ලංකා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය, 1952

විකිපීඩියා වෙතින්
ලංකාවේ දෙවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය
ශ්‍රී ලංකාව
← 1947 24-30 මැයි1952 1956 →

ලංකාවේ නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ ආසන 95 ක් සඳහා
  Swrd bandaranaike.gif DR.N. M. Perera.jpg
පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ලංකා සම සමාජ පක්ෂය
ජනප්‍රිය ඡන්ද 1,026,005 361,250 305,133
ප්‍රතිශතය 44.08% 15.52% 13.11%

අග්‍රාමාත්‍යය මැතිවරණයට පෙර

ඩඩ්ලි සේනානායක
එක්සත් ජාතික පක්ෂය

අග්‍රාමාත්‍යය-නාමෝද්දේශිත

ඩඩ්ලි සේනානායක
එක්සත් ජාතික පක්ෂය