විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:විකිපීඩියා ආසියානු මාසය/2016/සාමාජිකයින්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Shwetha[සංස්කරණය]

 • ඇනටෝලියානු විකර්ණය - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 2වන දිනය වන විට (09:10 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 430
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 12,176

L Manju (talk) 11:37, 8 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • පකිස්තානයෙහි කපු නිෂ්පාදනය - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 5වන දිනය වන විට (14:36 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව - 1183
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 28,386

L Manju (talk) 12:00, 8 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ඉන්දියාවේ ළමා ශ්‍රමිකත්වය - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 6වන දිනය වන විට (18:43 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව - 527
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 20,607

L Manju (talk) 03:43, 10 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ජපානයෙහි කාන්තාවෝ - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 14වන දිනය වන විට (03:29 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 1,277
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 38,643

L Manju (talk) 03:34, 14 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ඊශ්‍රායෙලයෙහි කාන්තාවෝ - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 26වන දිනය වන විට (03:59 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 429
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 14,778

L Manju (talk) 03:43, 27 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • උස්බෙකිස්තානයෙහි කාන්තාවෝ - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 26වන දිනය වන විට (22:29 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 525
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 18,411

L Manju (talk) 03:43, 27 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • තායිවානයෙහි කාන්තාවෝ - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 27වන දිනය වන විට (03:51 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 630
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 15,506

L Manju (talk) 04:22, 27 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • සයිඩ් ආබිඩ් අලි - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 29වන දිනය වන විට (17:10 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 425
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 14,811

L Manju (talk) 17:16, 29 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • අසර්බයිජානයෙහි කාන්තාවෝ - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 29වන දිනය වන විට (14:01 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 447
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 13,752

L Manju (talk) 17:20, 29 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ආර්මේනියාවෙහි කාන්තාවෝ - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 29වන දිනය වන විට (14:34 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 474
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 12,012

L Manju (talk) 17:24, 29 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

L Manju (talk) 17:28, 29 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

ChanakaW[සංස්කරණය]

 • සුරිනාම් - ලිපිය ආසියානු රටක් සම්බන්ධයෙන් නොවූ නිසා ප්‍රතිඵලය ලෙස දීමට සිදුවිය. 2016 නොවැම්බර් 2වන දිනය වන විට (09:10 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 160
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 8,822

L Manju (talk) 11:37, 8 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • මෙහෙන්දි - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 16වන දිනය වන විට (06:55 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 301
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 6,109

L Manju (talk) 07:02, 16 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • කරිෂ්මා ටන්නා - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 22වන දිනය වන විට (10:58 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 311
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 11,855

L Manju (talk) 11:02, 22 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ආශා බෝස්ලේ - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 24වන දිනය වන විට (17:41 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 378
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 12,222

L Manju (talk) 17:46, 24 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ලාඕසයේ සංස්කෘතිය - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 29වන දිනය වන විට (17:42 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 350
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 7,474

L Manju (talk) 17:45, 29 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • බැංකොක් පෝස්ට් - ලිපියේ වූ වචන ප්‍රමාණය 300ට අඩුව පැවති (වචන 164) නිසා ප්‍රතිඵලය ලෙස දීමට සිදුවිය.--L Manju (talk) 11:03, 1 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

Lee Mathew[සංස්කරණය]

 • දි එයස් - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 8වන දිනය වන විට (11:34 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 394
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 11,137

L Manju (talk) 11:37, 8 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • අ වෙයාවුල්ෆ් බෝයි - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 13වන දිනය වන විට (05:20 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 382
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 10,534

L Manju (talk) 05:23, 13 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ඩ්‍රීම් හයි - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 13වන දිනය වන විට (05:35 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 386
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 16,954

L Manju (talk) 05:37, 13 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ස්හාංග්යා ජාතික භූ උද්‍යානය - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 16වන දිනය වන විට (05:59 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 335
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 7,250

L Manju (talk) 06:04, 16 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

Yasasuru[සංස්කරණය]

 • මියොංසොං අධිරාජිනිය - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 10වන දිනය වන විට (03:51 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව - 7063
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 158,278

L Manju (talk) 03:58, 10 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ජෝසුන්හි තේජෝ රජ - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 13වන දිනය වන විට (05:51 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව - 1395
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 63,589

L Manju (talk) 05:56, 13 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ජෝසුන්හි සොංජොං රජ - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 12වන දිනය වන විට (15:11 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව - 434
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 27,591

L Manju (talk) 03:44, 14 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • පේන්ටර් ඔෆ් ද වින්ඩ් - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 12වන දිනය වන විට (15:19 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව - 582
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 50,497

