මානව සංවර්ධන දර්ශකය අනුව රටවල් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
World map of countries by Human Development Index categories in increments of 0.050 (based on 2017 data, published on 14 September 2018).
  ≥ 0.900
  0.850–0.899
  0.800–0.849
  0.750–0.799
  0.700–0.749
  0.650–0.699
  0.600–0.649
  0.550–0.599
  0.500–0.549
  0.450–0.499
  0.400–0.449
  ≤ 0.399
  Data unavailable
World map representing Human Development Index categories (based on 2017 data, published in 2018).[1]
  0.800–1.000 (very high)
  0.700–0.799 (high)
  0.555–0.699 (medium)
  0.350–0.554 (low)
  Data unavailable

මෙය මානව සංවර්ධන දර්ශකය අනුව රටවල් ලැයිස්තුවකි.

ක්‍රමවේදය[සංස්කරණය]

World map showing the increases and decreases of points on the Human Development Index scale from the 2017 report to the 2018 report.
  + 0.013
  + 0.012
  + 0.011
  + 0.010
  + 0.009
  + 0.008
  + 0.007
  + 0.006
  + 0.005
  + 0.004
  + 0.003
  + 0.002
  + 0.001
  No increase/decrease
  − 0.001
  − 0.002
  − 0.003
  − 0.004
  − 0.005
  − 0.006
  − 0.007
  − 0.008
  − 0.009
  − 0.010

මානව සංවර්ධන දර්ශකය යනු රටවල්වල ආයුෂ අපේක්ෂාව, අධ්‍යාපනය, හා ප්‍රතිශීර්ෂ ආදායම පෙන්වන දර්ශකයන් අනුව ලොව රටවල් මානව සංවර්ධන අවස්ථා හතරකට වර්ග කරන්නා වූ සංයුක්ත සංඛ්‍යානමය දර්ශකයකි. යම් රටක ආයු අපේක්ෂාව, අධ්‍යාපන මට්ටම හා ප්‍රතිශීර්ෂ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය ඉහළ විට රටක් මා.සං.ද. හි ඉහළ ලකුණු ලැබේ. මා.සං.ද හි නිර්මාපකයා වන්නේ පකිස්ථාන ආර්ථික විද්‍යාඥ මහබූබ්-උල්-හක් ය.

සම්පූර්ණ රටවල් ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

  • = ඉහළ ගොස් ඇත (increase).
  • Steady = වෙනසක් නොමැත (steady).
  • = පහළ ගොස් ඇත (decrease).

ඉතා ඉහළ[සංස්කරණය]

Rank Country/Territory HDI
2018 rankings
[1]
Change in rank from previous year[1] 2018 rankings
[1]
Change from previous year
[1]
1 Steady  Norway 0.953 0.002
2 Steady   Switzerland 0.944 0.001
3 Steady  Australia 0.939 0.001
4 Steady  Ireland 0.938 0.004
5 (1)  Germany 0.936 0.002
6 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Iceland 0.935 0.002
7 (1)  Hong Kong 0.933 0.003
7 Steady  Sweden 0.933 0.001
9 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Singapore 0.932 0.002
10 Steady  Netherlands 0.931 0.003
11 (1)  Denmark 0.929 0.001
12 Steady  Canada 0.926 0.004
13 (1)  United States 0.924 0.002
14 Steady  United Kingdom 0.922 0.002
15 Steady  Finland 0.920 0.002
16 Steady  New Zealand 0.917 0.002
17 (1)  Belgium 0.916 0.001
17 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Liechtenstein 0.916 0.001
19 Steady  Japan 0.909 0.002
20 Steady  Austria 0.908 0.002
21 Steady  Luxembourg 0.904 0.001
22 Steady  Israel 0.903 0.001
22 (1)  South Korea 0.903 0.003
24 Steady  France 0.901 0.002
25 Steady  Slovenia 0.896 0.002
26 Steady  Spain 0.891 0.002
27 Steady  Czech Republic 0.888 0.003
28 Steady  Italy 0.880 0.002
29 Steady  Malta 0.878 0.003
30 Steady  Estonia 0.871 0.003

