විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/ඔක්තෝබර් 14

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Old Parliament.jpg

ඔක්තෝබර් 14:ලෝක ප්‍රමිති දිනය

  • 1948 - ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව (රූපය) ප්‍රථමවරට රැස්වීම.
  • 1956 - අම්බෙඞ්කාර් ලක්ෂ ගණනාවක් ජනතාවත් සමග නාග්පූර් නගරයේදී බුදුදහම වැළඳ ගනි.
  • තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 13ඔක්තෝබර් 14ඔක්තෝබර් 15

    දැන් වේලාව 2020 මැයි 26 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න