ඊජිප්තුවේ සිව්වන රාජවංශයේ පවුල් ගස

විකිපීඩියා වෙතින්

ක්‍රි.පූ. 27වන සියවසේ සිට ක්‍රි.පූ. 25වන සියවස දක්වා පුරාතන ඊජිප්තුව පාලනය කළ ඊජිප්තුවේ සිව්වන රාජවංශයේ පවුල් ගස පහත පරිදි වේ.

වගුව[සංස්කරණය]

 
 
 
 
 
 
හුනි
 
 
 
මෙරේසන්ඛ් I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
තෙවන රාජවංශය
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
හෙටෆෙරෙස් I
 
 
 
ස්නෙෆෙරු
 
 
 
 
 
 
නොදන්නා
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
මෙරිටිටෙස් I
 
ඛුෆූ
 
හෙනුට්සෙන්
 
රහොටෙප්
 
 
 
 
 
 
 
නෙෆර්මාට් I
 
 
 
ඉටෙට්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ඩ්ජෙඩෙෆ්හොර්
 
 
කවාබ්
 
 
 
හෙටෙෆෙරෙස් II
 
ඩ්ජෙඩෙෆ්‍රේ
 
ඛෙන්ටෙට්කා
 
 
ඛාෆ්‍රේ
 
ඛාමෙරෙර්නෙබ්ටි I
 
හෙමියුනු
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
මෙරේසන්ඛ් II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
සෙට්කා
 
 
 
හෙර්නෙට්
 
 
මෙරේසන්ඛ් III
 
මෙන්කෝරා
 
ඛාමෙරෙර්නෙබ්ටි II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
බකා
 
නෙෆෙර්හෙටෙපෙස්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ෂෙප්සෙකෆ්
 
බුනෙෆෙර්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ඩ්ජෙඩෙෆ්ප්ටා
 
ඛමාට්
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
පස්වන රාජවංශය
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
නෙෆෙර්හෙටෙපෙස්
 
උසර්කෆ්
 
ඛෙන්ට්කෝස් I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

සැකිල්ල:Aristocratic family trees