Rank Country HDI
2018 rankings
[1]
Change in rank from previous year[1] 2018 rankings
[1]
Change from previous year
[1]
31 (1)  Greece 0.870 0.002
32 Steady  Cyprus 0.869 0.002
33 (1)  Poland 0.865 0.005
34 (1)  United Arab Emirates 0.863 0.001
35 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Andorra 0.858 0.002
35 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Lithuania 0.858 0.003
37 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Qatar 0.856 0.001
38 (1)  Slovakia 0.855 0.002
39 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Brunei 0.853 0.001
39 (1)  Saudi Arabia 0.853 0.001
41 (2)  Latvia 0.847 0.003
41 (1)  Portugal 0.847 0.002
43 (2) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Bahrain 0.846 Steady
44 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Chile 0.843 0.001
45 Steady  Hungary 0.838 0.003
46 Steady  Croatia 0.831 0.003
47 Steady  Argentina 0.825 0.003
48 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Oman 0.821 0.001
49 Steady  Russia 0.816 0.001
50 Steady  Montenegro 0.814 0.004
51 (1)  Bulgaria 0.813 0.003
52 Steady  Romania 0.811 0.004
53 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Belarus 0.808 0.003
54 (1)  Bahamas 0.807 0.001
55 (1)  Uruguay 0.804 0.002
56 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kuwait 0.803 0.001
57 Steady  Malaysia 0.802 0.003
58 (1)  Barbados 0.800 0.001
58 (2) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kazakhstan 0.800 0.003

ඉහළ[සංස්කරණය]

Rank Country HDI
2018 rankings
[1]
Change in rank from previous year[1] 2018 rankings
[1]
Change from previous year
[1]
60 (1)  Iran 0.798 0.002
60 (2)  Palau 0.798 Steady
62 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Seychelles 0.797 0.004
63 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Costa Rica 0.794 0.003
64 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Turkey 0.791 0.004
65 (1)  Mauritius 0.790 0.002
66 Steady  Panama 0.789 0.004
67 Steady  Serbia 0.787 0.002
68 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Albania 0.785 0.003
69 (3) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Trinidad and Tobago 0.784 0.004
70 Steady  Antigua and Barbuda 0.780 0.002
70 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Georgia 0.780 0.004
72 Steady  Saint Kitts and Nevis 0.778 0.004
73 (1)  Cuba 0.777 0.003
74 Steady  Mexico 0.774 0.002
75 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Grenada 0.772 0.002
76 Steady  Sri Lanka 0.770 0.002
77 Steady  Bosnia and Herzegovina 0.768 0.002
78 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Venezuela 0.761 0.005
79 Steady  Brazil 0.759 0.001
80 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Azerbaijan 0.757 Steady
80 (2)  Lebanon 0.757 0.004
80 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Macedonia 0.757 0.001
83 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Armenia 0.755 0.006
83 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Thailand 0.755 0.007
85 Steady  Algeria 0.754 0.002
86 (1)  China 0.752 0.004
86 Steady  Ecuador 0.752 0.003

Rank Country HDI
2018 rankings
[1]
Change in rank from previous year[1] 2018 rankings
[1]
Change from previous year
[1]
88 (2)  Ukraine 0.751 0.005
89 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Peru 0.750 0.002
90 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Colombia 0.747 Steady
90 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Saint Lucia 0.747 0.002
92 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Fiji 0.741 0.003
92 Steady  Mongolia 0.741 0.002
94 (1)  Dominican Republic 0.736 0.003
95 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Jordan 0.735 Steady
95 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tunisia 0.735 0.003
97 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Jamaica 0.732 Steady
World 0.728 0.002
98 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tonga 0.726 0.002
99 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Saint Vincent and the Grenadines 0.723 0.002
100 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Suriname 0.720 0.001
101 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Botswana 0.717 0.005
101 (1)  Maldives 0.717 0.005
103 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Dominica 0.715 0.003
104 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Samoa 0.713 0.002
105 (2) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Uzbekistan 0.710 0.007
106 (1)  Belize 0.708 0.001
106 New සැකිල්ල:රටේ දත්ත Marshall Islands 0.708 New
108 (7) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Libya 0.706 0.013
108 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Turkmenistan 0.706 0.001
110 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Gabon 0.702 0.004
110 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Paraguay 0.702 Steady
112 (1)  Moldova 0.700 0.003

මධ්‍යම[සංස්කරණය]

