විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/ඔක්තෝබර් 12

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඔක්තෝබර් 12:

  • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.
  • තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 11 ඔක්තෝබර් 12 ඔක්තෝබර් 13

    දැන් වේලාව 2020 මැයි 25 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න