විසුද්ධිමග්ග

විකිපීඩියා වෙතින්
.

විසුද්ධිමග්ග is a Theravada Buddhist commentary written by බුද්ධගෝෂ හිමි approximately in 430 CE in Sri Lanka. It is considered the most important Theravada text outside of the Tipitaka canon of scriptures.[1] The Visuddhimagga's structure is based on the Ratha-vinita Sutta ("Relay Chariots Discourse," MN 24), which describes the progression from the purity of discipline to the nibbana, considering seven steps.[2]

Summary[සංස්කරණය]

It is composed of four parts, which discuss: 1) Sila (discipline); 2) Samādhi (meditative concentration); 3) The land of wisdom; and 4) Pañña (wisdom).

 • The first part explains the rules of discipline, and the method for finding a correct temple to practice, or how to meet a good teacher.
 • The second part describes samatha's practice, object by object (see Kammatthana for the list of the forty traditional objects). It mentions different stages of concentration.
 • The third part is a precious description of the five skandhas (aggregates), ayatanas, the Four Noble Truths and the dependent origination (see: Pratitya-samutpada). This part shows a great analytical effort specific to Buddhist philosophy.
 • The fourth part describes the practice of vipassana through the development of wisdom. It emphasizes different forms of knowledge emerging because of the practice.

Seven steps[සංස්කරණය]

This comparison between practice and "seven relay chariots" points at the goal. Each purity is needed to attain the next.

 • Purity in terms of virtue
 • Purity in terms of mind (that is, concentration)
 • Purity in terms of view
 • Purity in terms of the overcoming of perplexity
 • Purity in terms of knowledge and vision of what is and what is not the path
 • Purity in terms of knowledge and vision of the way
 • Purity in terms of knowledge and vision
 • Unbinding through lack of clinging

See also[සංස්කරණය]

Notes[සංස්කරණය]

 1. See, for instance, Upatissa et al. (1995), p. xliii: "The Visuddhimagga is a household word in all Theravāda lands. No scholar of Buddhism whether of Theravāda or of Mahāyāna is unacquainted with it."
 2. See Thanissaro (1999) for a translation of the Ratha-vinita Sutta. See the various Visuddhimagga printings listed below to see the manner in which this sutta is explicitly integrated into the work.

References[සංස්කරණය]

Printed Pali editions[සංස්කරණය]

 • Hewavitarne Bequest edition, Colombo, Sri Lanka (Sinhalese script)
 • Hanthawaddy Press edition, Rangoon, Myanmar (Burmese script)
 • Royal Siamese edition, Bangkok, Thailand (Thai script)
 • Pali Text Society edition, London, England (Roman script)
 • Harvard University Press edition, Harvard Oriental Studies, Vol. 41, Cambridge, Mass., 1950 (Roman script)

English translations[සංස්කරණය]

 • The Path of Purity, Pe Maung (trans.), Pali Text Society, London, 3 vols., 1922-31
 • Bhadantacariya Buddhaghosa, Bhikkhu Nanamoli (trans.), The Path of Purification, BPS-Pariyatti Editions, Onalaska, WA (Buddhist Publication Society), 1999. ISBN 1-928706-01-0.
 • Buddhist Meditation, Edward Conze (trans.), NB: Partial translation, 2002, ISBN 81-215-0781-2

Other translations[සංස්කරණය]

 • der Weg zur Reinheit, Nyanatiloka & Verlag Christiani (trans.), Konstanz, 1952 (German)
 • Sinhala Visuddhimargaya, Pandita Matara Sri Dharmavamsa Sthavira, Matara, Sri Lanka, 1953 (Sinhalese)
 • Le chemin de la pureté, Christian Maës, Fayard 2002 (Français)

Other references[සංස්කරණය]

External links[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විසුද්ධිමග්ග&oldid=593396" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි