බෞද්ධ පන්සල් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
බොරෝබුදුර් විහාරය at Magelang, Indonesia was the largest Buddhist Temple in the world and was one of the 7 wonders by UNESCO World Heritage Site.
Brahmavihara-Arama temple at Bali, Indonesia was the Buddhist Temple with traditional Balinese influence.
Maya Devi temple at Lumbini, Nepal was the birthplace of Buddha.
Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya, Bihar, India was the place of Buddha's Enlightenment.
Ancient Buddhist monasteries near Dhamekh Stupa Monument Site at Sarnath, Uttar Pradesh, India where Buddha delivered his first teaching.
The Parinirvana Temple with the Parinirvana Stupa at Kushinagar, India where Buddha attained Parinirvana after his death

මෙය බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන, ආරාම, ස්තූප, සහ චෛත්‍ය පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් වන අතර, මෙහි පිහිටීම අනුව විකිපීඩියා ලිපි වර්ග කොට ඇත.

Australia[සංස්කරණය]

New South Wales[සංස්කරණය]

Queensland[සංස්කරණය]

South Australia[සංස්කරණය]

Victoria[සංස්කරණය]

Western Australia[සංස්කරණය]

බංග්ලාදේශය[සංස්කරණය]

පුරාවිද්‍යා අඩවි[සංස්කරණය]

Bhutan[සංස්කරණය]

Paro Taktsang (Tiger's Nest)

Bumthang[සංස්කරණය]

 • Kurjey Lhakhang – one of Bhutan's most sacred temples – image of Guru Rinopche enshrined in rock.

Paro[සංස්කරණය]

 • Rinpung Dzong
 • Paro Taktsang (Tiger's Nest) – perched on a 1,200 meter cliff, this is one of Bhutan's most spectacular monasteries.

Punakha[සංස්කරණය]

Phobjika[සංස්කරණය]

Thimphu[සංස්කරණය]

Brazil[සංස්කරණය]

Cambodia[සංස්කරණය]

Prasat Angkor Wat
Wat Preah Keo Morokot
Wat Phnom.

Siem Reap Province[සංස්කරණය]

Kampong Thom Province[සංස්කරණය]

Phnom Penh[සංස්කරණය]

Pursat Province[සංස්කරණය]

Canada[සංස්කරණය]

British Columbia[සංස්කරණය]

Monastère Bouddhiste de Tam Bao Son, Canton d'Harrington, Laurentides, Québec

Nova Scotia[සංස්කරණය]

Ontario[සංස්කරණය]

මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව[සංස්කරණය]

The Tianning Pagoda in Beijing, built around 1120.
The Putuo Zongcheng Temple in Hebei, represents a fusion of Chinese and Tibetan architectural style.
Tianning Temple (Changzhou) in Jiangsu - the tallest pagoda and the tallest wooden structure in the world.[1]
Giant Wild Goose Pagoda, Xi'an, Shaanxi province.
Golden Temple (Chinese Buddhist) at the summit of Emei Shan, in Sichuan. Emei Shan is one of the Four Sacred Mountains of Chinese Buddhism.
The Three Pagodas of Chong Sheng Temple, Dali City, Yunnan.

Anhui[සංස්කරණය]

Beijing[සංස්කරණය]

Fujian[සංස්කරණය]

Fuzhou[සංස්කරණය]

Guangdong[සංස්කරණය]

Hainan[සංස්කරණය]

Hebei[සංස්කරණය]

Henan[සංස්කරණය]

Hohhot[සංස්කරණය]

Hubei[සංස්කරණය]

Hong Kong[සංස්කරණය]

Jiangsu[සංස්කරණය]

Jiangxi[සංස්කරණය]

Macau[සංස්කරණය]

 • Kun Iam Temple, (also known as Pou Chai Temple, Chinese: 普濟禪院)

Ningxia[සංස්කරණය]

ශාන්ෂි[සංස්කරණය]

Shandong[සංස්කරණය]

Shanghai[සංස්කරණය]

Shanxi[සංස්කරණය]

Sichuan[සංස්කරණය]

Tibet Autonomous Region[සංස්කරණය]

The Jokhang Temple in Lhasa, Tibet.

