ඊජිප්තුවේ දහඅටවන රාජවංශයේ පවුල් ගස

විකිපීඩියා වෙතින්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Double crown.svg සෙනඛ්ටෙන්රේ අහ්මෝස්[1]
 
 
 
ටෙටිෂෙරි
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Double crown.svg සෙකෙනෙන්රේ ටාඕ
 
 
 
ආහොටෙප් I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ආහොටෙප් II
 
Double crown.svg කාමෝස්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
දාහත්වන රාජවංශය
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
අහ්මෝස්-සිට්කාමෝස්
 
Double crown.svg අහ්මෝස් I
 
 
අහ්මෝස්-නෙෆටාරි
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
අහ්මෝස්-අන්ඛ්
 
අහ්මෝස් සැපාඉර්
 
අහ්මෝස්-මෙරිටාමොන්
 
Double crown.svg අමෙන්හොටෙප් I
 
 
 
 
 
සෙන්සෙනෙබ්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
අහ්මෝස්
 
Double crown.svg තුත්මෝස් I
 
මුට්නොෆ්‍රෙට්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Double crown.svg හට්ෂෙප්සුට්
 
Double crown.svg තුත්මෝස් II
 
ඉසෙට්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
නෙෆරුරේ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
හට්ෂෙප්සුට්-මෙරිට්‍රේ
 
Double crown.svg තුත්මෝස් III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ටියා
 
Double crown.svg අමෙන්හොටෙප් II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
මුටෙම්වියා
 
Double crown.svg තුත්මෝස් IV
 
 
 
Yuya
 
Tjuyu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Double crown.svg අමෙන්හොටෙප් III
 
 
ටියේ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
අනෙන්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Double crown.svg ඛෙපර්ඛෙප්රුරේ ආයි
 
ටෙයි
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
සිටාමුන්?
 
 
හෙනුට්ටනෙබ්
 
 
නෙබෙටාහ්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
තුත්මෝස්
 
 
 
ඇසෙට්
 
 
 
 
 
 
 
බෙකෙටාටන්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ලාබාල යුවතිය"
 
 
Double crown.svg අක්නාටන්
 
 
නෙෆර්ටිටි
 
 
මුට්නෙඩ්ජ්මෙට්
 
Double crown.svg හොරෙම්හෙබ්
 
අමේනියා
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Double crown.svg ස්මෙන්ඛ්කරේ
 
 
 
 
Double crown.svg ටූටන්ඛාමූන්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
මෙකෙටාටන්
 
 
 
නෙෆර්නෙෆරුආටන් ටැෂෙරිට්නෙෆර්නෙෆරුරේසෙටෙපෙන්රේ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
මෙරිටාටන්
 
 
 
 
අන්ඛෙසෙනමුන්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
මෙරිටාටන් ටැෂෙරිට්
 
අන්ඛෙසෙන්පාටන් ටැෂෙරිට්
 
මළ භ්‍රෑණ ද්විත්වය
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

References[සංස්කරණය]

  1. "Sénakht-en-Rê, la " redécouverte " d'un pharaon". CFEETK – Centre Franco-Égyptien d'Étude des Temples de Karnak.


සැකිල්ල:Aristocratic family trees