ලංකා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය, 1952

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
ලංකාවේ දෙවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය
ශ්‍රී ලංකාව
1947 ←
24-30 මැයි1952 → 1956

  Swrd bandaranaike.gif DR.N. M. Perera.jpg
පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ලංකා සම සමාජ පක්ෂය
ජනප්‍රිය ඡන්ද 1,026,005 361,250 305,133
ප්‍රතිශතය 44.08% 15.52% 13.11%

අග්‍රාමාත්‍යය මැතිවරණයට පෙර

ඩඩ්ලි සේනානායක
එක්සත් ජාතික පක්ෂය

අග්‍රාමාත්‍යය-නාමෝද්දේශිත

ඩඩ්ලි සේනානායක
එක්සත් ජාතික පක්ෂය