Yunnan[සංස්කරණය]

Zhejiang[සංස්කරණය]

Europe[සංස්කරණය]

The Pagode de Vincennes, originally the Cameroon Pavilion of the 1931 Paris Colonial Exposition.
Das Buddhistische Haus in Berlin - the oldest Buddhist temple in Europe.
The main stupa at Samyé Ling monastery in Scotland

Denmark[සංස්කරණය]

France[සංස්කරණය]

Germany[සංස්කරණය]

Greece[සංස්කරණය]

Hungary[සංස්කරණය]

Italy[සංස්කරණය]

The Netherlands[සංස්කරණය]

Poland[සංස්කරණය]

Slovenia[සංස්කරණය]

Spain[සංස්කරණය]

Sweden[සංස්කරණය]

Switzerland[සංස්කරණය]

United Kingdom[සංස්කරණය]

ඉන්දියාව[සංස්කරණය]

ආන්ධ්‍ර ප්‍රදේශ්[සංස්කරණය]

බෞද්ධ ආරාම නටබුන්, රාමතීර්ථම්, ආන්ධ්‍ර ප්‍රදේශ්

Arunachal Pradesh[සංස්කරණය]

බිහාරය[සංස්කරණය]

Goa[සංස්කරණය]

Buddhist caves exist in following places in Goa:[තහවුරු කරන්න]

Buddha idols have been found in several places, and some temples, some are still in worship and are considered now as Hindu gods. Monasteries used to exist in many places, and it can be seen from the names of the modern villages. For example, Viharas have been found in modern Divachali or ancient Dipakavishaya, Lamgaon or ancient Lamagrama and many other places.

Himachal Pradesh[සංස්කරණය]

Jammu and Kashmir[සංස්කරණය]

Karnataka[සංස්කරණය]

Kerala[සංස්කරණය]

මධ්‍ය ප්‍රදේශ්[සංස්කරණය]

මහාරාෂ්ට්‍ර[සංස්කරණය]

දීක්ෂභූමි, බෞද්ධ පුනර්ජීවන ස්ථානය, ඉන්දියාව

Mainpur[සංස්කරණය]

ඔරිස්සා[සංස්කරණය]

ධෞලි, ඔරිස්සා

Sikkim[සංස්කරණය]

Tamil Nadu[සංස්කරණය]

උත්තර් ප්‍රදේශ්[සංස්කරණය]

බටහිර බෙංගාලය[සංස්කරණය]

Indonesia[සංස්කරණය]

Candi Banyunibo located in a paddy field southeast of Ratu Boko

Bali[සංස්කරණය]

East Java[සංස්කරණය]

Central Java[සංස්කරණය]

West Java[සංස්කරණය]

Sumatra[සංස්කරණය]

Israel[සංස්කරණය]

Japan[සංස්කරණය]

Fukui[සංස්කරණය]

Fukuoka[සංස්කරණය]

Gifu[සංස්කරණය]

Hiroshima[සංස්කරණය]

Hyōgo[සංස්කරණය]

Iwate[සංස්කරණය]

Kagawa[සංස්කරණය]

Zentsū-ji (Kūkai's birthplace)

කනගාවා[සංස්කරණය]

කියෝතෝ[සංස්කරණය]

කින්කකු-ජි (Rinzai-Shōkoku-ji sect), the Temple of the Golden Pavilion, located in Kyoto. It was built in Muromachi period.

Miyagi[සංස්කරණය]

Nagano[සංස්කරණය]

Nagasaki[සංස්කරණය]

Nagoya[සංස්කරණය]

Nara[සංස්කරණය]

Tōdai-ji's Daibutsu in Nara, Nara

Osaka[සංස්කරණය]

 • Shitennō-ji (the first Buddhist and oldest officially administered temple in Japan)

Saitama[සංස්කරණය]

Shiga[සංස්කරණය]

Konpon Chū-dō of Enryakuji in Ōtsu, Shiga

Shizuoka[සංස්කරණය]

Tochigi[සංස්කරණය]

Tokyo[සංස්කරණය]

Toyama[සංස්කරණය]

Wakayama[සංස්කරණය]

Danjogaran of Mount Kōya

Yamagata[සංස්කරණය]

Yamaguchi[සංස්කරණය]

Yamanashi[සංස්කරණය]

Laos[සංස්කරණය]

Pha That Luang

Vientiane[සංස්කරණය]

Luang Phrabang[සංස්කරණය]

Malaysia[සංස්කරණය]

Kek Lok Si Temple, Penang.
Sri Lanka Buddhist Temple (from Lorong Timur), Sentul, Kuala Lumpur
Puu Jih Shih Temple, Sandakan, Sabah.
Jade Dragon Temple, Sibu, Sarawak.