L Manju (talk) 04:02, 14 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • හ්‍යුංසොන් දේවොන්ගුන් - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 16වන දිනය වන විට (06:13 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව - 1545
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 37,335

L Manju (talk) 06:17, 16 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • කොරියාවේ සුන්ජොං - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 16වන දිනය වන විට (06:25 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව - 475
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 18,852

L Manju (talk) 06:28, 16 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ජෝසුන්හි යේජොං රජ - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 16වන දිනය වන විට (06:32 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව - 344
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 16,075

L Manju (talk) 06:34, 16 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • මහා සේජොං - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 18වන දිනය වන විට (03:28 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව - 1983
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 63,005

L Manju (talk) 03:34, 18 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • මුන්ජොං අගබිසව - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 19වන දිනය වන විට (15:31 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 648
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 24,418

L Manju (talk) 04:26, 20 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ජෝධා අක්බර් (රූපවාහිනී කතාමාලාව) - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 20වන දිනය වන විට (04:47 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 364
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 25,500

L Manju (talk) 04:55, 20 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • චක්‍රවර්තින් අශෝක සම්රත් - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 20වන දිනය වන විට (04:50 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 1219
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 55,692

L Manju (talk) 04:55, 20 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • උදාන් (2014 රූපවාහිනී කතාමාලාව) - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 19වන දිනය වන විට (04:01 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 1059
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 32,028

L Manju (talk) 04:58, 20 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ජෝසුන්හි ඉන්ජෝ රජ - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 19වන දිනය වන විට (15:46 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 1395
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 33,281

L Manju (talk) 09:37, 22 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ජෝසුන්හි සොන්ජෝ රජ - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 19වන දිනය වන විට (15:45 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 1493
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 43,147

L Manju (talk) 09:37, 22 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ජෝසුන්හි ග්වංහේගුන් රජ - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 19වන දිනය වන විට (15:35 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 763
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 23,277

L Manju (talk) 09:47, 22 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ජෝසුන්හි යොන්සන්ගුන් රජ - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 19වන දිනය වන විට (15:48 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 900
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 29,055

L Manju (talk) 09:47, 22 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • හ්වං ජින්ඉ (රූපවාහිනී කතාමාලාව) - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 19වන දිනය වන විට (15:37 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 603
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 22,445

L Manju (talk) 09:47, 22 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • යි ගෘහය - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 12වන දිනය වන විට (14:50 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 1488
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 46,633

L Manju (talk) 10:02, 22 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • කොරියාවේ ගෝජොං - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 12වන දිනය වන විට (15:08 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 1161
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 42,687

L Manju (talk) 10:02, 22 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ජෝසුන්හි සේජෝ රජ - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 12වන දිනය වන විට (14:53 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 512
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 21,153

L Manju (talk) 10:23, 22 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ජෝසුන්හි තේජොං රජ - ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 22වන දිනය වන විට (10:21 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 1151
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 48,969

L Manju (talk) 10:23, 22 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ජොසොන් රාජවංශයේ ශෛලීන් සහ පදවි- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 25වන දිනය වන විට (02:58 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 303
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 30,098

L Manju (talk) 13:02, 25 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ජෝසුන්හි ජොංජොං රජ- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 5වන දිනය වන විට (15:51 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව - 331
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 30,534

L Manju (talk) 13:38, 25 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

L Manju (talk) 04:14, 26 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

L Manju (talk) 04:30, 26 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • අරාං ඇන්ඩ් ද මැජිස්ට්‍රේට්- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 26වන දිනය වන විට (02:55 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 769
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 40,289

L Manju (talk) 04:56, 26 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • සික්ස් ෆ්ලයිං ඩ්‍රැගන්ස්- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 26වන දිනය වන විට (02:57 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 360
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 30,201

L Manju (talk) 04:56, 26 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

L Manju (talk) 05:13, 26 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ඩීප් රූටඩ් ට්‍රී- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 26වන දිනය වන විට (05:08 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 540
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 31,256

L Manju (talk) 05:13, 26 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • සිල්ලාහි ජින්දොක්- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 26වන දිනය වන විට (02:54 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 311
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 8,821

L Manju (talk) 05:24, 26 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ගොර්යෝහි තේජෝ- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 26වන දිනය වන විට (02:50 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 1282
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 36,723

L Manju (talk) 05:24, 26 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • සමුද්‍රගුප්ත- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 26වන දිනය වන විට (02:40 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 1540
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 37,741

L Manju (talk) 05:24, 26 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ද රෝයල් ටේලර්- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 26වන දිනය වන විට (02:31 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 560
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 24,423

