විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/ඔක්තෝබර් 22

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඔක්තොම්බර් 22:

Le premier parachute de Jacques Garnerin, ca. 1799.jpg

තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 21ඔක්තෝබර් 22ඔක්තෝබර් 23

දැන් වේලාව 2020 ජූලි 7 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න