Kuala Lumpur[සංස්කරණය]

Malacca[සංස්කරණය]

Penang[සංස්කරණය]

Kelantan[සංස්කරණය]

Perak[සංස්කරණය]

Pahang[සංස්කරණය]

Johor[සංස්කරණය]

Sabah[සංස්කරණය]

Sarawak[සංස්කරණය]

Mongolia[සංස්කරණය]

Golden Temple at Gandan Monastery in Ulan Bator.

Ulaanbaatar[සංස්කරණය]

Övörkhangai[සංස්කරණය]

Selenge[සංස්කරණය]

Myanmar[සංස්කරණය]

Shwedagon Pagoda in Yangon – the most revered pagoda in Myanmar.
Ancient pagodas are built in the Mon style, Bagan.
Dhammayangyi Temple – a pyramid-shaped Buddhist temple.

Yangon Region[සංස්කරණය]

Yangon (Rangoon)

Mandalay Region[සංස්කරණය]

Bagan (Pagan)
Mandalay

Rakhine State[සංස්කරණය]

Bago Region[සංස්කරණය]

Bago
Pyay

Mon State[සංස්කරණය]

Shan State[සංස්කරණය]

නේපාලය[සංස්කරණය]

ලුම්බිණියෙහි මහා ද්‍රිගුං කග්‍යුද් පද්ම ස්‍තූපය, නේපාලය

කපිල්බස්තු දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

 • Tilaurakot, archeological site as the location for the historical site of Kapilavastu

කත්මන්ඩු දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

ලලිත්පූර් දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

Mustang District[සංස්කරණය]

Rupandehi District[සංස්කරණය]

Solukhumbu District[සංස්කරණය]

New Zealand[සංස්කරණය]

Philippines[සංස්කරණය]

Seng Guan Temple

Davao[සංස්කරණය]

Metro Manila[සංස්කරණය]

Republic of China (Taiwan)[සංස්කරණය]

Fo Guang Shan Buddha Memorial Center, Taiwan.

Russia[සංස්කරණය]

Singapore[සංස්කරණය]

Modern architecture of the Buddha Tooth Relic Temple and Museum in Singapore.

South Africa[සංස්කරණය]

දකුණු කොරියාව[සංස්කරණය]

සෝල්[සංස්කරණය]

ග්‍යොංගි[සංස්කරණය]

ගංවොම්[සංස්කරණය]

North Chungcheong[සංස්කරණය]

South Chungcheong[සංස්කරණය]

උතුරු ග්‍යොංසං[සංස්කරණය]

South Gyeongsang[සංස්කරණය]

North Jeolla[සංස්කරණය]

North Pyeongan[සංස්කරණය]

South Jeolla[සංස්කරණය]

Daejeon[සංස්කරණය]

ශ්‍රී ලංකාව[සංස්කරණය]

රංගිරි දඹුලු ලෙන් විහාරය
මහියංගන දාගැබ

අම්පාර[සංස්කරණය]

Anuradhapura[සංස්කරණය]

Badulla[සංස්කරණය]

Balapitiya[සංස්කරණය]

Colombo[සංස්කරණය]

Dambulla[සංස්කරණය]

Hambantota[සංස්කරණය]

Jaffna[සංස්කරණය]

Kandy[සංස්කරණය]

Kalutara[සංස්කරණය]

Kelaniya[සංස්කරණය]

Kurunegala[සංස්කරණය]

Madampe[සංස්කරණය]

Mahiyanganaya[සංස්කරණය]

Matale[සංස්කරණය]

Polgahawela[සංස්කරණය]

Polonnaruwa[සංස්කරණය]

Trincomalee[සංස්කරණය]

Tanzania[සංස්කරණය]

Thailand[සංස්කරණය]

Wat Traimit contains Golden Buddha - the world's largest solid gold statue.

