ඊජිප්තුවේ දහඅටවන රාජවංශයේ පවුල් ගස

විකිපීඩියා වෙතින්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
සෙනඛ්ටෙන්රේ අහ්මෝස්[1]
 
 
 
ටෙටිෂෙරි
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
සෙකෙනෙන්රේ ටාඕ
 
 
 
ආහොටෙප් I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ආහොටෙප් II
 
කාමෝස්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
දාහත්වන රාජවංශය
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
අහ්මෝස්-සිට්කාමෝස්
 
අහ්මෝස් I
 
 
අහ්මෝස්-නෙෆටාරි
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
අහ්මෝස්-අන්ඛ්
 
අහ්මෝස් සැපාඉර්
 
අහ්මෝස්-මෙරිටාමොන්
 
අමෙන්හොටෙප් I
 
 
 
 
 
සෙන්සෙනෙබ්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
අහ්මෝස්
 
තුත්මෝස් I
 
මුට්නොෆ්‍රෙට්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
හට්ෂෙප්සුට්
 
තුත්මෝස් II
 
ඉසෙට්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
නෙෆරුරේ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
හට්ෂෙප්සුට්-මෙරිට්‍රේ
 
තුත්මෝස් III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ටියා
 
අමෙන්හොටෙප් II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
මුටෙම්වියා
 
තුත්මෝස් IV
 
 
 
Yuya
 
Tjuyu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
අමෙන්හොටෙප් III
 
 
ටියේ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
අනෙන්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ඛෙපර්ඛෙප්රුරේ ආයි
 
ටෙයි
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
සිටාමුන්?
 
 
හෙනුට්ටනෙබ්
 
 
නෙබෙටාහ්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
තුත්මෝස්
 
 
 
ඇසෙට්
 
 
 
 
 
 
 
බෙකෙටාටන්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ලාබාල යුවතිය"
 
 
අක්නාටන්
 
 
නෙෆර්ටිටි
 
 
මුට්නෙඩ්ජ්මෙට්
 
හොරෙම්හෙබ්
 
අමේනියා
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ස්මෙන්ඛ්කරේ
 
 
 
 
ටූටන්ඛාමූන්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
මෙකෙටාටන්
 
 
 
නෙෆර්නෙෆරුආටන් ටැෂෙරිට්නෙෆර්නෙෆරුරේසෙටෙපෙන්රේ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
මෙරිටාටන්
 
 
 
 
අන්ඛෙසෙනමුන්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
මෙරිටාටන් ටැෂෙරිට්
 
අන්ඛෙසෙන්පාටන් ටැෂෙරිට්
 
මළ භ්‍රෑණ ද්විත්වය
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

References[සංස්කරණය]

  1. "Sénakht-en-Rê, la " redécouverte " d'un pharaon". CFEETK – Centre Franco-Égyptien d'Étude des Temples de Karnak.


සැකිල්ල:Aristocratic family trees