Rank Country HDI
2018 rankings
[1]
Change in rank from previous year[1] 2018 rankings
[1]
Change from previous year
[1]
113 (1)  Philippines 0.699 0.003
113 (1)  South Africa 0.699 0.003
115 (1)  Egypt 0.696 0.002
116 Steady  Indonesia 0.694 0.003
116 (1)  Vietnam 0.694 0.005
118 Steady  Bolivia 0.693 0.004
119 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Palestine 0.686 0.003
120 (1)  Iraq 0.685 0.012
121 (1)  El Salvador 0.674 0.005
122 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kyrgyzstan 0.672 0.003
123 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Morocco 0.667 0.005
124 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Nicaragua 0.658 0.001
125 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Cape Verde 0.654 0.002
125 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Guyana 0.654 0.002
127 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Guatemala 0.650 0.001
127 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tajikistan 0.650 0.003
129 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Namibia 0.647 0.002
130 Steady  India 0.640 0.004
131 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Micronesia 0.627 Steady
132 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත East Timor 0.625 0.006

Rank Country HDI
2018 rankings
[1]
Change in rank from previous year[1] 2018 rankings
[1]
Change from previous year
[1]
133 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Honduras 0.617 0.003
134 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kiribati 0.612 0.002
134 (1)  Bhutan 0.612 0.003
136 (3)  Bangladesh 0.608 0.011
137 (3) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Congo, Republic of the 0.606 0.006
138 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Vanuatu 0.603 0.003
139 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Laos 0.601 0.003
140 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Ghana 0.592 0.004
141 (1)  Equatorial Guinea 0.591 0.001
142 (2) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kenya 0.590 0.005
143 (2) සැකිල්ල:රටේ දත්ත São Tomé and Príncipe 0.589 0.005
144 (2) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Swaziland 0.588 0.002
144 (2) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Zambia 0.588 0.002
146 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Cambodia 0.582 0.006
147 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Angola 0.581 0.004
148 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Myanmar 0.578 0.004
149 Steady  Nepal 0.574 0.005
150 Steady  Pakistan 0.562 0.002
151 Steady Cameroon 0.556 0.003

පහළ[සංස්කරණය]

Rank Country HDI
2018 rankings
[1]
Change in rank from previous year[1] 2018 rankings
[1]
Change from previous year
[1]
152 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Solomon Islands 0.546 0.003
153 (1)  Papua New Guinea 0.544 0.001
154 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tanzania 0.538 0.005
155 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Syria 0.536 Steady
156 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Zimbabwe 0.535 0.003
157 Steady  Nigeria 0.532 0.002
158 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Rwanda 0.524 0.004
159 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Lesotho 0.520 0.004
159 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Mauritania 0.520 0.004
161 (2) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Madagascar 0.519 0.002
162 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Uganda 0.516 0.006
163 (1)  Benin 0.515 0.003
164 (2) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Senegal 0.505 0.006
165 (1)  Comoros 0.503 0.001
165 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Togo 0.503 0.003
167 (1)  Sudan 0.502 0.003
168 (1)  Haiti 0.498 0.003
168 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Afghanistan 0.498 0.004
170 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Ivory Coast 0.492 0.006
171 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Malawi 0.477 0.003

Rank Country HDI
2018 rankings
[1]
Change in rank from previous year[1] 2018 rankings
[1]
Change from previous year
[1]
172 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Djibouti 0.476 0.002
173 Steady  Ethiopia 0.463 0.006
174 Steady  Gambia 0.460 0.003
175 (3) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Guinea 0.459 0.010
176 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Congo, Democratic Republic of the 0.457 0.005
177 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Guinea-Bissau 0.455 0.002
178 (6) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Yemen 0.452 0.010
179 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Eritrea 0.440 0.004
180 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Mozambique 0.437 0.002
181 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Liberia 0.435 0.003
182 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Mali 0.427 0.006
183 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Burkina Faso 0.423 0.003
184 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Sierra Leone 0.419 0.006
185 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Burundi 0.417 0.001
186 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Chad 0.404 0.001
187 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත South Sudan 0.388 0.006
188 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Central African Republic 0.367 0.005
189 Steady සැකිල්ල:රටේ දත්ත Niger 0.354 0.003

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 "Human Development Report 2018 – "Human Development Indices and Indicators"" (PDF). HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme. pp. 22–25. සම්ප්‍රවේශය 14 September 2018.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]