Ayutthaya[සංස්කරණය]

Bangkok[සංස්කරණය]

Chiang Mai[සංස්කරණය]

Chiang Rai[සංස්කරණය]

Lampang[සංස්කරණය]

Lamphun[සංස්කරණය]

Kanchanaburi[සංස්කරණය]

Nakhon Si Thammarat[සංස්කරණය]

Pathum Thani[සංස්කරණය]

Phitsanulok[සංස්කරණය]

Phetchabun[සංස්කරණය]

Saraburi[සංස්කරණය]

Surat Thani[සංස්කරණය]

Ko Samui[සංස්කරණය]

Uganda[සංස්කරණය]

United States[සංස්කරණය]

Hsi Lai Temple (Chinese) in Hacienda Heights, California – the largest Buddhist temple in the United States.
Deer Park Monastery meditation hall (Vietnamese) in Escondido, California.
Shambhala Center (Tibetan) in Boulder, Colorado.
Kadampa Buddhist Temple in Seattle, Washington.
ගොනුව:WatBuddhavas.jpg
Wat Buddhavas of Houston (Thai) in Houston, Texas.
Linh Quang Buddhist Center (Vietnamese) in Lincoln, Nebraska.
Empty Cloud Monastery in West Orange, New Jersey.


California[සංස්කරණය]

Colorado[සංස්කරණය]

Connecticut[සංස්කරණය]

Florida[සංස්කරණය]

Georgia[සංස්කරණය]

Hawaii[සංස්කරණය]

Illinois[සංස්කරණය]

Kentucky[සංස්කරණය]

Louisiana[සංස්කරණය]

Maryland[සංස්කරණය]

Massachusetts[සංස්කරණය]

Michigan[සංස්කරණය]

Minnesota[සංස්කරණය]

Nebraska[සංස්කරණය]

Nevada[සංස්කරණය]

New Jersey[සංස්කරණය]

New Mexico[සංස්කරණය]

New York[සංස්කරණය]

North Carolina[සංස්කරණය]

Ohio[සංස්කරණය]

Oregon[සංස්කරණය]

Pennsylvania[සංස්කරණය]

Rhode Island[සංස්කරණය]

Texas[සංස්කරණය]

Utah[සංස්කරණය]

Virginia[සංස්කරණය]

Washington[සංස්කරණය]

Wisconsin[සංස්කරණය]

Vietnam[සංස්කරණය]

Dâu Pagoda in Bắc Ninh Province is the oldest Buddhist temple in Vietnam
Bái Đính Temple in Ninh Bình Province – the largest complex of Buddhist temples in Vietnam

An Giang[සංස්කරණය]

Bắc Ninh[සංස්කරණය]

Bình Dương[සංස්කරණය]

Đà Lạt[සංස්කරණය]

Đồng Nai[සංස්කරණය]

Hà Nội[සංස්කරණය]

Hồ Chí Minh City (Sài Gòn)[සංස්කරණය]

Huế[සංස්කරණය]

Hưng Yên[සංස්කරණය]

Kiên Giang[සංස්කරණය]

Ninh Bình[සංස්කරණය]

Nam Định[සංස්කරණය]

Nha Trang[සංස්කරණය]

Phú Yên[සංස්කරණය]

Sóc Trăng[සංස්කරණය]

Thái Bình[සංස්කරණය]

Tiền Giang[සංස්කරණය]

Vũng Tàu[සංස්කරණය]

See also[සංස්කරණය]

Notes[සංස්කරණය]

 1. China Daily. (April 30, 2007). World's Tallest Pagoda Inaugurated. Chinadaily.com.cn. Retrieved on 2008-05-22.
 2. "Kalachakra Stupa in Karma Berchen Ling".
 3. "Βουδιστική Στούπα, Παναγία των Βράχων, Ορεινή Κορινθία".
 4. "Ελληνικοί προορισμοί: Από τη Βουδιστική Στούπα μέχρι τον άγνωστο κρατήρα της Αττικής!Μυστικά μέρη που περιμένουν να τα ανακαλύψεις". September 30, 2017.
 5. "SkyscraperPage – Chung-Tai Buddhist Temple". 2008-11-08.

External links[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Lists of churches