විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/ඔක්තෝබර්

විකිපීඩියා වෙතින්

තෝරාගත් සංවත්සර/අද දවස ගැන ලේඛනාගාරය
ජනවාරිපෙබරවාරිමාර්තුඅප්‍රේල්මැයිජුනිජූලිඅගෝස්තුසැප්තැම්බර්ඔක්තොම්බර්නොවැම්බර්දෙසැම්බර්


තෝරාගත් සංවත්සර සඳහා මෑත වෙනස්වීම්තෝරාගත් සංවත්සර සංස්කරණයේ මාර්ගෝපදේශයන්


දැන් වෙලාව 20:17 සඳුදා, අප්‍රේල් 22, 2024 (UTC) – මෙම පිටුවේ ක්‍ෂය විමෝචනය කරන්න


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ඔක්තෝබර් 1: නිදහස් දින: නයිජීරියාව; පලාවු

 • 1890 - ඇමෙරිකානු කොංග්‍රසය පිහිටුවන ලදී.
 • 1891 - සිසුන් 559ක් සමග ස්ටෑන්ඩ්ෆොර්ට් විශ්වවිද්‍යාලය සංස්ථාපිත කරන ලදී.
 • 1949 - මාවෝ සේතුං(රූපය) චීන සමුහාණ්ඩුව ප්‍රකාශයට පත් කළේ ය.
 • තවත් සිදුවීම්: සැප්තැම්බර් 30ඔක්තෝබර් 1ඔක්තෝබර් 2


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  Jacques Cartier
  Jacques Cartier

  ඔක්තෝබර් 2: නිදහස් දින: Guinea;

 • 1535 – ප්‍රංශ ජාතික Jacques Cartier, St. Lawrence River ගඟ දිගේ යාත්‍රා කර Iroquois වෙත පිවිසියේය. එය දැන් Montreal ලෙස හැඳින්වේ.
 • තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 1ඔක්තෝබර් 2ඔක්තෝබර් 3

  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තෝබර් 3:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.
 • තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 2 ඔක්තෝබර් 3 ඔක්තෝබර් 4  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තෝබර් 4:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.
 • තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 3 ඔක්තෝබර් 4 ඔක්තෝබර් 5  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තෝබර් 5:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.
 • තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 4 ඔක්තෝබර් 5 ඔක්තෝබර් 6  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තෝබර් 6:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.
 • තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 5 ඔක්තෝබර් 6 ඔක්තෝබර් 7  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තෝබර් 7:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.
 • තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 6 ඔක්තෝබර් 7 ඔක්තෝබර් 8  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තෝබර් 8:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.
 • තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 7 ඔක්තෝබර් 8 ඔක්තෝබර් 9  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තෝබර් 9:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.
 • තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 8 ඔක්තෝබර් 9 ඔක්තෝබර් 10  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තෝබර් 10:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.
 • තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 9 ඔක්තෝබර් 10 ඔක්තෝබර් 11  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තෝබර් 11:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.
 • තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 10 ඔක්තෝබර් 11 ඔක්තෝබර් 12  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තෝබර් 12:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.
 • තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 11 ඔක්තෝබර් 12 ඔක්තෝබර් 13  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තෝබර් 13:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.
 • තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 12 ඔක්තෝබර් 13 ඔක්තෝබර් 14  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තෝබර් 14:ලෝක ප්‍රමිති දිනය

 • 1948 - ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව (රූපය) ප්‍රථමවරට රැස්වීම.
 • 1956 - අම්බෙඞ්කාර් ලක්ෂ ගණනාවක් ජනතාවත් සමග නාග්පූර් නගරයේදී බුදුදහම වැළඳ ගනි.
 • තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 13ඔක්තෝබර් 14ඔක්තෝබර් 15


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තෝබර් 15:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.
 • තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 14 ඔක්තෝබර් 15 ඔක්තෝබර් 16  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තෝබර් 16:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.
 • තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 15 ඔක්තෝබර් 16 ඔක්තෝබර් 17  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තෝබර් 17:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.
 • තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 16 ඔක්තෝබර් 17 ඔක්තෝබර් 18  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තෝබර් 18:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.
 • තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 17 ඔක්තෝබර් 18 ඔක්තෝබර් 19  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තෝබර් 19:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.
 • තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 18 ඔක්තෝබර් 19 ඔක්තෝබර් 20  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තොම්බර් 20: ලෝක ඔස්ටියෝපොරෝසිස් දිනය, බහායි විශ්වාසයේ ශුද්ධවූ දිනයකි

 • 1819 - බාබ් උපන් දිනය.
 • තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 19ඔක්තෝබර් 20ඔක්තෝබර් 21


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තොම්බර් 21: බොහෝ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල රටවල ට්‍රැෆල්ගාර් දිනය

  තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 20ඔක්තෝබර් 21ඔක්තෝබර් 22


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තොම්බර් 22:

  තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 21ඔක්තෝබර් 22ඔක්තෝබර් 23


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තොම්බර් 23: මවුල දිනය

  තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 22ඔක්තෝබර් 23ඔක්තෝබර් 24


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තොම්බර් 24': එක්සත් ජාතීන්ගේ දිනය (1945); සැම්බියාවේ නිදහස් දිනය (1964); ඉස්ලාමීය නව වසර (2014, 1436 AH);

  තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 23ඔක්තෝබර් 24ඔක්තෝබර් 25


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තොම්බර් 25: තායිවානයේ යටත්ව සිටීමෙන් මිදීමේ දිනය (1945)

  තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 24ඔක්තෝබර් 25ඔක්තෝබර් 26


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තොම්බර් 26: ඔස්ට්‍රියාවේ ජාතික දිනය (1955); තෙසලොනිකීහී ශුද්ධවූ ඩිමීට්‍රියස් තුමාගේ මංගල්‍යය දිනය

  තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 25ඔක්තෝබර් 26ඔක්තෝබර් 27


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තොම්බර් 27:

  තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 26ඔක්තෝබර් 27ඔක්තෝබර් 28


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තොම්බර් 28: නවසීලන්තයේ කම්කරු දිනය (2013)

  තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 27ඔක්තෝබර් 28ඔක්තෝබර් 29


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තොම්බර් 29: තුර්කියේ ජනරජ දිනය (1923)

  තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 28ඔක්තෝබර් 29ඔක්තෝබර් 30


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තොම්බර් 30: ඉන්දියාවේ, තමිල්නාඩුවේ, තේවර් ජයන්ති උත්සවය;

  තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 29ඔක්තෝබර් 30ඔක්තෝබර් 31


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  ඔක්තොම්බර් 31:

  තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 30ඔක්තෝබර් 31නොවැම්බර් 1


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  තෝරාගත් සංවත්සර/අද දවස ගැන ලේඛනාගාරය
  ජනවාරිපෙබරවාරිමාර්තුඅප්‍රේල්මැයිජුනිජූලිඅගෝස්තුසැප්තැම්බර්ඔක්තොම්බර්නොවැම්බර්දෙසැම්බර්


  තෝරාගත් සංවත්සර සඳහා මෑත වෙනස්වීම්තෝරාගත් සංවත්සර සංස්කරණයේ මාර්ගෝපදේශයන්


  දැන් වෙලාව 20:17 සඳුදා, අප්‍රේල් 22, 2024 (UTC) – මෙම පිටුවේ ක්‍ෂය විමෝචනය කරන්න