.86%

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

  1. "ද ඉලෙක්ටරල් සිස්ටම්". ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව.
  2. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1947" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.
  3. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1952" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.
  4. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1956" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.
  5. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1960-03-19" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.
  6. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1960-07-20" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.
  7. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1965" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.
  8. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1970" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.
  9. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1977" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.

ඛණ්ඩාංක: 7°2′44″N 80°15′14″E / 7.04556°N 80.25389°E / 7.04556; 80.25389