L Manju (talk) 05:59, 26 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ක්වීන් ඉන්-හ්යුන්'ස් මෑන්- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 26වන දිනය වන විට (05:52 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 413
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 24,964

L Manju (talk) 05:59, 26 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ගුප්ත රාජවංශය- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 26වන දිනය වන විට (06:14 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 3085
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 83,608

L Manju (talk) 06:24, 26 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • සිල්ලාහි හ්යොක්ගොසේ- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 26වන දිනය වන විට (02:42 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 786
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 17,991

L Manju (talk) 06:24, 26 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • වම්සම් (රූපවාහිනී කතාමාලාව)- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 30වන දිනය වන විට (14:59 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 610
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 17,626

L Manju (talk) 11:20, 1 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • සසුරාල් සිමර් කා- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 30වන දිනය වන විට (14:57 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 703
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 35,668

L Manju (talk) 11:23, 1 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • සුන්වොන් අගබිසව- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 30වන දිනය වන විට (13:34 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 340
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 7,737

L Manju (talk) 11:31, 1 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ක්වීන් ඉන්සූ- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 26වන දිනය වන විට (02:21 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 421
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 18,295

L Manju (talk) 11:34, 1 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • කෘවල් පැලස්: වෝ ඔෆ් ෆ්ලවර්ස්- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 30වන දිනය වන විට (13:38 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 466
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 17,391

L Manju (talk) 11:38, 1 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ජෝසුන්හි ඉන්ජොං රජ- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 30වන දිනය වන විට (14:55 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 344
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 10,590

L Manju (talk) 11:46, 1 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ජෝසුන්හි හ්යෝජොං රජ- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 30වන දිනය වන විට (13:37 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 999
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 24,590

L Manju (talk) 11:50, 1 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ජෝසුන්හි හ්යොන්ජොං රජ- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 30වන දිනය වන විට (13:35 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 643
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 15,415

L Manju (talk) 11:53, 1 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ගොර්යෝහි ගොංමින්- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 30වන දිනය වන විට (15:02 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව (මෘදුකාංගයට අනූව) - 875
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 31,024

L Manju (talk) 12:24, 1 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ද කිං'ස් ෆේස්- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 30වන දිනය වන විට (14:45 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව - 438
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 17,924

L Manju (talk) 15:40, 3 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ග්යොන් හ්වොන්- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 30වන දිනය වන විට (14:43 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව - 1009
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 22,852

L Manju (talk) 15:40, 3 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • නෝගුක් රැජින- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 30වන දිනය වන විට (14:41 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව - 480
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 12,334

L Manju (talk) 15:40, 3 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • මුලාන් (2009 චිත්‍රපටය)- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 30වන දිනය වන විට (14:40 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව - 1014
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 24,737

L Manju (talk) 04:56, 4 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

L Manju (talk) 04:56, 4 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • සැක්‍රිෆයිස් (2010 චිත්‍රපටය)- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 30වන දිනය වන විට (14:11 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව - 597
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 14,219

L Manju (talk) 04:56, 4 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

L Manju (talk) 04:56, 4 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • නාම්කරණ්- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 30වන දිනය වන විට (14:03 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව - 410
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 13,530

L Manju (talk) 05:19, 4 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ද ප්‍රින්සස්' මෑන්- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 30වන දිනය වන විට (14:15 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව - 2559
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 68,926

L Manju (talk) 05:19, 4 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • යේ හේ මොහාබ්බතයින්- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 30වන දිනය වන විට (14:18 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව - 723
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 51,365

L Manju (talk) 05:19, 4 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • කන්ස්පිරසි ඉන් ද කෝට්- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 30වන දිනය වන විට (14:14 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව - 395
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 21,121

L Manju (talk) 05:19, 4 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

L Manju (talk) 05:31, 4 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ශුංග අධිරාජ්‍යය- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 30වන දිනය වන විට (13:53 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව - 1267
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 42,490

L Manju (talk) 05:31, 4 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ද ස්වෝඩ් ඔෆ් තිපු සුල්තාන්- ලිපිය අදාල උපමාන සපුරා ඇත.Yes check.svg 2016 නොවැම්බර් 30වන දිනය වන විට (13:55 යූටීසී) ලිපියේ වූ,
  • වචන සංඛ්‍යාව - 598
  • පිටුවේ ධාරිතාවය (බයිට) - 18,268

L Manju (talk) 05:31, 4 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

L Manju (talk) 05:31, 4 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)

 • ඉන්වොන් අගබිසව - ලිපියේ වූ වචන ප්‍රමාණය 300ට අඩුව පැවති (වචන 282) නිසා ප්‍රතිඵලය ලෙස දීමට සිදුවිය.--L Manju (talk) 05:43, 4 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)